Söndag den 26 maj är det val till EU-parla­mentet. Nina Ekelund, grundare och partner på 2050, har koll på klimat­frågan i EU. Här är hennes sista minuten-tips till dig som vill rösta för att stärka klimat­frågan.

Flera partier har klimat­frågan på sin poli­tiska agenda inför EU-valet. Hur ska man som väljare tänka för att maximera klima­tef­fekten med valsedeln?
- Hela sju av åtta partier har klimat­frågan som en av deras tre vikti­gaste frågor. Det är stor skillnad sedan förra valet. Det betyder att i stort sett alla partier har klimatet på agendan, däremot driver de inte riktigt samma frågor. Man bör kolla upp parti­ernas track record om hur de agerat under tidigare mandat­period avseende klimatet. Det ger en indi­kation om hur partierna kommer agera framöver. Ytter­ligare ett tips är att välja en person som har lyckats driva klimat­frågor tidigare eller som man bedömer kommer att lyckas. I EU-parla­mentet kan en enskild person göra ett stort avtryck.

Vad blir de ekono­miska effek­terna av att rösta för en stärkt klimat­po­litik? Har länderna och före­tagen råd?
- EU:s konkur­rens­kraft stärks av en vassare klimat­po­litik. Sverige kan visa att vi minskat utsläppen och samtidigt ökat vår BNP, EU visar samma trend.

Vad blir konse­kvensen om klimat­frågan prio­ri­teras ner i EU efter valet?
- Stora kost­nader kommer att lastas över på företag och nationer om vi låter klimat­för­änd­ringarna skena. Vi har inga alter­nativ utom att minska utsläppen.

Varför ska man rösta i EU-valet?
- Av två anled­ningar är det viktigt att rösta. För att samarbete behövs för att klara klimat­krisen vi står inför och för att just nu sviktar samar­betet i EU med tryck från popu­lister som vill minska samar­betet och EU:s roll i världen.