När världens mäkti­gaste före­tags­ledare, experter och poli­tiker förra veckan samlades i Davos för det årliga topp­mötet var det med ett risk­fokus. Den tongi­vande rapporten Global Risk Report 2019 från World Economic Forum satte återigen klimat­frågan på agendan.

För tredje året i rad domi­nerar risker kopplade till miljön rapporten. Tre av fem risker med störst sanno­likhet att inträffa och fyra av fem som har störst konsekvenser/effekt, om de skulle inträffa, kopplas till miljön. Jannike Hising, klima­te­konom och Peter Henriksson, affärs­ut­veck­lings­konsult på 2050 berättar om vad resul­tatet betyder för närings­livet.

Vad är det centrala budskapet rapporten?

Vikten av att ha ett holis­tiskt perspektiv när man analy­serar risker. De globala riskerna inten­si­fieras och utrymmet för att minimera de risker som kopplas till klimat­för­änd­ringar krymper med tiden. Precis som IPCC:s senaste rapport visade, har vi 12 år på oss att begränsa uppvärm­ningen till 1,5 grad. Sett ur ett risk­per­spektiv är vins­terna enorma, för såväl planeten som den globala ekonomin, med att begränsa utsläppen, säger Jannike Hising.

Vad kan företag göra föra att minimera riskerna för verk­sam­heten?

Alla företag bör prio­ritera att utveckla en strategi för hur de ska anpassa och risk­hantera verk­sam­heten på grund av klimat­för­änd­ringarna. De företag som anpassar sig snabbt och förstår dagens och fram­tidens affärs­risker, såväl indi­rekta och direkta, kommer att ha konkur­rens­för­delar. Här är TCFD:s rekom­men­da­tioner en bra grund att utgå ifrån.

PRI, orga­ni­sa­tionen bakom FN:s prin­ciper för ansvars­fulla inve­ste­ringar, rekom­men­derar företag att arbeta med trovärdiga scena­ri­o­a­na­lyser och att det tas på allvar eftersom ”scenarios are “plau­sible fiction” not just “science fiction ”, säger Jannike Hising.

Hotet om klimat­för­änd­ringar och extrem­väder ligger fortsatt i topp. Hur kan närings­livet utveckla affärer på ett sätt som möter förut­sätt­ningarna?

Tiden att vänta och se är förbi. De i många fall omväl­vande föränd­ringar i förut­sätt­ningar för före­ta­gande som klimat­för­änd­ringarna ger upphov till påverkar allt före­ta­gande, både direkt och indirekt. Alla kommer inte påverkas i närtid och alla kommer inte påverkas negativt ur ett strikt före­tags­per­spektiv. Osäker­heten blir allt större och omvärlden mer dynamisk för före­tagen. Det blir allt mer svår­na­vi­gerat. Riskerna förändras och byter skepnad. Nya möjlig­heter uppstår. Det är hög tid att prio­ritera det stra­te­giska arbetet för att iden­ti­fiera hur läget förändras, skapa nya hand­lingsal­ter­nativ och nya besluts­mo­deller och verktyg för att kunna hantera sin omvärld på ett fram­gångsrikt sätt, säger Peter Henriksson.

I den rapport som skrivits av Sjunde AP-fonden, ICC och 2050 Consulting, pekar förfat­tarna på att poli­tiken måste efter­fråga klimat­re­le­vanta produkter. Hur ska närings­livet tänka för att möta den framtida efter­frågan?

Det är inte bara de absoluta klimat­för­änd­ringarna som skapar utma­ningar för närings­livet. Det är i sig en utmaning att ställa om så pass snabbt som vi måste. Tempot i omställning och teknisk utveckling förväntas öka starkt. För att hantera detta krävs samverkan mellan olika aktörer i värde­kedjan, mellan offentligt och privat, och mellan poli­tiken och närings­livet. Närings­livet behöver satsa mer på produkt­ut­veckling, nya klimats­marta affärsmo­deller och på att samverka med poli­tiken på helt nya sätt. Det kräver respekt för varandras roller men också en prestige­löshet och ett gemensamt målfokus, säger Peter Henriksson.

För mer infor­mation vänligen kontakta:
Peter Henriksson, senior konsult 2050, peter.henriksson@2050.se
Jannike Hising, konsult 2050, jannike.hising@2050.se
Rebecka Wulfing, kommu­ni­ka­tions­an­svarig 2050, rebecka.wulfing@2050.se