Rebecka Jakobsson

Telefon: 0702-17 68 91

Kompetens: Stra­tegisk håll­bar­hets­råd­givning, håll­bar­hets­rap­por­tering (lagkrav, GRI, TCFD), EU:s taxonomi, resurser och avfall, miljö­led­nings­system, miljö­lag­stiftning samt väsentlighets‑, risk- och intressentanalyser.

Erfa­renhet: Rebecka har en dubbel kandi­da­texamen i miljö­e­konomi respektive miljö­vetenskap samt en master i miljö- och hälso­skydd från Göte­borgs Univer­sitet.  Rebecka har flerårig erfa­renhet av att projektleda uppdrag inom håll­bar­hets­om­rådet och har stöttat företag från både privat och offentlig sektor inom olika bran­scher. Hon har god vana av att jobba med lednings­grupper och styrelser samt har jobbat i inter­na­tio­nella projekt. Hon har även gedigen erfa­renhet av att hålla utbild­ningar inom håll­bar­hets­om­rådet för olika målgrupper (medar­betare, lednings­grupper, styrelser, studenter etc.).

Rebecka är senior­konsult på 2050 med fokus på stra­tegisk håll­bar­hets­råd­givning och håll­bar­hets­rap­por­tering. Hon har stöttat fler­talet orga­ni­sa­tioner med bland annat intressent‑, risk‑, omvärlds- och väsent­lig­hets­a­na­lyser samt fram­ta­gande av håll­bar­hets­rap­porter (process­ledning, fram­ta­gande av texter, granskning etc.) enligt lagkrav och olika stan­darder. Hon har även erfa­renhet av EU:s taxonomi, miljö­led­nings­system, miljö­lag­stiftning, revi­sioner samt resurs- och avfallsfrågor.