Daniela Lindmark

Kompetens: Livscy­ke­la­nalys, klimat­be­räkning och analys, hållbar affärs­ut­veckling, ener­gi­system, hållbara värde­kedjor, cirkulär ekonomi 

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö och Mana­gement vid Linkö­pings univer­sitet med en master inom hållbart före­ta­gande. Examens­arbete om mark­nads­po­ten­tialen för digitala verktyg som hanterar trans­parens och håll­barhet i värde­kedjan, och som kandi­dat­arbete utfördes en livscy­ke­la­nalys.  

Daniela har en examen från civilin­gen­jörs­pro­grammet inom energi, miljö och mana­gement vid Linkö­pings univer­sitet där hon speci­a­li­serade sig inom hållbart före­ta­gande. Utbild­ningen gav på kandi­datnivå en stark grund inom energi- och miljö­teknik och komplet­te­rades väl av master­in­rikt­ningen som foku­serade på mana­gement, stra­tegier och verktyg för hållbar affärs­ut­veckling. Efter examen har Daniela arbetat med projekt­ledning och process­teknik på Scania innan hon började arbeta på 2050.