Analys

Vi har expert­kom­petens inom beräk­ningar, rapporter, analys och redo­visning med fokus på klimat‑, miljö- och håll­bar­hets­frågor.

För att ta rätt beslut och vara transparent mot sin omgivning behöver företag och organisationer beräkna och redovisa sin verksamhets påverkan, risker och möjligheter.

Vi har expertkompetens inom beräkningar, rapporter, analys och redovisning med fokus på klimat‑, miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi är ständigt uppdaterade på befintliga standarder och vägledningar kring beräkning och redovisning av klimat, miljö och hållbarhet och kan därför erbjuda expertstöd kring tolkningar och normer.

Genom vår erfa­renhet av beräk­ningar kan vi ge vägledning kring processen, data­han­tering, val av verktyg, utsläpps­fak­torer, datakällor och hur resul­taten bäst presen­teras. Vi kan också genomföra hela processen, från förbe­re­delser till färdigt resultat i form av t ex ett klimat­bokslut, en GRI-redo­visning, redo­visning av produkters prestanda över livscykeln eller produkters och tjänsters positiva potential.

Vi kan vara ett stöd och ta fram underlag för att inom lednings­gruppen utvärdera stra­tegier och vägval. Detta kan vara i form av rapporter, som exem­pelvis utreder omvärldskrav, mark­naden eller åtgärdspo­ten­tialer, eller analyser som utvär­derar olika scenarion.

När det gäller utred­ningar har vi fördjupade kompe­tenser inom bland annat driv­medel, ener­gi­pro­duktion, kollek­tiv­trafik, kemi­kalier, upphandling och poli­cyfrågor.

Klimatbokslut

Vi har spjut­spets­kom­petens inom området klimat­be­räk­ningar. Göran Erselius, senior partner på 2050, deltog i utveck­lings­ar­betet av Green­house Gas Protocol, den mest använda och respek­terade stan­darden för beräkning och redo­visning av utsläpp av växt­hus­gaser, och vi är uppda­terade på de föränd­ringar som sker. Vi kan hjälpa till med att tolka stan­darden, föreslå hur klimat­bok­slutet ska tas fram och utformas, samt genomföra beräk­ningarna.

 

Vi kan bistå vid förbe­re­del­serna av klimat­bok­slutet genom att iden­ti­fiera de största utsläppskäl­lorna, sätta en data­strategi för att kunna beräkna utsläppen och ge stöd vid fram­ta­gande av krav­spe­ci­fi­ka­tioner och upphandling av even­tuellt datain­sam­lings­verktyg. Vi kan även skräd­darsy kombi­nerade insam­lings- och beräk­nings­verktyg som kunden själv kan använda.
Vi erbjuder även veri­fi­ering och förslag på förbätt­ringsåt­gärder för redan genom­förda beräk­ningar.

Klimatberäkningar

Vi har lång erfarenhet av att ta fram livscykelberäkningar för specifika produkter och tjänster. Detta gör vi utifrån gällande standarder och produktspecifika regler.

Vi kan vara ett stöd och ta fram underlag för att inom lednings­gruppen utvärdera stra­tegier och vägval. Här kan vi skräd­darsy simu­le­rings­verktyg utifrån vilka ledningen direkt kan utvärdera olika scenarion och åtgärder. Beräk­ningar av utsläpp kan kombi­neras med ekono­miska kalkyler för att hitta de mest kost­nads­ef­fektiva lösningarna.

 

Science based targets initiative (SBTi) 

Science based targets initi­ative (SBTi) är ett initiativ som ger stöd till företag att sätta klimatmål som är i linje med veten­skapliga modeller som är fram­tagna i IPCC AR5 och av IEA. Initi­a­tivet är ett samarbete mellan CDP, UN Global Compact, WRI och WWF. I dags­läget är det nära 500 företag som har anmält sitt intresse om att ta fram SBT-mål. Av dessa har cirka 150 företag fått sitt klimatmål godkänt.

För att kunna sätta ett klimatmål i SBTi krävs att verk­sam­hetens utsläpp har kart­lagts och beräknats i enlighet med Green­house Gas Protocol. En analys över före­tagets möjlig­heter att minska utsläppen över tid bör sedan göras där högsta ledningen är invol­verad och står bakom de mål som sedan sätts.

2050 hjälper er hela vägen från att förstå och kvan­ti­fiera era utsläpp, till att sätta klimatmål, tolka SBTi:s metodik och gå igenom processen för att få ert klimatmål godkänt av SBTi.

Miljö- och hållbarhetsredovisning

Miljö och hållbarhet blir alltmer integrerat i verksamheten och ses i allt större utsträckning som en överlevnadsfråga. Vi erbjuder stöd eller genomförande av hela processen för hållbarhets-redovisning, från väsentlighetsanalys, intressentanalys och intressentdialog till hela rapporteringsarbetet, beräkningar och redovisning.

 

Vi kan hjälpa till med att tolka stan­dar­derna, t ex GRI G4, och föreslå hur hela processen ska genom­föras, inklusive data­strategi och fram­ta­gande av krav­spe­ci­fi­ka­tioner samt upphandling av even­tuellt datain­sam­lings­verktyg.

Verktygsstöd

Användning av verktygsstöd i miljö- och hållbarhetsarbetet blir allt vanligare och kan underlätta datainsamling, repeterbarhet i processer, ansvarsfördelning samt det operativa miljö- och hållbarhetsarbetet i stor utsträckning.

