Fler företag sätter konkreta klimatmål och antalet bolag som följer Global Reporting Initi­a­tives redo­vis­nings­prin­ciper har ökat markant de senaste åren. Samtidigt får var femte undersökt företag noll poäng i Large Cap-rapporten, där 2050 undersökt trans­pa­rensen i stor­bo­lagens klimat­arbete.

För fjärde gången sedan 2013 släpper 2050 Large Cap, en rapport som under­söker trans­pa­rensen hos före­tagen på Stock­holms­börsen. Trans­parens i klimat­ar­betet är nödvändig för att inve­sterare, kunder och övriga intres­senter ska kunna fatta medvetna beslut samtidigt som klimat­på­verkan minskas. Det är tydligt att många företag har höjt sin ambi­tionsnivå och stora föränd­ringar har skett över tid. På bara fyra år har andelen bolag som redo­visar sina utsläpp av växt­hus­gaser enligt GHG-proto­kollet gått från en av fyra till tre av fyra. Dessutom blir före­tagen tydligare med sina målsätt­ningar och klima­tam­bi­tioner.

60 procent av före­tagen med högst trans­parens tillhör sektorn konsu­ment­varor. Lägst nivå av trans­parens uppvisar bolagen som arbetar med olja, gas och telekom. 20 procent av de under­sökta före­tagen gick poänglösa och de flesta noll­po­ängarna finns inom finans­sektorn.

Högst poäng i under­sök­ningen fick Husqvarna Group och Swedish Match. Tack vare maxpoäng i alla under­ka­te­gorier som ingick i den slutliga värde­ringen, förutom TCFD:s rekom­men­da­tioner, hamnade de båda på 95 poäng. Åsa Larsson, Global Media and Sustai­na­bility Manager på Husqvarna Group, gläds åt place­ringen.

- Klimat­frågan är vår största utmaning och viktig för oss eftersom den största andelen av våra utsläpp uppstår när produk­terna används. Att minska klimat­på­verkan är en av frågorna vi arbetar med inom ramen för Sustai­novate, vårt sätt att inte­grera håll­barhet i affären och samtidigt skapa positiva effekter för människor och miljö. Målen spelar en viktig roll i vår kommu­ni­kation vilket gör att vi kan vara tydliga och trans­pa­ranta i vårt arbete och i resul­taten. Det skapar trovär­dighet och en förut­sättning för en bra relation med våra intres­senter. Vi är stolta över att vårt arbete uppmärk­sammas men det här är bara början, säger Åsa.

Samtidigt som rapporten presen­teras pågår klimat­för­hand­lingarna under COP 24 i Katowice, Polen. Markus Ekelund, vd på 2050, som är på plats för Hagai­ni­ti­a­tivets räkning är positiv till närings­livets inställning.

- Före­tagen på plats i Katowice är frustrerade över hur svårt det är att ens få till ett tydligt utta­lande om hur viktig klimat­frågan är. Mer positivt är att allt fler är överens om att tekniken för att klara 1,5‑gradersmålet idag finns till­gänglig. I stort finns även nödvändig finan­siering till­gänglig. Det som återstår är att på ett smart sätt matcha kapi­talet med effektiva åtgärder, vilket sker i allt fler dialoger mellan olika parter för egna över­ens­kom­melser. När vi frågar de inter­na­tio­nella före­tagen på plats kan vi konstatera att de också förstått vikten och förde­larna av att satsa på noll­ut­släpp, så svenska företag kan inte luta sig tillbaka, säger Markus.

Läs rapporten här.

För mer infor­mation, vänligen kontakta:
Markus Ekelund, vd 2050, markus.ekelund@2050.se
Rebecka Wulfing, kommu­ni­ka­tions­an­svarig 2050, rebecka.wulfing@2050.se