HÅLLBARHETSRAPPORTERING

Analysera och kommu­nicera ditt håll­bar­hets­arbete enligt högsta standard och i linje med över­gri­pande strategi. Expert­kunskap inom håll­bar­hets­rap­por­tering, GRI, ÅRL, agenda 2030 och GHG-proto­kollet.

Det har blivit allt viktigare för orga­ni­sa­tioner att kommu­nicera sitt håll­bar­hets­arbete på ett förtro­en­de­gi­vande och korrekt sätt. I takt med digi­ta­li­se­ringen har möjlig­he­terna att mäta och följa upp håll­bar­hetsdata blivit allt större. Intresset från olika intres­senter om infor­mation kring resultat, risker och möjlig­heter kring före­tagens miljö­mässiga, sociala och ekono­miska påverkan ökar hela tiden.

Vi erbjuder rådgivning och expertis inom håll­bar­hets­rap­por­te­ringens alla delar — projekt­ledning, analys, strategi såväl som expert­gransk­ningar. I arbetet kan vi bidra med att samla in och samman­ställa håll­bar­hetsdata anpassat efter er strategi, bransch och verk­samhet.

Håll­bar­hets­a­nalys

Vi utför klimat­bokslut enligt GHG-proto­kollet och tar också fram data och samman­ställer annan håll­bar­hetsdata inom till exempel energi, resur­san­vändning, utsläpp, och sociala frågor. Analys­arbete är ofta grunden för att kunna utforma ambi­tionen med håll­bar­hets­stra­tegin i sin rappor­tering.

GRI-rappor­tering och väsent­lig­hets­a­nalys

Vi hjälper orga­ni­sa­tioner med GRI-rappor­tering, väsent­lig­hets­a­nalys och intres­sent­di­a­loger. Till­sammans med orga­ni­sa­tioner tar vi fram en bedömning på vilka av håll­bar­hets­a­spek­terna som har störst påverkan på samhället.

CDP-rappor­tering

Förutom rappor­tering i håll­bar­hets­rap­porter hjälper vi företag att rapportera klimat­ar­betet till orga­ni­sa­tionen CDP. CDP är ett initiativ från inve­sterare som syftar till att ge en god bild av före­tagens klimat­arbete hur ett förändrat klimat kan påverka före­tagets affärer. Vi projekt­leder arbetet, hjälper till med svar och ser till så att inve­ste­rarna får så korrekt infor­mation som möjligt. Dessutom hjälper vi före­tagen att uppskatta förväntat redo­vis­nings­betyg utifrån de preli­minära svaren.

FN:s Globala håll­bar­hetsmål, agenda 2030

Vi hjälper företag med att iden­ti­fiera och kommu­nicera kring FN:s globala håll­bar­hetsmål där före­taget har mest påverkan. Både negativ påverkan som man minskar och de positiva delarna före­taget bidrar med är viktiga att lyfta fram

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,
211 22 Malmö