Ulrica Melin

Telefon: 072–574 00 31

Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, håll­bar­hets­strategi, nudging, projekt­ledning, kommu­ni­kation, talare, utbildare.

Erfa­renhet: Mer än 20 års erfa­renhet inom energi, klimat och håll­barhet. Bakgrund som kvalitets- och miljöchef i stort bostads­bolag. Arbetat med hållbara beteendeförändringar.

Över 20 års erfa­renhet av energi, klimat och håll­barhet inom bland annat bygg- och fastig­hets­sektorn. Flerårig erfa­renhet från process- och projekt­ledning. Kvalitets- och miljöchef i stort bostads­bolag. Suttit som expert i nationell refe­rens­grupp för EU:s ramprogram Horisont 2020. Arbetat mycket med hållbara bete­en­de­för­änd­ringar genom bland annat nudging och smart marknadsföring.