KLIMAT­KOM­PEN­SATION OCH KOLIN­LAGRING

Vi guidar rätt till nytta för företag och klimat. En åtgärd som är en del av lösningen och till för utsläpp som finns kvar efter att möjliga redu­ce­rande åtgärder genom­förts. 2050 guidar och maxi­merar nyttan för både dig, klimatet och samhället.

FN:s klimat­panel är tydliga med att vi måste hålla oss under 1,5 grader. Det är viktigt att både minska egna utsläpp och ha negativa utsläpp. För att öka tempot med utsläpps­minskning i samhället kan klimat­kom­pen­sation eller kolin­lagring vara ett stöd på vägen.

Att klimat­kom­pensera innebär att kompensera för utsläpp av växt­hus­gaser som orsakas av verk­sam­heten. Kompen­se­ringen sker genom att finan­siera en åtgärd som minskar utsläpp av växt­hus­gaser eller binder koldioxid någon annan­stans.

Kolin­lagring innebär att koldioxid ombildas till stabilt kol (minst 100 år, men ofta mycket längre än så). Det innebär att koldi­ox­id­halten i atmo­sfären faktiskt minskar. Detta kan till exempel ske genom att producera biokol eller infångning av koldioxid (Direct Air Capture eller Bio Carbon Capture).

2050 anser att klimat­kom­pen­sation enbart är en del av lösningen – det är till för de utsläpp som finns kvar efter det att alla andra åtgärder för att minska utsläpp har genom­förts.   Klimat­kom­pen­sation bör vara den sista åtgärden inte den första.

Idag kan klimat­kom­pen­sation handlas på öppna mark­nads­platser och de globala priserna på klimat­kom­pen­sation har sjunkit till histo­riskt låga nivåer. 2050 har tagit fram en pris­modell för att ge svenska företag möjlighet att göra största möjliga klimat­nytta per satsad krona.

Som oberoende part kan vi erbjuda rådgivning kring val av projekt, stan­darder och mark­nadens utveckling samt utföra granskning av projekt. Vi bidrar också gärna med rekom­men­da­tioner kring kommu­ni­ka­tionen av klimat­kom­pen­sation.

Våra arbets­former och erbju­danden omfattar bland annat:

  • Rådgivning

Vi erbjuda rådgivning kring val av projekt, stan­darder och mark­nadens utveckling, samt utför granskning av projekt genom desktop due dili­gence.

  • Rekom­men­dation och försäljning

Vi erbjuder både klimat­kom­pen­sation enligt etablerade och trovärdiga stan­darder såsom Gold Standard, men även kolin­lagring inom Sveriges eller kommunens gränser. Allt med största möjliga klimat­nytta per satsad krona.

  • Kommu­ni­kation

Vi bidrar gärna med rekom­men­da­tioner kring klimat­kom­pen­sation.