Den 27 september uppmanar Greta Thunberg och Fridays­For­Future i ett öppet brev alla vuxna att klimat­strejka. Detta är en global uppmaning. Vad gör 2050 med anledning av detta? Nina Ekelund, en av grun­darna till 2050, svarar nedan.

Ska företag delta på klimat­ma­ni­fes­ta­tionen den 27 september?
- Det är upp till varje företag. Men planeten är vårt gemen­samma ansvar och vi tycker om man har möjlighet så det är en viktig signal att närings­livet ger sitt stöd till en mer ambitiös klimat­po­litik och dessutom visar själva vad de gör. Alla kommer att drabbas av klimat­för­änd­ringar; det gör ingen skillnad på rik eller fattig, poli­tiker eller före­tagare, kongoles eller svensk, vi sitter alla i samma båt. Vi ser att det finns stora kost­nader som följer med klimat­för­änd­ringarna, och vi ser också att medve­ten­heten, hos främst den unga gene­ra­tionen, men också andra kommer att påverka företag som inte tar klima­t­ansvar. Företag behöver ställa om, för vem vill i fram­tiden köpa produkter från företag som är klima­to­med­vetna?

Vad gör 2050 – deltar ni i klimat­ma­ni­fes­ta­tionen?
- Vi uppmuntrar alla våra kollegor att visa sitt enga­gemang på klimat­ma­ni­fes­ta­tionen och ger dem en timma extra ledigt för att kunna vara med. I Stockholm är mani­fes­ta­tionen på Medbor­gar­platsen fredagen den 27 september mellan kl 13–15. Och på vårt kontor i Linköping arran­gerar 2005 en klimat­lunch för hela före­tagsparken för att öka kunskapen om klimat­frågan. Och våra kollegor i Malmö beger sig troligen till Malmö stadshus den 27 september.

Vad uppmanar ni andra företag att göra?
- Vi uppmuntrar också våra kunder om möjligt ge ledigt för att delta eller gör som Scania; ta till­fället att utbilda anställda i klimat­frågan. Den 20 september stänger de ner sin verk­samhet i en timma och utbildar 52 000 medar­betare i håll­barhet. Vi uppmuntrar också alla våra kunder och alla företag i Sverige att sätta klimatmål som minst halverar utsläppen till 2030. Vi uppmuntrar också våra kunder att ha en fossilfri pensions­portfölj och använda tåget för affärs­resor i Sverige. Läs mer om vad ditt företag kan göra i sin egen verk­samhet — det är gratis att kopiera vår interna miljö­policy.