När riskerna blir möjligheter

av okt 24, 2018

Vad är TCFD?
I juni 2017 presenterade det internationella organet Financial Stability Board rekommendationer för klimatrelaterade finansiella upplysningar – Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Sedan dess har över 500 internationella och svenska organisationer ställt sig bakom initiativet med fokus på att främja upplysningen av konsekventa, tillförlitliga och tydliga klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. TCFD:s riktlinjer utgår ifrån fyra områden; styrning, strategi, riskhantering samt mätvärden och mål. Jannike Hising, konsult och miljöekonom på 2050, berättar om möjligheterna som uppstår i riskerna.

 

Varför behöver man ha insikt kring klimat­re­la­terade risker?

–  Först och främst; det här är en fråga som är här för att stanna! Förut­sätt­ningarna för att driva bolag förändras i takt med att klimat­för­änd­ringarna blir mer påtagliga. Att inkludera alla klimat­re­la­terade risker handlar om att navigera i (och stödja) över­gången mot en ekonomi med låga koldi­ox­id­ut­släpp. Genom att arbeta med sina klimat­re­la­terade risker, såväl fysiska som över­gångs­risker, har företag möjlighet att ta infor­merade beslut, utveckla nya produkter och tjänster, hantera kommande regelverk och bli mer konkur­rens­kraftiga, säger Jannike Hising.

Hur kan företag uppmuntras till att rapportera sina klima­trisker?

–  Genom att förstå möjlig­he­terna! Ju tidigare ditt företag påbörjar arbetet desto bättre. Företag som får en förståelse för och gör en finan­siell bedömning av sina klimat­re­la­terade risker och möjlig­heter kommer att kunna fatta bättre beslut för sin framtida verk­samhet. Fram­åt­blic­kande scena­ri­o­a­na­lyser blir ett viktigt verktyg i det arbetet, där det är möjligt att analysera konse­kven­serna och sårbar­heten för olika klimatsce­narier, säger Jannike Hising.

The more companies know about the risks they face, the faster and more effectively they can address them — and the more they report that infor­mation, the better equipped inve­stors will be to make smart deci­sions.” – Michael R. Bloomberg, ordfö­rande för TCFD.

–  En trans­parent rappor­tering gynnar före­tagens rela­tioner med intres­senter och inve­sterare. Precis som Michael Bloomberg beskriver så leder bättre klimatrap­por­tering till välin­for­merade beslut hos inve­ste­rarna – vilka i sin tur kommer välja att allokera inve­ste­ringarna i de före­tagen med bäst fram­tids­ut­sikter, avslutar Jannike Hising.

Läs TCFD:s rapport här.

För mer infor­mation, vänligen kontakta:                                                                                                                                     

Jannike Hising, konsult 2050, jannike.hising@2050.se                                                                                               

Rebecka Wulfing, kommu­ni­ka­tions­an­svarig 2050, rebecka.wulfing@2050.se

Du missar väl inte de senaste inläggen

EU:s Taxonomi – ökade krav på hållbara investeringar

EU:s Taxonomi – ökade krav på hållbara investeringar

Nu är det klart, den 18 juni 2020 antog Euro­pa­par­la­mentet formellt EU:s förordning om gemensam taxonomi för miljö­mässigt hållbara inve­ste­ringar. Syftet är att säker­ställa att finans­sektorn får gemen­samma rikt­linjer för vilka inve­ste­ringar som ska få kallas…

läs mer
En Europeisk grön giv – vad kan vi förvänta oss?

En Europeisk grön giv – vad kan vi förvänta oss?

Paral­lellt med den stora kris som covid-19 har lett till, är miljökrisen ständigt närva­rande. Nu flyttar den nya Euro­peiska kommis­sionen fram sina posi­tioner i frågan med förslag på en euro­peisk grön giv. Den ska främja ett effektivt resurs­ut­nytt­jande, en cirkulär…

läs mer
Affärsmöjligheterna för svenskt hållbart lantbruk

Affärsmöjligheterna för svenskt hållbart lantbruk

I början av coro­nakrisen utsågs livs­me­dels­sektorn som en av samhällets bärande sektorer. Lant­bruket är en viktig livsnerv, men delar av livs­me­dels­pro­duk­tionen är fort­fa­rande ett hot mot planeten. Lösningen är ett hållbart och lönsamt lantbruk. Hur kan vi bidra till…

läs mer