Sebastian Carlshamre

Telefon: 073-064 80 61

Kompetens: Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, mana­gement och strategi, Lean startup, klimat­be­räk­ningar och analys och omvärldsanalys

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Design och produkt­ut­veckling vid Linkö­pings univer­sitet med master i strategi och styrning. Undersökt mark­naden för nya tekno­logier inom LEADs program Entre­pre­neurs in Resi­dence.

Sebastian har efter examen under en tid hjälpt forskare med att iden­ti­fiera och utvärdera poten­tiella mark­nader för nya inno­va­tioner i tidig star­tupfas, däribland mark­naden för liti­umjon­bat­terier. Hans examens­arbete handlade om hur företag kan välja nya mark­nader utifrån ett värde­cen­trerat perspektiv. Under studi­e­tiden enga­gerade sig Sebastian bland annat som vice ordfö­rande tillika kassör och sedan som styrel­se­ord­fö­rande i teknologkåren.