Det gäller så väl verktyg för datain­samling, livscy­ke­la­na­lyser eller andra beräk­ningar som anpass­nings­behov av befintliga system eller skräd­dar­sydda modeller. 2050 kan ge stöd vid verk­tygsval, upphandling och imple­men­tering. Vi hjälper er gärna även med en lång­siktig IT- och verk­tygs­strategi för att till­godose era behov både på kortare och längre sikt.

Rapportering till externa initiativ

Vi kan ge stöd och även genomföra företagets eller organisationens rapportering till externa initiativ, så som CDP, Svensk Fjärrvärme, Miljöbyggnad eller Global Compact.

Rapporter och utredningar

 

För att kunna arbeta strategiskt krävs en överblick över de intressenter och faktorer som påverkar verksamheten. Det kan vara allt ifrån befintlig och kommande lagstiftning till kundernas efterfrågan, ägarnas styrning eller råvarupriser.

Det kan också handla om att genom en rapport påverka utveck­lingen åt ett visst håll genom att presentera argument som genom rapporten kommu­ni­ceras externt eller direkt till adres­saten.

Genom kontakt med ett urval av intres­senter kan vi hjälpa till med att beskriva omvärlden och analysera hur den påverkar verk­sam­heten. Utred­ningarna kan exem­pelvis peka ut hot, möjlig­heter och fram­gångs­fak­torer inom det område som analy­seras. Vi kan genom scena­ri­o­a­nalys ta fram ett antal möjliga fram­tids­sce­narier att använda som underlag för framtida beslut och stra­te­giskt arbete hos kunden.

Vi har fördjupad kompetens inom bland annat driv­medel, ener­gi­pro­duktion, kollek­tiv­trafik, kemi­kalier, upphandling och poli­cyfrågor med fokus på klimat, miljö och håll­barhet och kan ta fram rapporter anpassade efter ändamål.

Här hittar du ett axplock av de rapporter vi har produ­cerat.

Kartläggningar

Vi genomför kartläggningar för att identifiera och föreslå nya åtgärder eller hitta nya affärsmöjligheter.

Ofta handlar det om att genomföra kart­lägg­ningar kring nya affärs­möj­lig­heter och åtgärder kopplat till ett specifikt ämne, såsom exem­pelvis cirkulär ekonomi för en enskild orga­ni­sation eller för ett urval av verk­sam­heter inom ett geogra­fiskt område. Kart­lägg­ningen kan också omfatta utvär­dering och analys av de cirkulära affärs­möj­lig­heter som iden­ti­fi­erats i kart­lägg­ningen.

Klimatkompensation

Vår roll är att guida rätt och maximera nyttan för dig – och klimatet.

Att klimat­kom­pensera innebär att kompensera för hela eller delar av de klima­t­ut­släpp som orsakas av den egna verk­sam­heten. Kompen­se­ringen sker genom att finan­siera en åtgärd som minskar utsläpp av växt­hus­gaser eller binder koldioxid någon annan­stans. Klimat­kom­pen­sation är en del av lösningen – det är centralt att företag och orga­ni­sa­tioner tar ett helhets­be­grepp för att minska sin klimat­på­verkan.

VÅRT ERBJUDANDERÅDGIVNING OCH RIMLIGT PRIS

Mark­naden för klimat­kom­pen­sation har utvecklats och idag kan klimat­kom­pen­sation handlas på öppna mark­nads­platser. Kort­siktigt har de globala priserna på klimat­kom­pen­sation sjunkit till histo­riskt låga nivåer. 2050 har tagit fram en pris­modell för att ge svenska företag möjlighet att göra största möjliga klimat­nytta per satsad krona.

 

 

Som oberoende part kan vi erbjuda rådgivning kring val av projekt, stan­darder och mark­nadens utveckling samt utföra granskning av projekt (desktop due dili­gence) och bidrar gärna med rekom­men­da­tioner kring kommu­ni­ka­tionen av klimat­kom­pen­sation.

PRISMODELL

Vi erbjuder klimat­kom­pen­sation till ett rimligt pris. 2050 handlar på en mark­nads­plats där priset varierar dagligen beroende på tillgång och inköpsvolym. 2050 har en pris­sätt­nings­modell för klimat­kom­pen­sation som bygger på ett påslag på vårt inköpspris som vi är helt trans­pa­ranta med. Vår avgift är uppdelad i en fast och en rörlig del som baseras på vårt inköpspris. Den fasta avgiften är 5000 kr och den rörliga avgiften varierar utifrån volym (ton) med ett procen­tuellt påslag.

PROJEKT

Vi är fast beslutna att ta fram det bästa projektet till bordet med hög kvalitet och många fördelar. Vi har tillgång till klimat­projekt från stora delar av världen inom de inter­na­tio­nellt erkända stan­dar­derna. Vi rekom­men­derar projekt certi­fi­erade enligt CDM och/eller Gold Standard. Dessa har genomgått en noggrann revi­dering vilket säker­ställer klimat­nyttan. Det är också viktigt att väga in projektets ytter­ligare merför­delar, till exempel hälso­ef­fekter, arbets­till­fällen och förbättrad vatten­kva­litet i linje med de globala målen för hållbar utveckling.

TRÄDPLANTERING

Att plantera träd kan göra stor nytta för den lokala miljön, till exempel hejda ökenspridning, påverka vatten­till­gången både lokalt och inom regionen och även skapa arbets­till­fällen. Vi erbjuder träd­plan­tering, men inte som klimat­kom­pen­sation eftersom vi inte kan beräkna eller garantera klimat­nyttan.

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,
211 22 Malmö