Produk­tionen av livs­medel står för runt 25 procent av de globala utsläppen av växt­hus­gaser. Hållbar konsumtion och produktion är därför avgö­rande för att kunna leverera på Paris­avtal och de globala håll­bar­hets­målen som klub­bades igenom förra året.

I veckan öppnade Dr Gunhild Stor­dalen konfe­rensen EAT Stockholm Food Forum för tredje året i rad, där några av världens ledande personer inom vetenskap, näringsliv, orga­ni­sa­tioner och politik fanns repre­sen­terade. Initi­a­tivet EAT strävar efter att hitta lösningar för hållbar livs­me­dels­pro­duktion, livs­me­dels­sä­kerhet och mer hälso­samma kost­vanor.

I anslutning till EAT-konfe­rensen höll Tetra Pak ett förse­mi­narium på temat ”Putting values into action: How can we enable more sustai­nable consumption? Dr Michael Grosse, vice vd på Tetra Pak inledde semi­nariet med att belysa viken av att minska matsvinnet. Omkring en tred­jedel av all mat som produ­ceras idag slängs eller går förlorad. Översatt till ton uppgår svinnet till skräm­mande 1,3 miljarder ton matavfall. Om utsläppen från det globala matsvinnet skulle räknas som ett land skulle det hamna som tredje största utsläp­paren efter Kina och USA.

Att göra oss av med avfalls­berget är en stor och viktig pusselbit att lägga på vägen mot en mer hållbar livs­me­dels­kon­sumtion, men vi måste också ändra våra matvanor. Flera under­sök­ningar visar att konsu­menter blir alltmer enga­gerade och rankar håll­barhet högt och vi blir matade med åtskilliga rapporter om att försälj­ningen av ekolo­giska livs­medel ökar och fort­sätter att öka. Men samtidigt finns trender som pekar åt motsatt håll. Ett känt problem med matens klimat­på­verkan är bl.a. att kött­kon­sum­tionen ökat under många år.

Under semi­nariet presen­terade ICA en nyligen gjord under­sökning som visade att 8 av 10 kunder tycker att det är viktigt att göra hållbara val när de köper mat, samtidigt som 2 av 3 anser att de saknar kunskap när det gäller att välja mer hållbara livs­medel. En under­sökning från Tetra Pak visar samma mönster.

Så hur minskar vi gapet mellan våra värde­ringar och de val vi gör i matbu­tiken? Enligt under­sök­ningarna känner konsu­men­terna att de inte har till­räcklig infor­mation för att kunna göra hållbara val. För att nå ut till kunderna har Tetra Pak bl.a. startat en kampanj för att öka kunskapen om att de livs­medel som förvaras i Tetra Paks produkter är säkra och har en mycket lång håll­barhet. De flesta konsu­menter tror att lång håll­bar­hetstid innebär att det finns konser­ve­rings­medel i produkten. Men med aseptisk hantering, att förpack­ningen i alla led sker under sterila förhål­landen, kan mjölk- och juice­pro­dukter hålla i 12 månader – utan konser­ve­rings­medel.

Enligt professor Brian Wansink, Science Director på GreeNudge, som länge studerat männi­skors beteende och förändring av matvanor, behöver konsu­men­terna lätt ”knuffas” i rätt riktning för att göra mer hållbara köp – det som brukar kallas nudging. Några av sina teorier har han testat i flera livs­me­dels­bu­tiker på Bornholm, Danmark. En av de mest effektiva åtgär­derna enligt Wansinks studie var att placera ett frukt­stånd i mitten av de klas­siska gångarna med hyllor av livs­medel på varsin sida av gången. Genom att tvinga butikskun­derna att svänga runt frukten ökade försälj­ningen av frukt sjufalt. Wansink menar också att mer frukt och grönt i kund­vagnen inte enbart är bra för konsu­menten utan gynnar även livs­me­dels­bu­tiken genom att nedersta raden förbättras till följd av att det ofta är en hög vinst­mar­ginal på frukt och grönt.

ICA har också nudging-stra­tegier för att påverka kunders beteende i mer hållbar riktning. Genom att utmana fredagsfa­vo­ri­terna taco och spagetti bolognese och föreslå mer bönor och rotfrukter i recepten ökade försälj­ningen av bönor och morötter med 19 respektive 7 procent samma vecka.

Ovan är exempel på hur företag inom livs­me­dels­bran­schen ”hjälper oss” att göra mer hållbara val i vår vardag. Enligt Tetra Pak behövs både styrande och infor­me­rande åtgärder för att uppnå den förändring som behövs.

Våra atti­tyder har redan förändrats, och med olika hjälp­medel från före­tagen som sitter på mycket av kunskapen går det förhopp­ningsvis att knappa in på gapet mellan värdering och handling.

Linnéa Haegg­ström

Publi­cerat på onsdag 15 juni, 2016