I am convinced that we are near a tipping point when it will no longer be possible to run a company in an unsustai­nable fashion. If you are not tran­si­tioning, no one will buy your products, no one will want to work for you and no one will want to invest in your company. This is about survival.” Detta sa Henrik Henriksson, vd för Scania i vår nya rapport “Nordic busi­nesses on climate tran­sition, compe­ti­ti­veness and growth – An interview study among leading busi­nesses in the Nordics”.

I rapporten inter­vjuas 38 vd:ar för stora export­fö­retag i Norden om deras syn på klimat och lönsamhet. Rapporten är baserad på inter­vjuer med vd:ar och styrel­se­ord­fö­randen som till­sammans repre­sen­terar mer än en halv miljon anställda runt om i världen och har intäkter motsva­rande 17 procent av de nordiska ländernas BNP.

Slut­sat­serna i rapporten är slående:

  • Klimat­för­ändring och trans­for­ma­tionen till en grön ekonomi är topp-prio­ri­terade för före­tagen
  • Det finns ett starkt enga­gemang för att både minska sina egna utsläpp och vara en del av lösningen globalt för att minska klimat­på­verkan
  • Före­tagen ser en tydlig koppling mellan minskade utsläpp och lönsamhet
  • Före­tagen välkomnar tuffare klimatmål för att påskynda klimatom­ställ­ningen

Varför är klimat- och miljö­ar­betet lönsamt enligt före­tagen? Det skapar nya affärs­till­fällen, ger kost­nads­be­spa­ringar och gör de anställda mer nöjda. Så för att vara tydlig; uteblivet agerande för minskad klimat­på­verkan kan leda till förlorade arbets­till­fällen, minskad effek­ti­vitet och svagare varu­märke.

Så som Henrik Henriksson, vd:n för Scania, sa att uteblivet agerande leder till att ingen vill köpa dina produkter eller vill arbeta för dig, detta är en realitet hos företag idag. Det är därför omställ­ningen är nödvändig.

Klimatom­ställ­ningen är vår tids största affärs­möj­lighet. För att kunna dra nytta av den måste Norden ligga i framkant och skapa lösningar innan de blir mainstream. I rapporten föreslår vi ett antal åtgärder som kan leda till att Norden posi­tio­nerar sig och blir draglok i världen:

  • Sätt mål för medbor­garnas koldi­ox­i­dav­tryck, vilket skulle styra konsu­men­terna mot bättre val och driva företag att ta mer ansvar.
  • Gör all offentlig upphandling fossilfri eller klimat­ne­utral, för att öka mark­naden för smarta lösningar och gynna företag som leder omställ­ningen.
  • Skapa gemen­samma nordiska stan­darder, som NMT på 1990-talet, för att göra Norden till en permanent världs­ut­ställning för hållbara lösningar.
  • Offentlig risk­delning genom en offentlig inve­ste­ringsbank som kan sätta ekonomisk styrka bakom lovande klimat­lös­ningar och ta nya idéer till mark­naden snabbare.

Nu har vi fem nordiska nätverk som står bakom rapporten (Hagai­ni­ti­a­tivet, Fossil­fritt Sverige, Climate Leadership Coalition, Norway 203040 samt Icelandic New Energy) lämnat över den till Nordiska Minister­rådet (alla klimat- och miljö­mi­nistrar). Nästa steg är att Nordens stats­mi­nistrar träffas i Östersund den 23 maj och disku­terar rapporten innan den förs vidare in i FN. Vi ser fram mot att se våra förslag som politik.

Nina Ekelund, gene­ral­sek­re­terare Hagai­ni­ti­a­tivet samt ordfö­rande i 2050

Publi­cerat på fredag april 27, 2018