Klimatpolitiken är en vinst – inte en kostnad

av sep 6, 2018

Hur allvarligt är klimatläget nu?

- Det mesta som IPCC sa 1995 visade sig stämma, det är till och med något värre. Det har varit allvarligt länge, särskilt eftersom utsläppen fort­sätter att vara alldeles för stora. Å andra sidan är medve­ten­heten större än någonsin och åtgär­derna mer omfat­tande än någonsin. Det är inte uteslutet att man därför kan vara mer hoppfull idag än på 90-talet. Det är först efter Paris­av­talet som människor velat se skillnad på riktigt.

För den som känt till problemen länge så är den poli­cy­mässiga läges­för­änd­ringen idag mest positiv. Trumps bakåt­stä­vande politik skapar därutöver en gemensam moti­vation till förändring.

 

Hur eniga är forskarna?

- Helt. De som är klimat­för­nekare bedriver inte veten­skaplig klimat­forskning. Men det finns förstås en diskussion om vilka åtgärder som är bäst – där blir frågan politisk och det är helt i sin ordning. Vem som ska betala för åtgär­derna behöver vi exem­pelvis svar på– jag tycker det ska vara föro­re­narna.

 

FN:s klimatpanel kommer med en 1,5 graders-rapport den 8 oktober. Har vi inte redan passerat 1,5 grader?

- Nej, det har vi inte gjort. Om utsläppen är som idag så minskar möjlig­he­terna mycket snabbt att klara både 1,5 och 2‑gradersmålen. Om vi ska ha god sanno­likhet att klara målet behöver vi skarpa åtgärder – snabbt. Men detta är svåra frågor och därför blir det intressant att se vad IPCC-rapporten säger.

 

Tycker du att politiken (i Sverige) har tagit till sig den här forskningen?

- Både ja och nej. Samtliga riks­dags­partier (med undantag från Sveri­ge­de­mo­kra­terna) har en god förståelse för problemen och att det är bråttom. Men inget parti har omsatt detta fullt ut i sina poli­tiska förslag. Det positiva är att partierna samar­betar över block­grän­serna men de gemen­samma besluten behöver bli mer kraft­fulla och lång­siktiga. Enskilda och företag behöver veta vilka spel­regler och förut­sätt­ningar de ska förhålla sig till på sikt. Då kommer inve­ste­ringar och andra beslut bli långt bättre för klimatet.

Partierna bör därför satsa på en tuffare klimat­po­litik. En tuff klimat­po­litik ger friskare luft, bättre folk­hälsa och ofta ökad syssel­sättning. Klimat­po­li­tiken är en vinst – inte en kostnad.

 

Vad betyder rådande klimatpolitik för företagen?

- Bris­terna gör att en del av ansvaret hamnar på före­tagen. De driver på och pushar oss framåt och det är bra. Men om poli­tiken har brister utnyttjas inte före­tagens potential. Dess­bättre talar mycket för att nästa mandat­period verk­ligen blir den tid då företag och politik kommer att tävla om vem som driver frågorna fortast– medve­ten­heten finns i poli­tiken och enga­ge­manget finns bland många företag. Jag ser därför goda chanser att alla posi­tioner kan flyttas framåt. Vi ser också en bra poli­cy­ut­veckling inom EU och Trumps politik har gjort att människor är mer enade än någonsin att komma framåt. Jag har höga förvänt­ningar på den kommande rege­ringen.

 

För mer infor­mation, vänligen kontakta:                                                             

Mikael Karlsson, senior konsult 2050, mikael.karlsson@2050.se                                       

Rebecka Wulfing, kommu­ni­ka­tions­an­svarig 2050, rebecka.wulfing@2050.se

Du missar väl inte de senaste inläggen

EU:s Taxonomi – ökade krav på hållbara investeringar

EU:s Taxonomi – ökade krav på hållbara investeringar

Nu är det klart, den 18 juni 2020 antog Euro­pa­par­la­mentet formellt EU:s förordning om gemensam taxonomi för miljö­mässigt hållbara inve­ste­ringar. Syftet är att säker­ställa att finans­sektorn får gemen­samma rikt­linjer för vilka inve­ste­ringar som ska få kallas…

läs mer
En Europeisk grön giv – vad kan vi förvänta oss?

En Europeisk grön giv – vad kan vi förvänta oss?

Paral­lellt med den stora kris som covid-19 har lett till, är miljökrisen ständigt närva­rande. Nu flyttar den nya Euro­peiska kommis­sionen fram sina posi­tioner i frågan med förslag på en euro­peisk grön giv. Den ska främja ett effektivt resurs­ut­nytt­jande, en cirkulär…

läs mer
Affärsmöjligheterna för svenskt hållbart lantbruk

Affärsmöjligheterna för svenskt hållbart lantbruk

I början av coro­nakrisen utsågs livs­me­dels­sektorn som en av samhällets bärande sektorer. Lant­bruket är en viktig livsnerv, men delar av livs­me­dels­pro­duk­tionen är fort­fa­rande ett hot mot planeten. Lösningen är ett hållbart och lönsamt lantbruk. Hur kan vi bidra till…

läs mer