När riskerna blir möjligheter

av okt 24, 2018

Vad är TCFD?
I juni 2017 presenterade det internationella organet Financial Stability Board rekommendationer för klimatrelaterade finansiella upplysningar – Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Sedan dess har över 500 internationella och svenska organisationer ställt sig bakom initiativet med fokus på att främja upplysningen av konsekventa, tillförlitliga och tydliga klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. TCFD:s riktlinjer utgår ifrån fyra områden; styrning, strategi, riskhantering samt mätvärden och mål. Jannike Hising, konsult och miljöekonom på 2050, berättar om möjligheterna som uppstår i riskerna.

 

Varför behöver man ha insikt kring klimat­re­la­terade risker?

–  Först och främst; det här är en fråga som är här för att stanna! Förut­sätt­ningarna för att driva bolag förändras i takt med att klimat­för­änd­ringarna blir mer påtagliga. Att inkludera alla klimat­re­la­terade risker handlar om att navigera i (och stödja) över­gången mot en ekonomi med låga koldi­ox­id­ut­släpp. Genom att arbeta med sina klimat­re­la­terade risker, såväl fysiska som över­gångs­risker, har företag möjlighet att ta infor­merade beslut, utveckla nya produkter och tjänster, hantera kommande regelverk och bli mer konkur­rens­kraftiga, säger Jannike Hising.

Hur kan företag uppmuntras till att rapportera sina klima­trisker?

–  Genom att förstå möjlig­he­terna! Ju tidigare ditt företag påbörjar arbetet desto bättre. Företag som får en förståelse för och gör en finan­siell bedömning av sina klimat­re­la­terade risker och möjlig­heter kommer att kunna fatta bättre beslut för sin framtida verk­samhet. Fram­åt­blic­kande scena­ri­o­a­na­lyser blir ett viktigt verktyg i det arbetet, där det är möjligt att analysera konse­kven­serna och sårbar­heten för olika klimatsce­narier, säger Jannike Hising.

The more companies know about the risks they face, the faster and more effectively they can address them — and the more they report that infor­mation, the better equipped inve­stors will be to make smart deci­sions.” – Michael R. Bloomberg, ordfö­rande för TCFD.

–  En trans­parent rappor­tering gynnar före­tagens rela­tioner med intres­senter och inve­sterare. Precis som Michael Bloomberg beskriver så leder bättre klimatrap­por­tering till välin­for­merade beslut hos inve­ste­rarna – vilka i sin tur kommer välja att allokera inve­ste­ringarna i de före­tagen med bäst fram­tids­ut­sikter, avslutar Jannike Hising.

Läs TCFD:s rapport här.

För mer infor­mation, vänligen kontakta:                                                                                                                                     

Jannike Hising, konsult 2050, jannike.hising@2050.se                                                                                               

Rebecka Wulfing, kommu­ni­ka­tions­an­svarig 2050, rebecka.wulfing@2050.se

Du missar väl inte de senaste inläggen

Så blir de Globala målen en affärsmöjlighet

Så blir de Globala målen en affärsmöjlighet

Globala målen är den mest ambi­tiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Den finns till för att uppnå bland annat avskaf­fande av extrem fattigdom, minska ojäm­lik­heter och orätt­visor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa…

läs mer
Biokol – en het teknik för kolinlagring

Biokol – en het teknik för kolinlagring

FN:s klimat­panel benämner biokol som en av de mest spän­nande tekno­logier för negativa koldi­ox­id­ut­släpp. Helena Söderqvist på 2050 berättar mer biokol. Kan biokol rädda världen?- IPCC, FN:s klimat­panel, har iden­ti­fierat biokol som en av få till­gängliga tekniker för…

läs mer
Företagen och klimatmanifestationen 27 september

Företagen och klimatmanifestationen 27 september

Den 27 september uppmanar Greta Thunberg och Fridays­For­Future i ett öppet brev alla vuxna att klimat­strejka. Detta är en global uppmaning. Vad gör 2050 med anledning av detta? Nina Ekelund, en av grun­darna till 2050, svarar nedan.Ska företag delta på…

läs mer