Miljöpolicy

2050 är ett klimat- och miljö­drivet företag, vi strävar efter att nå ett klimat- och miljösmart samhälle där den globala tempe­ra­tur­höj­ningen hejdas.

Vår indirekta påverkan är mycket större än vår direkta – vi bistår våra kunder i att förbättra sitt arbete på klimat- och miljöområdet och inspirerar andra att ta efter. Men vi tar inte det som ursäkt för att slarva med vårt eget klimat- och miljöarbete, där klimatpåverkan minimeras, kvarvarande utsläpp kompenseras med god marginal och övrig miljöpåverkan begränsas.

 

På områdena nedan vägrar vi följa vanlig före­tags­praxis, och strävar ständig efter att utmana oss själva och andra att utvidga listan:

Vi flyger inte inrikes. Vi tar tåget, har vide­o­kon­ferens eller webi­narium. Regeln kan ändras den dag flyget till över­vä­gande del går på förnybara driv­medel med garan­terat låg klimatpåverkan.

Vi åker inte fossilt. 2030 ska Sveriges trans­port­sektor vara fossil­bräns­le­o­be­roende. För oss är det själv­klart att ta det klivet redan nu. Vi godtar fordon som har lågin­blandning av t.ex. naturgas i biogas, bensin i etanol, eller som till stor del använder eldrift.

Vi är vego. Biffen, bilen och bostaden behöver bli klimats­martare och därför är våra egna kontorsmöten och vår repre­sen­tation vegetarisk.

Vi har inga give­aways. Det finns redan för många fick­minnen, pennor och kalendrar. På 2050 vägrar vi öka över­flödet och säger blankt nej till att producera give­aways. Allt publikt material vi produ­cerar finns till­gängligt för nedladdning på vår hemsida.

Vi köper inte nytt när det kan undvikas. Kontorsmöbler, köks­ma­terial och mycket annat finns redan i överflöd på mark­naden. Vi köper second hand – bättre för miljön och personligare!

Vi har en grön pensions­policy. Det betyder att vi samar­betar med den förvaltare som uppvisar bäst kombi­nation av place­rings­policy, utbud av hållbara fonder och eget håll­bar­hets­arbete. Alla medar­betare får välja sin egen pensions­portfölj men med rekom­men­dation om de fonder som bäst kombi­nerar håll­barhet och lönsamhet.

Allt räknas. Varje sten måste vändas för att klara 2050-målet. Därför gör vi aktiva miljöval där det kan göra en skillnad i hållbar riktning. Den som inte kan redovisa ett konkret miljö­arbete kan inte göra affärer med oss.

Att ”leva som vi lär” är inte en tom floskel hos oss. Vi begär inte att någon ska avstå från att äta kött och ingen ska behöva sälja sin bil för att jobba med oss, men vi begär av oss själva att vi tar ständiga steg i rätt riktning.

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stora Varvs­gatan 6A,
SE-211 19 Malmö

Göteborg

Sven Hultins gata 9
412 58 Göteborg