Nu är det hög tid för företag och andra orga­ni­sa­tioner att ta ställning. Det efter­längtade ramverket för risk­han­tering och rappor­tering av natur­re­la­terade risker – TNFD – lanse­rades i mars i sin första beta-version. Nu går det att lämna in synpunkter och bidra till utveck­lingen av ett högkva­li­tativt ramverk. Liza Ilskog ger en kort lägesuppdatering.

Det har varit ett svajigt år för biologisk mångfald. Trots att många av världens poli­tiska toppar stod förenade, infriades inte förhopp­ningen om att 2021 skulle bli den biolo­giska mång­faldens år, till stor del beroende på Covid-pandemin. Framsteg för biologisk mångfald har gjorts men viktiga frågor återstår efter FN-ländernas förbe­re­dande förhand­lingar i Genève nyligen om ett globalt ramverk, inför den kommande högni­vå­kon­fe­rensen i Kunming, Kina, där världen förväntas enas om en ny uppsättning naturmål (COP15).

Det finns ljus­punkter, där TNFD sägs vara är ett av dessa. Varför behövs TNFD?

Hälften av världens produktion är direkt beroende av ostörda ekosystem. Men det pågår stora natur­för­luster. Bara sedan 1970 har bestånden av rygg­radsdjur i världen i snitt gått ned med närmare 70 procent. WWF lyfter bland annat stor­skalig markom­vandling som en huvud­orsak. Det här är oroväc­kande förluster av våra livsmiljöer och det ökar snabbt de finan­siella risker som företag står inför, säger Liza Ilskog.

Task Force on Nature-Related Financial Disclo­sures – TNFD – är ett ramverk som varit under utveckling de senaste åren. Syftet är att belysa de ökade finan­siella riskerna kopplade till biologisk mångfald, på ett liknande sätt som Task Force on Climate-Related Financial Disclo­sures (TCFD) belyser klima­trisker. Med ett sådant ramverk kan vi bättre förstå och agera utifrån påverkan och beroende, risker och möjlig­heter som finns i före­tagens värde­kedjor. Mer om detta finns att läsa i en tidigare 2050-belyser.

Vad är nästa steg för TNFD?

Den första beta-versionen av TNFD lanse­rades i mars och målet är att sjösätta ett färdigt ramverk under hösten 2023, men själva pilot­fasen inleds redan den 1 juni i år. Många olika orga­ni­sa­tioner har varit med i utveck­lingen av denna första prototyp. TNFD vill nu testa av och utveckla den till­sammans med fler mark­nads­ak­törer. Synpunkter på ramverket kan lämnas direkt via TNFD:s hemsida: TNFD – Task­force on Nature-related Financial Disclosures

I och med att TNFD har tagit rygg på TCFD kan mycket lärdom dras, vilket gör att det förhopp­ningsvis kan gå snabbt att få ett nytt ramverk för naturen på plats. Gene­rellt finns en trend att många initiativ och stan­darder lierar med varandra, vilket är viktigt för att mark­nadens aktörer ska få en tydlig styrning och inte riskera att ”missa skogen för alla träd”. TNFD ska också ha en dubbel dimension inbyggd – dvs ett fokus på såväl en orga­ni­sa­tions påverkan på sin omvärld, som natur­för­lus­ternas påverkan på orga­ni­sa­tionen. Men tyvärr är det svårare att mäta påverkan, risker och möjlig­heter gällande naturen, jämfört med klimatet. Det gör att TNFD får ta ett bredare scope.

Hur ska man som företag agera – var börjar vi?

Företag behöver undersöka hur de påverkar och påverkas av naturen, lik det arbete som redan sker i klimat­frågor. 2050 arran­gerade i mars ett runda­bords­samtal med drygt tio företag från en bredd av bran­scher. Under samtalet fick vi bland annat rekom­men­da­tionen att alla företag bör skapa en strategi för hur före­taget ska agera för att dels sluta bidra till förlust av biologisk mångfald, dels stärka den biolo­giska mång­falden. Stra­tegin bör också inne­hålla utar­betade mål.  Andra viktiga delar är att utbilda medar­betare inom biologisk mångfald och att ta alla möjlig­heter i akt för att också påverka andra företag att agera.

Man kan tänka att det är lite som att lära sig ett nytt språk; vi vet alla hur svårt det är, men det enda sättet är att kasta sig ut i verk­lig­heten och börja använda det nya språket. Det går taffligt i början, gram­ma­tiken är värdelös – men det är bara så man kan komma vidare.  Att förstå biologisk mångfald och natur är ett svårt språk men oerhört viktigt att lära sig. Nu.