Ingrid Jegou, 2050:s handels­po­li­tiska expert deltog nyligen i FN:s klimat­kon­ven­tions möte TEC ­– Tech­nology Executive Committee i Köpenhamn. Syftet med mötet var att ta fram ett arbets­program för de närmaste fyra åren till gagn för teknik­ut­veckling i utveck­lings­länder. Svenska projekt som fossil­fritt stål och klimat­ne­utral betong kan få stor bety­delse här, berättar hon.

­– Ja. Att främja ny teknik är en av huvud­upp­gif­terna för TEC och kommer fortsatt att ha en prominent plats i det nya arbets­pro­grammet. Här finns anledning för inno­vativa svenska projekt som utveck­lande av fossil­fritt stål och klimat­ne­utral betong att ta plats, och bidra till att bästa möjliga förut­sätt­ningar skapas på global nivå.

TEC:s syfte är att främja teknik­ut­veckling- och imple­men­tering i utveck­lings­länder. Vilka var de bästa förslagen till det nya arbets­pro­grammet, tycker du?

­­– Bland de förslag som nu preli­minärt disku­teras, finns exem­pelvis ett program för att stimulera bete­en­de­för­ändring. I detta finns en tydlig närings­livs­kom­ponent: hur kan den privata sektorn på ett globalt plan föra upp klimat­frågan på respektive lednings bord? Det är intressant eftersom vi vet att företag som arbetar med håll­barhet och klimat i styrelse och på ledningsnivå också presterar bättre, såväl ekono­miskt som håll­bar­hets­mässigt.

Vad blir de svenska före­tagens roll i detta arbets­program?

­ – Vi i Sverige har kommit långt och kan ge vägledning, även om även många svenska företag förstås kan göra mer. TEC disku­terar exem­pelvis hur man kan stimulera absorption av befintliga, lågfossila tekniker på ett bredare plan. Där har många svenska företag redan teknik som skulle kunna expor­teras i större skala.

Finns det några hinder för att närings­livet ska kunna bidra till TEC:s mål för teknik­ut­veckling och spridning? 

­– Ja, först och främst behövs bättre poli­tiska förut­sätt­ningar för att exportera teknik till utveck­lings­länder. Före­tagen kan bidra till att påverka poli­tiken genom att tala om vilka barriärer de stöter på, för att på så sätt få upp dem på besluts­fat­tares dagordning.  

– Finan­sie­rings­frågan är också den av avgö­rande bety­delse för teknik­ut­veckling- och spridning, inte minst i utveck­lings­länder. TEC föreslår nu att man ska undersöka hur utveck­lings­län­dernas behov av ny teknik knyter an till ländernas natio­nella klimat­planer och inve­ste­rings­planer. Privata inve­ste­ringar kommer att behöva spela en stor roll i det pusslet, och svenska, hållbara inve­sterare har en viktig plats.

Vad händer nu, efter mötet?

– Arbets­pro­grammet kommer nu att bear­betas för att antas i september. Nu är med andra ord ett utmärkt till­fälle att komma med inspel, som har möjlighet att vägleda en av de vikti­gaste proces­serna inom FN för klimatet. 2050 deltar som obser­vatör och repre­sentant för närings­livet och står till förfo­gande för de som vill diskutera eller föra in synpunkter till processen.

 

Ingrid Jegou
ingrid.jegou@2050.se