FN:s klimat­panel benämner biokol som en av de mest spän­nande tekno­logier för negativa koldi­ox­id­ut­släpp. Helena Söderqvist på 2050 berättar mer biokol.

Kan biokol rädda världen?
- IPCC, FN:s klimat­panel, har iden­ti­fierat biokol som en av få till­gängliga tekniker för negativa koldi­ox­id­ut­släpp. Detta tack vare biokolets goda egenskap att binda kol men även många andra möjliga effekter som att öka jordens bördighet, minska näringsläckage ifrån jord­bruksmark och möjlig­heten att använda rest­ma­terial som råvara och på så sätt ta till vara på befintliga resurser. Det ökar samhälls­nyttan och möjlig­he­terna till ett cirkulärt samhälle, samtidigt som klimat­nytta skapas. Biokol kan inte själv rädda världen men är en stark spelare i teamet som ska fixa det!

Vad är biokol och hur hänger det ihop med klimatet?
- Biokol är det kol som bildas när biomassa hettas upp med begränsad syre­till­försel, biokolet utgör en buffert i jorden som kan skapa resi­liens mot torka och möjliggöra en mer resurs­smart hantering av närings­ämnen. I till­verk­nings­pro­cessen omformas kolstruk­turen i biomassan och det bildas kolför­e­ningar som är stabila i hund­ratals år. Genom processen minskas den mängd kol som ingår i det snabba krets­loppet som påverkar koldi­ox­id­halten i atmo­sfären. Man kan säga att det är den omvända hand­lingen till att elda fossila bränslen! Dessutom gene­rerar processen värme som kan växlas ut på fjärr­vär­me­nätet och råvaran kan i många fall vara rest­pro­dukter som finns i ens närhet.

Hur kan ett mindre ener­gi­bolag eller kommun bidra till utveck­lingen och dra nytta av tekniken?
- Ett första steg är att gräva där man står och undersöka vilka behov och till­gångar som finns i verk­sam­heten och dess närhet. Finns det park och träd­gårds­avfall, orga­niska rester ifrån jordbruk eller industri? Dessa kan vara stora till­gångar som råvara. Inkludera nyttan av avfalls­han­tering, värme­pro­duktion och biokolet som jord­för­bättrare eller produkt att sälja till det klimat­värde som erhålls, det är viktigt att se den samlade nyttan av en inve­stering.