Alme­dalen 2022 kommer att vara en viktig arena för att lyfta brän­nande teman både för poli­tiken, närings­livet och akademin. Med vår hjälp kan ni skapa intres­se­väc­kande semi­narier och möten som lockar en stor, nyfiken och kunskaps­törs­tande publik.

 

 

Det finns många högak­tuella frågor inom klimat och håll­barhet som behöver lyftas inför valet och i poli­tiken är det många nya ansikten, tack vare nya parti­po­li­tiska tales­per­soner i olika frågor och nya riks­dags­kan­di­dater. Vi kan hjälpa er att lyfta era mest centrala håll­bar­hets­frågor i semi­narier och runda­bords­samtal. Stött­ningen kan inne­fatta både att utveckla innehåll, få rätt medver­kande, mode­rering och de prak­tiska arrange­mangen. Exempel på akti­vi­teter som 2050 kan hjälpa till att arrangera:

  • Semi­narium
  • Runda­bords­samtal
  • Enskilda möten

Är ni intres­serade av att få mer infor­mation om vårt erbju­dande?
Läs mer om 2050:s erbju­dande till Alme­dalen
Eller kontakta Helena Kock Åström, helena.kock-astrom@2050.se, 070–516 30 25.