Nu är det klart, den 18 juni 2020 antog Euro­pa­par­la­mentet formellt EU:s förordning om gemensam taxonomi för miljö­mässigt hållbara inve­ste­ringar. Syftet är att säker­ställa att finans­sektorn får gemen­samma rikt­linjer för vilka inve­ste­ringar som ska få kallas miljö­mässigt hållbara. Läs vad våra bransch­ex­perter inom finan­siella sektorn, Karin Björk och Jannike Hising, skriver om taxo­nomin och vad det betyder för bran­schen.

Vad är Taxo­nomin?
Den EU-gemen­samma taxonomi för miljö­mässigt hållbara inve­ste­ringar är en av åtgär­derna i EU:s hand­lingsplan för finan­siering av hållbar tillväxt som kommis­sionen antog år 2018, detta är något som kommer att flytta hela håll­bar­hets­ar­betet framåt, säger Karin Björk och Jannike Hising.

För att vara hållbar enligt förord­ningen ska en ekonomisk verk­samhet bidra väsentligt till minst ett av sex fast­ställda miljömål samtidigt som den inte ska orsaka bety­dande skada på något av de övriga målen eller bryta mot arbets­mil­jö­lag­stiftning och inter­na­tio­nellt veder­tagna normer om mänskliga rättig­heter. De sex områdena är:

  1. Begränsning av klimat­för­änd­ringarna
  2. Anpassning till klimat­för­änd­ringarna
  3. Ett hållbart utnytt­jande och skydd av våra marina miljöer,
  4. Övergång till en cirkulär ekonomi med förbättrad avfalls­han­tering och åter­vinning
  5. Begränsning av förore­ningar
  6. Skydd av biologisk mångfald

Hand­lings­planen defi­nierar akti­vi­teter för att begränsa klimat­för­änd­ringar, inklusive trösklar, för 70 sektorer och anpass­nings­åt­gärder för 68 av dessa. Sekto­rerna repre­sen­terar 90 procent av EU:s totala utsläpp.

Varför är detta viktigt?
- Kommis­sionen konsta­terar att offentliga medel inte räcker till för att nå EU:s håll­bar­hetsmål, inklusive Paris­av­talet och vill mobi­lisera 1,000 miljarder euro i gröna inve­ste­ringar. Finans­mark­naden spelar här en avgö­rande roll för att stödja omställ­ningen och taxo­nomin kommer vara ett viktigt verktyg för att uppnå detta genom att bidra till en gemensam klas­si­fi­cering av hållbara inve­ste­ringar, och i förläng­ningen således vad som kan klassas som hållbara akti­vi­teter för företag, berättar Jannike Hising.

- Från och med december 2021 blir taxo­nomin tvingande och alla finan­siella aktörer som erbjuder produkter och rådgivning måste då redovisa sin påverkan i enlighet med den. Även bolag med mer än 500 anställda ska redovisa omsättning, kapi­talin­ve­ste­ringar och operativa kost­nader i enlighet med taxo­nomin. Detta kommer således bli nästa steg i rappor­te­ringen enligt existe­rande rikt­lin­jerna för icke-finan­siell rappor­tering (NFRD), fyller Karin Björk i.

Vad betyder Taxo­nomin för inve­ste­rarna?
- Det har länge efter­frågats en defi­nition av vad som räknas som en hållbar inve­stering. Nu har EU etablerat en standard som kommer att få stor inverkan på finans­bran­schen, och i förläng­ningen bolag. Inve­ste­rarna kommer i ännu större utsträckning titta på hur mycket intäkter bolag får från de sex områdena i hand­lings­planen, hur mycket intäkter som gene­reras från dessa samt hur håll­barhets- och klimattänk inte­greras i bolagens affärsmo­deller.

Vad betyder Taxo­nomin för företag?
- De finan­siella aktö­rerna kommer ställa högre krav på de icke finan­siella bolagen om graden av håll­barhet i bolagen utifrån taxo­nomin. Det betyder att bolagen måste sätta tydliga klimatstra­tegier, målsätt­ningar och inte­grera miljö­mässig håll­barhet i affärs­stra­tegin och styr­ningen samt på ett tydligt sätt följa upp och trans­parent informera inve­ste­rarna utifrån detta, avslutar Karin och Jannike.