Kommer vi få fossilfria tunga trans­porter till 2030? Läs vad Malin Forsgren, vår kollega på 2050 samt projekt­ledare för the Pathways Coalition skriver.

När klimat­frågan domi­nerar affärs­pressen, och före­tagens klimatav­tryck granskas allt mer, är en nyckel­faktor för de flesta bran­scher att trans­port­sektorn ställs om. Jämfört med utma­ningen att producera fossil­fritt stål eller dito betong, så ter sig omställ­ningen av tunga trans­porter som rimligt genom­förbar, men det betyder inte att det är enkelt eller smärt­fritt. Det kräver stora portioner mod, nya typer av samar­beten mellan aktörer i hela värde­kedjan, förmåga att tänka nytt och en acceptans för att trans­porter kanske måste få kosta en gnutta mer, åtminstone under en över­gångs­period. Vi ska inte underskatta utma­ningarna – men måste också betänka alter­na­tivet!

När vi gjorde bokslut för 2018 hade inte de svenska utsläppen från trans­port­sektorn minskat. För 2019 är reduk­tions­plikten som har gällt hela året (vilket inte var fallet under 2018) en möjlig uppsida, men å andra sidan har reduk­tions­pliktens struktur lett till en brist på ett kommer­siellt gångbart mellanting mellan den nödvändiga ibland­ningen och högin­blandat, vilket till viss del lagt en våt filt över mark­naden. Ser dock en del positiva signaler som kanske kan snabba på utveck­lingen.

En riktig stjärna på himlen är flytande biogas. Utbygg­naden av tank­sta­tioner går i hisnande fart, mycket tack vare klimat­klivet. Här om veckan träffade jag en åkare som, efter att ha testat två biogas­fordon, redan hade beställt tre till. Han pratade lyriskt om 20 procent lägre drifts­kost­nader, vilket mer än väl kompen­serar för den högre inve­ste­rings­kost­naden. Ställde frågan till en åter­för­säljare av tunga fordon om åkarna borde vara oroade för rest­värdet av biogas­fordon. Han fnös och svarade att det inte finns något att vara nervös för. Och i ärlig­hetens namn – vem tror att diesel­teknik är en säker inve­stering på sikt? Fordon som har låg klimat­på­verkan lär vara alltmer populära ju tuffare krav trans­port­kö­parna ställer.

Ett annat spän­nande område är ED95. Scania, Lant­männen Agro­e­tanol och SEKAB har just lanserat Etha­Drive vilket ger trans­port­fö­retag möjlig­heten att till en förmånlig kostnad testa ED95-fordon under två år. Med svensk etanol i tanken redu­ceras utsläppen maximalt och en biprodukt är kvali­tativt djur­foder som kan ersätta soja-baserat foder från odlingar som orsakar skövling av Amazonas.

Kortare trans­porter för exem­pelvis distri­bution i städer har redan börjat ställas om till kompri­merad biogas och även batte­ri­drivna fordon börjar dyka upp. Dock har vi en bit kvar innan vi kommer att se elekt­ri­fi­erade långväga tunga trans­porter.

Utma­ningarna att få mark­naden att acceptera ny teknik är stora, men därtill finns ett par orosmoln. Det ena gäller våra möjlig­heter att få förlängt undantag från EU:s stats­stöds­regler fram till 2022 då hela stats­stöds­sy­stemet ska göras om. Förhopp­ningsvis kommer den nya struk­turen inte hindra länder från att premiera klimats­marta alter­nativ framför fossila. Men nuva­rande undantag går ut nästa år, och om svenska poli­tiker inte ställer sig på barri­ka­derna väldigt snart kommer hela sektorn med högin­blandade biodriv­medel sjunka ihop som en sprucken ballong, vilket vore bedrövligt. Vi behöver se lite kämpa­randa à la snus­fighten!

Ett annat fråge­tecken gäller den aviserade elekt­ri­fi­e­rings­kom­mis­sionen. Det är bråds­kande att starta utbygg­naden av elvägar i Sverige – framför allt eftersom det tar så lång tid att utvidga stam­nätet. En elekt­ri­fi­e­rings­kom­mission kan vara ett bra sätt att öka farten. Men – det glunkas om att elekt­ri­fi­e­rings­kom­mis­sionen också bör omfatta kärn­krafts­frågan – vilket innebär stor risk för att kärn­krafts­käbblet tar elvägs­ut­bygg­naden som gisslan och försenar alla nödvändiga åtgärder som behöver vidtas. Det vore illa för trans­port­sek­torns omställning och för klimatet. Låt oss hoppas att poli­ti­kerna besinnar sig och inte sätter parti­po­litisk hänsyn framför en snabb omställning.