Affärsutveckling

2050 arbetar för goda affärer på en planet i balans. Vi hjälper våra uppdrags­givare till ökad håll­barhet och lönsamhet genom analys, kommu­ni­kation och affärs­ut­veckling. Vi verkar i gräns­landet mellan politik, forskning och näringsliv.

Omvärldsanalys

Megatrender som digitalisering, robotisering och ökade hållbarhetskrav påverkar lönsamheten redan idag, men kommer att vara avgörande för morgondagens konkurrens. När Gartner 2014 frågade vd:ar på globala bolag, uppgav knappt 35 procent att de under de närmaste åren kommer att behöva se över sina affärsmodeller. Dessa trender riskerar att sänka vissa stora företag, men ger helt nya möjligheter för de som förstår sin omvärld och agerar därefter.

Konkret kan det innebära:

Omvärldsanalyser

Vad betyder Paris­av­talet för er verk­samhet inom fem till tio år? Kommer FN:s nya håll­bar­hetsmål påverka affärsmo­del­lerna? Hur påverkar före­tagens miljöpå­verkan inve­ste­rarnas syn på före­tagens värde? Vi har kontak­terna och erfa­ren­heten som krävs för att förstå hur det poli­tiska land­skapet i Europa och på nationell nivå påverkar din verk­samhet, och hur du kan påverka den så att det som är bra för planeten också blir bra för din resul­tat­räkning.

 

Marknadsanalyser

Genom att förstå mark­naden bättre kan du fatta bättre affärs­beslut. Vi utför mark­nads­a­na­lyser runt om i världen, genomför opini­ons­un­der­sök­ningar och skriver både publika och privata rapporter om stra­te­giska frågor. Då vi har medar­betare från civil­sam­hälle, forskning, politik och näringsliv hittar vi ofta nya perspektiv och möjlig­heter. Ett konkret exempel är när vi hjälpte till att skapa en grön marknad för en kund i Afrika genom ett Sida-samarbete.

 

Enskilda möten

Ibland kan rätt person göra hela skill­naden på succé och fiasko. Med hjälp av våra breda kontaktnät i miljö- och klimat­världen samt närings­livet hittar vi just de personer som kan vara avgö­rande, oavsett om det är en driftig entre­prenör, en depar­te­ments­tjäns­teman, en poli­tiker eller forskare. Vi förbe­reder och följer upp för att få ut så mycket som möjligt av varje enskilt möte.

Strategisk planering

Igår uppfattades hållbarhetsarbete som en kostnad — idag är det en konkurrensfördel — imorgon kommer det att vara en fråga om överlevnad.

 

Vi hjälper dig att inte­grera ditt håll­bar­hets­arbete i ditt vardagliga arbete och kopplar ihop det med strävan efter ett bättre ekono­miskt resultat. Genom rätt pake­tering och sälj­process kan ofta försälj­ningen öka med ett bra håll­bar­hetstänk, utan att det kostar mer för varken kunden eller dig.

För att bli en orga­ni­sation med inte­grerat håll­bar­hets­arbete som en del av sin DNA krävs kunskap inom fler områden än ren affärs­ut­veckling och miljö. För att lyckas behöver man förstå hur människor hanterar föränd­ringar. Vi har därför inlett ett samarbete med CoreCode med djup kunskap inom bland annat bete­en­de­ve­tenskap. Till­sammans har vi hittat en formel som kombi­nerar hjärta och hjärna på vägen till en hållbar orga­ni­sation.

 

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi har funnits länge som begrepp, men mycket finns kvar att göra för att uppnå helt cirkulära kretslopp i samhället. När McKinsey kvantifierar EU:s ekonomiska möjlighet i sin rapport Europe’s circular opportunity ser de en ekonomisk nettoeffekt på 1 800 miljarder euro fram till 2030.

Konkret kan det innebära:

Kurser

Vad är cirkulär ekonomi och vad innebär det för ditt företag eller avdelning? Vilka möjlig­heter finns just för er? Var borde ni söka samar­beten för att kunna erbjuda nya cirkulära tjänster till era kunder?

 

Cirkulär potentialanalys

Vi ser över er nuva­rande verk­samhet för att utvärdera möjlig­heter till nya affärsmo­deller hos just ert företag utifrån ett cirkulärt synsätt. Hur långt har ni kommit jämfört med era konkur­renter? Hur kan fram­tidens kundkrav mötas? Vilka kost­nads­be­spa­ringar kan göras genom mer cirkulära lösningar?

 

Oväntade samarbeten

När bransch­gränser luckras upp krävs ofta nya samar­beten. Genom att samla rele­vanta aktörer runt en utmaning hittar vi ofta nya inno­vativa lösningar på svåra problem. Vår roll blir att agera kata­ly­sator genom att samla rätt aktörer och faci­litera processen framåt. När Cleantech Öster­götland genom­förde ett affärs­ska­pande event svarade åttio procent av delta­garna att de hittat nya affärs­möj­lig­heter. Första affären var i hamn redan efter tre veckor.

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stora Varvs­gatan 6A,
SE-211 19 Malmö