Rebecka Hovenberg

Telefon: 0732-544116

Kompetens: Kommu­ni­kation och påverkan, opini­ons­bildning, nätverk, talare, mode­rator, utbildare, strategiutveckling.

Erfa­renhet: Poli­tiska processer, strategi- och affärs­ut­veckling, ener­gi­system, avfall/återvinning.

Rebecka är senior konsult på 2050 med fokus på kommu­ni­kation och påver­kans­arbete inom miljö och klimat för exem­pelvis ener­gi­bolag, fastig­hets­bran­schen och trans­port­sektorn. Rebecka har 12 års erfa­renhet från poli­tiska uppdrag, bland annat som miljö­kom­mu­nalråd och ordfö­rande i ett av Sveriges största regi­onala ener­gi­bolag. Hon har mångårig erfa­renhet från konsult­bran­schen som konsult inom håll­barhet, miljö, kvalitet och arbets­miljö. Rebecka har också flera olika styrel­se­uppdrag och god erfa­renhet av att arbeta med social hållbarhet.