Elisabeth Ilskog

Position: Affärsenhetschef Stockholm
Telefon: 0790- 46 40 79

Affärs­ut­veckling med fokus på Agenda 2030, energi, samhälls­e­ko­nomisk analys, utvär­dering, förändringsledning.

Erfa­renhet: Lång erfa­renhet av arbete med håll­barhet inom energi, miljö och klimat. Projekt- och verk­sam­hets­ledare i Sverige och inter­na­tio­nellt. Forskare med PhD från KTH. Agronom från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Elisabeth (Liza) är senior konsult på 2050. Med bred erfa­renhet som projekt­ledare, strateg och analy­tiker med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling, har hon verkat inom privat­sektor, stat, akademi och civil­sam­hällets orga­ni­sa­tioner. Hon har 10 års erfa­renhet från stra­tegisk och operativ kommunal ener­gi­verk­samhet med bland annat affärs­ut­veckling, planering av fjärr­värme, handel med biobränsle och FoU. Närmast kommer hon från svenska ambas­saden i Moçam­bique där hon ansvarade för den svenska utveck­lingsport­följen för energi, miljö och klimat. Elisabeth har 10 års erfa­renhet som konsult där hon bistått företag och myndig­heter med utred­ningar och analyser. Hon har en PhD från KTH med inriktning mot tvär­ve­ten­skaplig utvär­de­rings­me­todik, en agro­nomexamen (MSc) samt fristående kurser i ekonomi, antro­pologi och jour­na­listik. Elisabeth har också arbetat med forskning och utbildning om hållbara odlings­system där stad och land kopplas ihop. Hon har jobbar som färd­ledare i Östafrika, krögare och kokboksförfattare.