Den 26 november bjöd 2050 in till frukost­se­mi­narium för att diskutera hur närings­livet kan bidra till att begränsa den globala uppvärm­ningen till 1.5˚C och hur poli­tiska styr­medel kan främja hög ambi­tionsnivå. Deltog gjorde repre­sen­tanter från Tetra Pak, Axpo och Diab, Miljö­par­tiets Karin Svensson Smith, Sveriges repre­sentant i IPCC Markku Rummu­kainen samt Mikael Karlsson från 2050.

Semi­nariet inleddes med en presen­tation av FN:s klimat­panels senaste rapport av professor Markku Rummu­kainen. Han talade om behovet av en systemö­vergång för att det alls ska vara möjligt att stanna inom målet om 1.5 ˚C. ”Det är svårt, men inte omöjligt”. Vidare lyfte han fram vins­terna av att stanna inom det lägre tempe­ra­turin­ter­vallet och betonade att en halv grad mellan 1.5 och 2˚C ‑faktiskt gör skillnad.

En panel av före­tags­re­pre­sen­tanter bestående av Per Hökfelt, Diab; Erik Lindroth, Tetra Pak; och Tomas Sjöberg, Axpo, presen­terade därefter respektive företags arbete för ambi­tiösa klimatmål. Tetra Pak och Diab har båda fått sina Science Based Targets godkända, och arbetar nu målmed­vetet för att nå dessa. Axpo pekade på vikten av att sikta högt i sitt klimat­arbete för att göra verklig skillnad, och att göra medvetna val. De tre före­tagen var eniga om att det inte bara går att förena lönsamhet med håll­barhet, utan även att det är nödvändigt att agera i enlighet med klimat­målen. Efter­frågan är stark från såväl inve­sterare som kunder och anställda. Som Per Hökfelt på Diab uttryckte det: “Om bara fem år tror jag det blir mycket svårt att få sin verk­samhet finan­sierad om man visar på ett beroende mellan tillväxt och klima­teffekt”. De efter­frågade även tydlighet och lång­sik­tighet från poli­tiker och andra besluts­fattare.

Karin Svensson Smith från Miljö­partiet,  ledamot i kommun­full­mäktige i Lund och tidigare ledamot i trafik­ut­skottet, instämde i att poli­ti­kernas roll är att sätta upp ramar. Hon slog fast att de befintliga klimat­målen är på rätt väg, men att utma­ningen nu ligger i att utforma styr­medel och metoder för att säker­ställa att man når dessa mål. Mikael Karlsson från 2050 poäng­terade poli­tikens ansvar att skicka rätt signaler. Han menade att det inte är rimligt att de som före­språkar mer ambi­tiösa klimatåt­gärder tvingas redogöra för kost­na­derna av dessa om de som säger nej till skärpta mål inte samtidigt avkrävs beräk­ningar om att bibe­hållna ambi­tioner skulle vara bättre för samhället.

Denna nästan helt skånska panel, som kombi­nerade perspektiv från näringsliv, forskning och politik, gav mersmak. Nästa 2050-semi­narium i Malmö är därför planerat till den 19 december, då vi även bjuder på glögg. Mer infor­mation kommer inom kort.

 

Presentationerna från seminariet:

Markku Rummu­kainen »
Per Hökfelt »
Erik Lindroth »
Tomas Sjöberg »