Evenemang

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

 • This Event has passed.

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Att analysera och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter blir allt viktigare för att rusta företag för framtiden och göra dem attraktiva för investerare och kunder. Under denna utbildning får du lära dig hur företag ska identifiera, bedöma och rapportera enligt TCFD:s rekommendationer, för både fysiska risker (orsakade av klimatförändringar) och omställningsrisker (till exempel regler, skatter och kundpreferenser). Utbildningen hålls i samarbete med Aktuell Hållbarhet.

Om utbildningen

Att inkludera klimatrelaterade risker och möjligheter i företagets verksamhet och strategier handlar om att navigera i, och stödja, övergången mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och förändringar orsakade av klimatförändringarna. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer, som kom 2017, har fått ett stort genomslag och blivit vägledande för hur företag bör arbeta med och rapportera klimatrelaterade finansiella risker.

TCFD är också ett strategiskt verktyg. Genom att arbeta med sina klimatrelaterade risker har företag möjlighet att ta informerade beslut, utveckla nya produkter och tjänster, hantera kommande regelverk och bli mer konkurrenskraftiga, inte minst för investerare och aktörer som erbjuder finansiella produkter.

Du får lära dig:

 • Hur du kartlägger och värderar finansiella risker kopplade till konsekvenser av klimatförändringar
 • Hur du kartlägger och värderar finansiella risker kopplade till omställning till ett koldioxidneutralt samhälle, till exempel ändrad lagstiftning, skatter och kund- och investerarpreferenser
 • Hur du rapporterar enligt TCFD
 • Verktyg och metoder för att göra och analysera framtidsscenarier
 • Hur du integrerar TCFD:s rekommendationer i företagets strategiska processer och i bolagsstyrning
 • Hur du sätter upp mål för klimatarbetet enligt TCFD
 • En tydlig process för att arbeta enligt TCFD:s rekommendationer

Utbildningen riktar sig till:
Alla som arbetar strategiskt med investerarrelationer, hållbarhetsfrågor och risk, till exempel:

 • Miljö-, hållbarhets- och CSR-ansvariga
 • Ekonomiansvarig/CFO, IR-ansvarig
 • Riskansvarig
 • Ledningsgrupp och styrelse

Mål med utbildningen
Efter genomförd utbildning kan du:

 • Vad som krävs för att följa TCFD:s rekommendationer
 • Rapportera enligt TCFD
 • Identifiera och värdera klimatrelaterade finansiella risker
 • Använda TCFD i strategiarbetet

Datum och tid: 5 oktober, 9.00-17.00
Plats: Stockholm
Pris: 8 900 kr exkl. moms
Mer information>>


Kursledare

Matilda Persson
Matilda Persson är internationellt erfaren konsult på 2050, med bakgrund inom klimatanpassning, riskhantering och affärsutveckling. Hon har arbetat med att kartlägga, styra och hantera såväl offentliga som privata aktörers klimatrisker, samt hur de kan monetäriseras och rapporteras. Matilda har erfarenhet av att implementera TCFD:s rekommendationer och utbildar både offentliga och privata aktörer i hur de kan arbeta med ramverket. Vidare har hon arbetat i taxonomigruppen i the European Commission’s Technical Expert Group (TEG) on Sustainable Finance och varit medlem i SiS arbetsgrupp för monetärisering och hållbara finanser under ISO 14000. Matilda har en kandidatexamen i Business Administration, och har bland annat studerat Economics of Environmental policy i London.

Markus Ekelund
Markus Ekelund har drivit lönsamma och växande företag sedan 2008 och är vd på konsultbolaget 2050. Visionen är samma för Markus som för 2050, ”Goda affärer på en planet i balans”, därför är ett olönsamt företag inte heller ett hållbart företag. Utöver vd-rollen arbetar Markus även som konsult med strategi och affärsutveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv på flera av de svenska börsbolagen. Några av hans tidigare uppdrag har varit vd på managementkonsultbolaget Frontit när det blev Gasell-företag tre år i rad, ansvarig för globala infrastrukturportföljen på H&M och ansvarig för Cap Geminis Business Intelligence-erbjudande. Totalt har Markus över 15 års erfarenhet av affärsutveckling. Markus är en van och pedagogisk föreläsare och har hållit kurser inom skilda områden som IT, beslutsstöd och projektstyrning.


Program

09.00   Välkomna och introduktion av kurs och kursdeltagare

09.15   Vad innebär TCFD:s rekommendationer
–Bakgrund till varför företag och finansiell sektor fokuserar på klimatrelaterade risker
– Innehållet i TCFD:s grundläggande ramverk: Styrning, Strategi, Risk och Mål och Mätetal
– Vad som förväntas av företag som väljer att redovisa enligt ramverket
– Hur en TCFD-rapportering ska se ut

10.00 Styrning
– Hur klimatfrågan bör behandlas av organisationens styrande organ (styrelse och ledning) enligt TCFD
–Vilka klimatfrågor som bör prioriteras och hanteras av styrelsen respektive ledningen

10.30   Paus

10.45 Strategi
Genomgång av företagsstrategi kring klimatförändringar och omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle, där aktuella och potentiella klimatrelaterade risker kan påverka affär och finansiell planering.

Genomgång av olika klimatrelaterade risker och möjligheter utifrån typ av risk, sektorer och geografier:

– Omställningsrisker som uppstår till följd av förändringar i samhället, som ökade regleringar, teknikskiften och förändrade konsumentbeteenden.
– Fysiska risker som uppstår från effekter av klimatförändringar: plötsliga och bestående risker som väderfenomen och höjda vattennivåer
– Tidshorisonter: kort-, medel- och lång sikt.

Övning 1:
– Identifiera klimatrelaterade risker utifrån företagets värdekedja
– Redovisa företagets strategier för att hantera klimatrelaterade risker enligt TCFD

12.15    Lunch

13.15   Scenarioanalyser
Under detta pass går vi igenom verktyg och modeller för att blicka framåt och analysera vilka olika tänkbara scenarios företaget står inför och vad som förväntas enligt TCFD:

– Scenarioanalyser – verktyg och modeller för framåtblickande analyser
– Vilka scenarios finns och hur kan man praktiskt gå tillväga

Övning 2:
– Scenarioanalys (baserat på företag i olika sektorer)

14.45 Riskhantering
– Processer för att identifiera och bedöma risker
– Processer för att bedöma riskernas potentiella storlek och finansiella påverkan

15.15 Fika

15.30 Mål och mätetal
– Vilka mätetal och mål är väsentliga, och hur bidrar de till företagets klimatstrategi
– Harmonisering utifrån lagkrav samt frivilliga åtaganden (CDP, GRI, Global compact, SBTi etc.)
– Hur du redovisar mål och mätetal enligt TCFD

16.30  Vi summerar dagen

17.00  Kursen avslutas


Läs mer om utbildningen på Aktuell Hållbarhets hemsida här >>

Date: 05/10/2021Time: 11:00-19:00

Google Calendar

Ical/Outlook export

Följ oss på Twitter

Fler evenemang

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjuterigatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stortorget 13B,
211 22 Malmö