Paral­lellt med den stora kris som covid-19 har lett till, är miljökrisen ständigt närva­rande. Nu flyttar den nya Euro­peiska kommis­sionen fram sina posi­tioner i frågan med förslag på en euro­peisk grön giv. Den ska främja ett effektivt resurs­ut­nytt­jande, en cirkulär ekonomi, en rik biologisk mångfald och leda till minskade förore­ningar. Given tar även hänsyn till socio­e­ko­no­miska utma­ningar för att ta ett samlat grepp om hållbar utveckling.

2050 anordnade nyligen ett digitalt semi­narium för att diskutera hur den gröna given kan utformas och påverka svenska företag och andra orga­ni­sa­tioner framöver. För att få ett brett perspektiv på frågan bjöd vi in Karin Jönsson, Energy Policy Manager på E.ON, Jakop Dalunde, Euro­pa­par­la­men­ta­riker (MP), och Louise Meijer, riks­dags­le­damot och andre vice ordfö­rande i miljö- och jord­bruks­ut­skottet (M) att diskutera de kommande förslagen.

  • Det är viktigt att Euro­pa­kom­mis­sionen driver detta framåt och lyckas sätta en ambitiös klimat- och miljö­a­genda till 2030. När före­tagen ser ambi­tionen samt att det finns en lång­sik­tighet och stabi­litet i poli­tiken som de kan agera på, kommer det frigöras både mycket inno­va­tions­kraft och inve­ste­rings­vilja, sa Karin Jönsson, Energy Policy Manager på E.ON.

Under semi­nariet inledde Mikael Karlsson, partner på 2050, med en genomgång av vad som pågår och väntar runt hörnet. Mikael disku­terade bland annat det momentum som Ursula von der Leyen, kommis­sionens nya ordfö­rande, skapar i frågan. Mikael såg tre utgångs­punkter för given:

- “The great acce­le­ration”. Kommis­sionen har förståelse för vad forsk­ningen kallar den stora acce­le­ra­tionen, mänsk­lig­hetens expo­nen­tiellt negativa påverkan på ekosy­stemen. Denna utveckling är inte hållbar och pekar på behovet av grund­läg­gande föränd­ringar i samhället. Given tar sig an detta.
- Den till­ta­gande pola­ri­se­ringen i samhället och inte minst i klimat­frågan. Denna spänning i samhället behöver hanteras och even­tuella sido­ef­fekter av en grön omställning. Därför har given en stark socio­e­ko­nomisk dimension.
EU behöver ett gemensamt projekt att driva framåt, i skuggan av Brexit och andra kriser. von der Leyen har beskrivit förslaget som ”Europas motsva­righet till att sätta en människa på månen”, som en gemensam utmaning och kraft­samling.

I förslaget till euro­peisk giv finns stra­tegier för en rad områden så som giftfri miljö, hållbar energi, mobi­li­sering av indu­strin för en cirkulär ekonomi, smart och hållbar mobi­litet, biologisk mångfald och ett rättvist, hälsosamt och miljö­an­passat livs­me­dels­system.

Om vi ska starta om ekonomin igen, ska vi starta om samma ekonomi då? Eller ska vi ta till­fället i akt och använda den gröna given som ett medel för att styra om och bygga ett stegvis nytt, mer hållbart samhälle?

Den frågan lär fort­sätta debat­teras och som företag finns nu goda möjlig­heter att påverka utveck­lingen av den gröna given. Mikael Karlsson avslutade med uppma­ningen till alla intres­serade att hålla sig infor­merade och att vara aktiv i diskus­sio­nerna. Ta kontakt med euro­pa­par­la­men­ta­riker och se till att lyfta frågorna till agendan, sa Mikael Karlsson, partner på 2050.

I panel­dis­kus­sionen gav Karin Jönsson, Jakop Dalunde och Louise Meijer sina perspektiv på den gröna given. beto­na­de­vikten av en god dialog, både med bransch­kol­legor men även med poli­tiker som direkt kan påverka och föra utvalda punkter till agendan. Samarbete var ett annat nyckelord som lyftes, både för att lära av varandra och för att driva varandra framåt. En konti­nu­erlig omvärlds­be­vakning och aktiva ställ­nings­ta­ganden är också värde­fulla kompo­nenter i det fort­satta arbetet.

Om du inte hade möjlighet att delta under semi­nariet kan du ta del av ett utdrag i klippet nedan.