Klimatbokslut

Vi vill med vårt klimat­bokslut på ett trans­parent sätt redovisa våra egna utsläpp och inspirera andra till att göra likadant.

 

Vi har uppfattningen att alla företag vinner på att tydligt och transparent redovisa sin klimatpåverkan i hela värdekedjan. Att beräkna sitt företags klimatpåverkan är viktigt för att kunna sätta konkreta mål och för att agera och prioritera rätt för framtiden.

 

Det blir alltmer ange­läget att snabbt minska våra utsläpp. IPCC:s senaste rapport visar än en gång hur bråttom det är att minska utsläppen av växt­hus­gaser för att maximera våra chanser att begränsa den globala uppvärm­ningen till 1,5 grader. Vad som händer om vi inte gör det har vi tyvärr fått känna av under sommaren med skogs­bränder, över­sväm­ningar och torka runt jorden.  

Samtidigt vet vi att omställ­ningen är möjlig. De flesta tekniker finns redan framme och behöver nu kommer­si­a­li­seras. Det finns affärs­möj­lig­heter även i en 1,5‑graders värld och det är roligt att se att Sverige tagit ledar­tröjan i till exempel fossilfri stål­till­verkning. Nu krävs att före­tagen fort­sätter ta ledar­tröjan och ställa krav på poli­tiken att förändra spel­reg­lerna så detta uppmuntras ännu mer. Då får vi den positiva spiral vi behöver för att klara detta.  

WRI och Climate Analytics har beräknat att om alla G20 länderna sätter mål i linje med 1,5‑grader (och uppfyller dem), skulle den globala uppvärm­ningen begränsas till 1,7 grader. Det är därför viktigt att vi i Sverige visar EU och resten av G20 att det är möjligt.  

För oss på 2050 är vårt stora bidrag att belysa var utsläppen finns hos våra kunder. Driva på dem för att våga sätta ambi­tiösa mål och sedan ta fram realis­tiska planer för att nå dem. Genom att också säker­ställa att det skapar verklig affärs­mässig nytta hos våra kunder är effekten varaktig. 

Även vi jobbar dock på våra egna utsläpp. Några exempel på vad vi gjort senaste året är: 

  • Vi har satt ett nytt klimatmål om att nå nettonoll-utsläpp till 2030. Målet omfattar alla utsläpp i alla Scope. Endast neut­ra­li­sering genom kolsänkor är tillåtna för att nå noll 2030.  
  • För att minska utsläppen från våra anställdas pend­lings­resor har vi infört leasing­cyklar 2020, vilket vi sedan utökade för att möjliggöra för fler våren 2021.  
  • Vi har sett över våra tjäns­te­pen­sioner och 99 % av perso­nalens totala pensions­ka­pital är placerat i fonder som Söderberg och Partner klassat som Hållbara fonder. 

Vi vill med detta bokslut visa och inspirera företag att verk­ligen ta med alla sina utsläpp, men även minus­ut­släpp i den egna värde­kedjan, både i redo­visning och mål. 

 

Trevlig läsning!
Markus Ekelund, VD

Läs mer om våra utsläpp och vårt arbete med att minimera klimatpåverkan.

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stora Varvs­gatan 6A,
SE-211 19 Malmö

Göteborg

Sven Hultins gata 9
412 58 Göteborg