Storleken har betydelse – en halv grads extra uppvärmning är mycket kostsam

av | okt 8, 2018

Koldioxidutsläppen måste minska med minst 45 procent från 2010 års nivå till 2030 och ligga på noll nettoutsläpp redan år 2050 för att undvika att temperaturhöjningen överstiger 1,5 grader. Det beskrivs i den specialrapport från IPCC som presenteras idag.

 

Idag släppte IPCC, FN:s klimat­panel, en speci­al­rapport som visar att ”snabba, lång­gående och aldrig tidigare skådade föränd­ringar i alla aspekter av samhället” måste ske för att sätta stopp för uppvärm­ningen. Och det är nu möjlig­heten finns för att lyckas med omställ­ningen.

– Rapporten visar hur viktigt det är att omedelbart flytta fram posi­tio­nerna i klimat­frågan. Och vi har världens möjlighet att göra det. För före­tagen är lösningar som påskyndar omställ­ningen en oslagbar affärs­möj­lighet, säger Nina Ekelund, senior konsult på 2050.

Forsk­ningen har länge pekat på allvaret i situ­a­tionen och visar nu att stora föränd­ringar på alla nivåer i samhället behöver ske för att förhindra förlust av ekosystem, förhöjda havs­vat­ten­nivåer och försämring av männi­skors hälsa. Alltfler börjar lyssna på forsk­ningen och ta till sig de förslag och modeller som presen­teras för olika sektorer. Mikael Karlsson, senior konsult på 2050, ser rapporten som ett tydligt underlag till poli­tiken.

– Det är hopp­fullt att IPCC slår fast att 1,5‑gradersmålet ännu går att nå. Det förut­sätter grund­läg­gande föränd­ringar inom sektorer som ener­gi­för­sörjning, trans­porter och jordbruk, men i många fall finns tekniken på plats och vi vet vilka poli­tiska beslut som behövs. Många sådana föränd­ringar är också kort­siktigt lönsamma, vilket är något som IPCC inte betonar till­räckligt tydligt. Nu har i vilket fall den nya svenska riks­dagen fått en tydlig uppmaning att stärka klimat­po­li­tiken, så mycket tydligare kan veten­skapen knappast vara, menar Mikael Karlsson, senior konsult på 2050.

Givet det rappor­terade resul­tatet finns möjlig­heten för länder som Sverige och svenska företag att ta en ledande position i omställ­ningen och sprida sin forskning och sina inno­va­tioner inter­na­tio­nellt. Svenska företag är på många områden ledande i klimatom­ställ­ningen och har kommit långt i det egna arbetet. Före­tagen har ett avgö­rande ansvar då de många gånger kan springa snabbare än poli­tiken. Dessutom finns det stora fördelar för närings­livet att minska sina utsläpp.

– Alla företag behöver visa hur de ska bidra till att hålla sig till IPCC:s 1,5 graders rapport. De behöver ha klimatmål, redovisa hur utsläppen ser ut idag, årligen eller kvar­talsvis redovisa hur utsläpp­st­renden ser ut och det allra vikti­gaste; visa hur utsläpps­minsk­ningar exem­pelvis bidrar till bättre affärer, nöjdare medar­betare och starkare varu­märke för att entu­si­asmera fler att minska sina utsläpp, säger Nina Ekelund, Senior konsult på 2050.

Klimat­mi­nister Isabella Lövin deltog på det semi­narium hos Natur­vårds­verket där rapporten presen­te­rades. Hon passade på att tacka de 90 forskare som hållit i pennan under rapport­skri­vandet och under­strök att föränd­ringarna måste ske nu. Lövin ser, trots rapport­re­sul­tatet, hopp inför den framtida utveck­lingen. Många av de tekniska lösningar som behövs för att lyckas med omställ­ningen finns redan och de är i många fall mer kost­nads­ef­fektiva. Hon ville även poängtera att något som talar till vår fördel är att den poli­tiska medve­ten­heten kring klimat­frågor är större än någonsin.

 

För mer infor­mation, vänligen kontakta:                                                                                                                                     

Mikael Karlsson, Senior konsult 2050, mikael.karlsson@2050.se                                                                                     

Nina Ekelund, Senior konsult 2050, nina.ekelund@2050.se                                                                                       

Rebecka Wulfing, kommu­ni­ka­tions­an­svarig 2050, rebecka.wulfing@2050.se

Du missar väl inte de senaste inläggen

Möt 2050 och våra kunder i Almedalen

ALME­DALEN 2019. Till­sammans med våra kunder arran­gerar vi i år följande semi­narier under Alme­dals­veckan i Visby: Legal och illegal avfalls­han­tering – vår nästa stora utmaning Tid och plats: Måndag 1 juli klockan 10.00–11.30, Kors­gatan 4, Läns­sty­relsens trädgård…

läs mer