Håll­barhet är kanske Alme­dalens främsta buzzword i år. Det är inte så märkligt: fjolåret präg­lades av att världens länder enades om FN:s nya håll­bar­hetsmål och krönte bedriften med att komma överens om klimatav­talet i Paris. Världen har stakat ut en riktning och näringsliv och politik försöker nu hitta bra sätt att gå i den.

Ett grund­läg­gande kriterium för ett hållbart näringsliv är en hållbar finans­sektor – något som gläd­jande nog också fått lite uppmärk­samhet under årets Alme­dals­vecka. Under ett semi­narium på onsdagen möttes Johan Bygge, operativ chef på EQT, Anna Ryott, vd på Swedfund, Håkan Nyberg, vd på Nordnet och Klas Eklund, Håll­bar­het­s­e­konom på SEB för ett samtal om hur ägare och inve­sterare kan påverka håll­barhet i grunden. Bara mixen av aktörer i panelen – en gammal storbank som SEB, en uppstickare som Nordnet och ett private equity-bolag som EQT (Swedfund förvånar mindre i samman­hanget) – är gläd­jande och fanns förmod­ligen inte på kartan för bara några år sedan. Att SEB gett Klas Eklund, en av Sveriges mest namn­kunniga ekonomer, rollen som håll­bar­het­s­e­konom vittnar också om att enga­ge­manget är äkta. Detsamma gäller EQT, som precis släppt en rapport om bolagets koldi­ox­id­ut­släpp under 2015.

Att inve­sterare börjar engagera sig i håll­bar­hets­frågor har natur­ligtvis många orsaker, och det är inte nödvän­digtvis samma för alla. Swed­funds Anna Ryott lyfte under semi­nariet fram vikten av håll­barhet för att slå vakt om inve­ste­ring­arnas lång­siktiga lönsamhet. Även Johan Bygge på EQT påpekade att deras avkastning är bättre om bolag de säljer bedriver bra håll­bar­hets­arbete.

– Men vi ska inte bara jobba med perfekta bolag, vi ska driva utveck­lingen! sa Anna Ryott, och satte fingret på en viktig avvägning inom finans­sek­torns håll­bar­hets­arbete. Nämligen att man inte bara kan avstå från ägande i dåliga bolag utan också som ägare kan pressa bolag att arbeta bättre med håll­bar­hets­frågor.

Klas Eklund på SEB höll med och påpekade att banken kan ställa krav om håll­barhet på kunder när de ger krediter.

En viktig aspekt för att finans­sektorn ska kunna ställa rätt krav och hantera håll­bar­hets­frågor i sitt arbete är att det görs mätbart. Därför är det viktigt att fler och fler inve­sterare väljer att exem­pelvis beräkna sitt koldi­ox­i­dav­tryck och förstå sin egen påverkan – såsom EQT gjort – och påverkan från sin portfölj. I takt med att fler finans­bolag förstår sin påverkan kommer fler och fler också börja ta ansvar för den. Det är en omistlig del av världens största föränd­rings­projekt.

P.S. Om du är i Alme­dalen och vill veta ännu mer om hur finans­mark­naden kan bli mer hållbar, gå på Fores semi­narium imorgon, torsdag, till­sammans med bl.a. Nordeas Sasja Beslik och Skandias Lena Hök.

Nils Westling

Publi­cerat på onsdag 6 juli, 2016