Det är ganska dumt att ha sina pensions­pengar placerade i olje­bolag om man ägnar sitt arbetsliv åt omställ­ningen till ett fossil­fritt samhälle. Det skulle antingen skvallra om riktigt dåligt själv­för­troende eller att man inte riktigt förstår vad finans­mark­naden är (läs gärna vår genomgång här på bloggen om varför vi tycker att det är vettigt att placera pengar på ett hållbart vis, om man har bespa­ringar att placera).

Eftersom vi på 2050 tror att vårt eget arbete är fram­gångsrikt, och att världens största föränd­rings­projekt är ohejdbart i längden, är det själv­klart för oss att våra pensions­pengar bör inve­steras i den typ av bolag som vi själva arbetar med, nämligen hållbara bolag. Därför har vi som arbetar på 2050 före­slagits att placera vår tjäns­te­pension i fyra olika fonder:

  • DNB Rene­wable Energy retail A
  • Nordea Klimatfond BP SEK
  • Parvest Global Envi­ronment C C
  • SPP Global Topp 100

Den som vill får byta till andra fonder, men gör man inget specifikt val så blir det dessa fyra, som är tänkta att ge en relativt diver­si­fierad portfölj med rimliga avgifter. Den första av fonderna i listan, DNB Rene­wable Energy, är specifikt inriktad på förnybar energi och ener­gi­ef­fek­ti­vi­sering, medan Nordea Klimatfond och Parvest Global Envi­ronment är mer gene­rella och kan inve­stera i företag som arbetar med miljöfrågor i bredare bemär­kelse. SPP Global Topp 100 är en intressant fond på så sätt att den inve­sterar i alla bran­scher, men bara väljer de bästa före­tagen i varje bransch. Det betyder att fonden inve­sterar i exem­pelvis olje­fö­retag – men bara oljebran­schens bästa, enligt SPP:s håll­bar­hets­kri­terier.

På samma sätt som Antikrundan i SVT var ett tims­långt program som egent­ligen bara handlade om de där sekun­derna då experten berättar vad objektet är värt så är även detta ett blog­ginlägg som alltför länge dröjt med att besvara frågan vad våra fonder gett för avkastning. För det är väl det ni vill veta?

Under det senaste året har alla fonder utom DNB Rene­wable Energy gått upp med mellan fem och sex procent (DNB däremot har backat med en dryg procent). På tre års sikt har alla fyra fonderna gått upp med mellan 34 och 50 procent (motsva­rande en årlig ökning på mellan 10 och 14 procent). Sämst tillväxt har det varit i DNB-fonden och mellan de övriga tre är det i princip dött lopp.

Jämfört med indexet MSCI World – ett slags samman­slagning av rika länders börs­mark­nader – så har SPP, Parvest och Nordea gått väsentligt bättre under det senaste året, medan DNB gått sämre. Jämfört med ett svenskt index (MSCI Sweden) har alla fyra fonderna gått bättre under det senaste året.

Att den fond som inve­sterar i förnybar energi är den som gått sämst är inte så förvå­nande, givet det låga olje­priset de senaste två åren. Många förnybara ener­gislag, inte minst solkraft, har haft en helt feno­menal pris­ut­veckling och hade det inte varit för att den främsta konkur­renten, olja, kraschat pris­mässigt under samma tids­period, så hade vi nog sett en helt annan utveckling på mark­naden för förnybart. Det ligger dock i hela världens intresse att fossila bränslen börjar betala för sina miljö- och samhälls­kost­nader och därför är vi på 2050 alltjämt över­tygade om att fram­tidens energi är förnybar. På lång sikt finns det skäl att tro att inve­ste­ringar i förnybar energi kommer ge bra avkastning, och lång­siktig kan man vara när man pensions­sparar och har tid kvar i yrkes­livet.

Dessutom finns det ett annat viktigt skäl till varför vi väljer att inve­stera våra pensions­pengar på detta sätt. Det innebär att vårt pensions­ka­pital kan användas till att utveckla de företag som vi tror kommer leverera fram­tidens välstånd. Vårt kapital hjälper före­tagen att skapa de där lösningarna som kommer göra kol och olja över­flödigt på sikt.

Det vi kan konstatera gällande avkast­ningen på våra pensions­pla­ce­ringar är inte att de gett någon magisk avkastning. De har gett en ganska normal avkastning – och varit hållbara. Vilket natur­ligtvis är väldigt mycket bättre än alla de fonder som gett en normal avkastning och varit ohållbara.

Dessutom har vi ganska långt kvar till pensionen.

Publi­cerat på måndag 22 augusti, 2016