Det händer mycket på den klimat­po­li­tiska arenan just nu och både Sverige och EU har stra­te­giska klimat­frågor på dagord­ningen under våren. 2050:s Nina Ekelund rekom­men­derar följande klimat­läsning. Under mars har två svenska rapporter släppts och i maj ska Euro­peiska rådet diskutera EU:s lång­siktiga klimatstrategi till 2050.

1. Klimat­po­li­tiska rådet har lämnat sin rapport till rege­ringen
Sveriges över­gri­pande klimatmål är att nå noll netto­ut­släpp av växt­hus­gaser senast år 2045. Klimat­målen regleras i klimat­lagen (2017:720) och började gälla den 1 januari 2018 efter att sju partier ställt sig bakom den. Klimat­po­li­tiska rådet har i uppdrag att utvärdera hur rege­ringens politik är förenlig med klimat­målen. Den 20 mars lämnade det klimat­po­li­tiska rådet sin första rapport. Samman­fatt­ningsvis: Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av växt­hus­gaser minskat med 26 procent, minsk­nings­takten är för långsam och skulle behöva acce­lerera till mellan 5 och 8 procent per år.

Läs rapporten här »

2. Natur­vårds­verket underlag till rege­ringens första klimat­po­li­tiska hand­lingsplan
Natur­vårds­verket har på rege­ringens uppdrag tagit fram ett underlag till den första klimat­po­li­tiska hand­lings­planen, som rege­ringen ska lämnas till riks­dagen under 2019. Planen ska visa hur rege­ringens politik samman­taget bidrar till att nå klimatram­verkets mål, och vilka ytter­ligare åtgärder som rege­ringen avser att vidta. Tre utma­ningar nämns; minska trans­por­ternas utsläpp, minska indu­strins utsläpp samt lagring av koldioxid.

Läs under­laget här »

3. 2050 long-term strategy
Den 28 november skickade kommis­sionen ut ett förslag om ett klimat­ne­utralt Europa 2050 – A Clean Planet for all. Det handlar om ett Europa som välmående, modernt, konkur­rens­kraftigt och klimat­ne­utralt, skriver kommis­sionen. Visionen täcker alla EU-områden och är i linje med Paris­av­talets mål att hålla tempe­ra­turen väl under 2 grader och anstränga sig för att hålla tempe­ra­turen under 1.5 grader. Den 9 maj ska detta disku­teras i rumänska Sibiu. Visionen behöver bli ett skarpt mål att EU ska vara klimat­ne­utralt år 2050, därför behöver vi alla driva på poli­tiker om detta.

Läs förslaget här »

 

Nina Ekelund
nina.ekelund@2050.se