2017 går mot sitt slut och det är dags att summera ett händel­serikt år – både positivt och negativt för oss och vår planet.

Inter­na­tio­nellt sett har det varit ett händel­serikt år inom håll­bar­hets­om­rådet. Donald Trump blev president i USA och sa tidigt att löftet om att lämna Paris­av­talet inte bara var tomma ord under presi­dent­vals­kam­panjen. Om inget oför­utsett inträffar kommer USA lämna avtalet år 2020. Även om det var ett nedslående beslut i sig så blev ändå det bestående intrycket från världens insatser för att hantera klimat­hotet positivt. Detta på grund av den starka enighet som resten av världen visade upp som reaktion på Trumps beslut. Alla kvar­va­rande länder bekräftade att deras enga­gemang fort­sätter och det har startats flera olika initiativ som samlar ameri­kanska stater som själva uppger att de kommer att fort­sätta jobbamot Paris­av­talet. Världen visade helt enkelt tydligt att man kommer att kämpa ännu hårdare för omställ­ningen till ett koldi­ox­id­fritt samhälle.

De starka reak­tio­nerna från företag i samband med nyheten om USA:s utträde är ett tecken på ett skifte som har skett i närings­livet de senaste åren. Håll­barhet har gått från att vara enbart en fråga om varu­märke och risk­mi­ni­mering till att alltmer betraktas som en stra­tegisk lönsam­hets­fråga. Helena Stjernholm, vd för Indu­stri­värden beskrev skill­naden så här när hon pratade om FN:s håll­bar­hetsmål på Närings­livets hus: ”För 20 år sedan frågade ingen om håll­bar­hets­frå­gorna, för 10 år sedan räckte det med en policy, idag är det en förut­sättning att du har en håll­bar­hets­strategi som är inte­grerad i din affär för att verka som kapi­talin­ve­sterare.” De företag som prote­sterar mot Trumps beslut gör det för att de inser att håll­barhet både är ett sätt att driva på den egna affärs­ut­veck­lingen och säkra framtida konkur­rens­kraft för USA. Detta synsätt är något som vi märker av tydligt bland våra kunder och samar­bets­partners: de har alla förstått att företag med hållbara affärsmo­deller känne­tecknas av förmågan att se värden i hela håll­bar­hetskedjan.

Trenden blir starkare för varje år som går. Nyligen visade en global studie från Boston Consulting Group att de bolag som jobbar bäst med håll­barhet har högre vinst­mar­gi­naler. Även Hagai­ni­ti­a­tivet kommer fram till liknande slut­satser i en studiesom publi­ce­rades under våren. Bland de företag som bedriver det mest aktiva klimat­ar­betet så anser hela 70 procent att klimat­ar­betet har positiva effekter på resul­tat­räk­ningen. När vi på 2050 till­sammans med AP7 gjorde en studie om håll­barhet och lönsamhet bland de största bolagen på Stock­holms­börsen så ansåg två av tre svenska företag att de skulle gynnas av tuffare miljö­lag­stiftning på lång sikt.

Samtidigt driver teknik­ut­veck­lingen på håll­bar­hets­ar­betet inom flera bran­scher. Batte­ripri­serna har de senaste sex åren minskat med 80 procent samtidigt som kapa­ci­teten har ökat markant, vilket talar för en nära före­stående elbilsboom. Tesla lanserade alldeles nyss en eldriven lastbil. Kombi­na­tionen arti­fi­ciell intel­ligens och Internet of Things har poten­tialen att kraftigt minska resurs­slö­seriet genom att appa­rater själva meddelar när underhåll behövs. Listan på inno­va­tioner kan göras lång.

Trenden är stark och vi kan skönja fram­tidens affärsmo­deller – de driver emot en mer hållbar värld, inne­håller ofta fler aktörer för att hitta mer cirkulära modeller och stöds av digi­ta­li­se­ringen. Lyckas vi svenska företag hitta dessa och exportera dem kan vi se fram emot en riktigt god jul även 2050!

God jul och gott nytt hållbart och lönsamt 2018!

Markus Ekelund, vd 2050

Publi­cerat på torsdag december 21, 2017