Nu händer det! Trump lägger ner klimat­ar­betet men i Sverige leve­rerar före­tagen och det ger hopp. För en vecka sedan fattade Fortum Värme (samägt med Stockholm stad och finska Fortum) beslut om att kolet avvecklas i förtid, det vill säga utfasning till år 2022. Vilken signal till omvärlden!

Förra veckan träffade jag Mats Andersson, tidigare vd för Fjärde AP-fonden, som nu utreder gröna obli­ga­tioner. Sverige ligger i framkant ‑här skapas gröna inve­ste­rings­villiga kronor och mer ska det bli. Även om de gröna obli­ga­tio­nerna utgör mindre än en procent av hela obli­ga­tions­mark­naden så växer den snabbt och i Sverige växer den väldigt snabbt. Inve­ste­rings­villigt grönt kapital är en av de vikti­gaste fakto­rerna för trans­for­mation till ett hållbart samhälle.

På tisdagen höll Markus Ekelund och jag ett frukost­se­mi­narium på Stock­holms Handels­kammare om klimat och lönsamhet. Vi ställde frågan: Hur påverkas din affär av en tuffare miljö­lag­stiftning? 7 av 10 ansåg att affären påver­kades positiv. Vi frågade också vad delta­garna såg för ekonomisk potential med sitt håll­bar­hets­arbete? 97 procent ansåg att deras varu­märke stärks. Inspi­re­rande siffra – 97 procent! Handels­kam­rarna arbetar för bättre före­tagsklimat, här är det öppet mål för alla handels­kammare att lyfta in affärs­möj­lig­he­terna med miljö- och klimat­frå­gorna i sin verk­samhet, eller hur?

Veckan avslu­tades med att jag träffade Luca De Lorenzo, från Stockholm Envi­ronment Institute, för att få höra mer om New Climate Economy. På deras hemsida hittade jag en blogg skriven av, tidigare världs­banks­chefen och författare av Stern­rap­porten, Nicholas Stern som handlar om Kina. Det är bara att konstatera att här finns ytter­ligare ett exempel på agerande som gör mig glad när Trump backar in i fram­tiden. Han lyfter fram fem argument som visar varför Kina ser fördelar med den kolsnåla ekonomin:

  1. Smogen som förstör luften i Kina leder till att det byggs nya städer med kollek­tiv­trafik och hög ener­gi­ef­fek­ti­vitet.
  2. Kina är världs­le­dande på förnybar energi. 5 av 6 världens ledande solpa­nel­fö­retag och 5 av 10 av till­ver­kande företag av vind­kraftverk finns i Kina. 2016 inve­ste­rades 88 miljarder dollar i förnybar energi, mest i hela världen.
  3. Peking inför nu världens största utsläpps­handel. Den kommer så småningom att gälla på nationell nivå.
  4. Kina utvecklar nya finan­siella verktyg för att finan­siera över­gången till den gröna ekonomin. Deras gröna obli­ga­tioner skulle kunna bida till 230 miljarder dollar till förnybara ener­gi­in­ve­ste­ringar inom de närmaste fem åren.
  5. Kinas utländska inve­ste­ringar kan spela en stor roll för att tippa över mot en grönare global ekonomi. Under 2016 spen­derade Kina rekordhöga 32 miljarder dollar på förnybara projekt utom­lands, vilket förhopp­ningsvis minskar kolin­ve­ste­ringarna i världen.

Jag vill så klart att Kina demo­kra­ti­seras men att Kinas president Xi står upp för Paris­av­talet när Trump inte gör det är viktigt för klimat­le­dar­skapet i världen. När företag skyndar före och avvecklar kol ger det mig hopp. När alla före­tagen i Hagai­ni­ti­a­tivet springer före och säger att de ska minska utsläppen redan till 2030 så ger det mig hopp. När jag hör företag berätta att de bench­markar sig mot Hagai­ni­ti­a­tivets nya mål så ger det mig hopp. Trump­mörkret blir lite ljusare när man lägger samman vad som händer i världen. Tack för det!

Nina Ekelund

Publi­cerat på måndag 27 februari, 2017