glasbyggnad asia culturcenter

För många mindre företag kan det vara en utmaning att komma igång med sitt klimat­arbete. Var sker utsläppen och vilka åtgärder är mest effektiva för att minska dem? Hur tar vi reda på det? För Glas­bransch­för­e­ningen stod det klart att deras, ofta små, medlems­fö­retag behövde stöd för att ha förut­sätt­ningar att nå målen om netto-noll utsläpp. 2050 fick förtro­endet att utveckla ett verktyg som gör att glas­fö­re­tagen själva kan göra klimatrap­porter och analyser som i sin tur hjälper dem att vara drivande i bran­schens omställning — oavsett storlek och antal anställda.

Klimatom­ställ­ningen påverkar alla verk­sam­heter, och det blir allt viktigare för företag av alla stor­lekar att förstå, uppskatta och analysera sina klimat­gas­ut­släpp för att kunna bedriva ett aktivt klimatarbete.

Klimat­bokslut är en bra början
För många företag är klimat­bokslut ett första steg för att förstå vilka utsläpp de ger upphov till. Men för att kunna göra det krävs resurser i form av tid och kompetens — och för de flesta företag pengar i form av inhyrda konsult­tjänster. Det gör det svårare för mindre företag med få anställda att påbörja klimatom­ställ­nings­ar­betet, då det är resurser som de inte så lätt kan avvara.

Så hur kan mindre företag gå till väga för att kunna bli en del av klimatom­ställ­ningen utan att det kräver för stora resurser? Hur kan det arbetet under­lättas? Det var fråge­ställ­ningar som blev aktuella för Glas­bransch­för­e­ningen, efter att de ställt sig bakom målet om att uppnå netto-noll utsläpp i sina verk­sam­heter till 2045. Då flera av medlems­fö­re­tagen hade färre än 10 anställda krävdes en smidig lösning för att även de skulle kunna påbörja resan mot netto-noll utsläpp.

Bransch­verktyg byggt på Green House Gas Protocol
2050 Consulting fick förtro­endet att utveckla ett kostnads- och resur­sef­fektivt verktyg byggt på Green House Gas-proto­kollet som skulle ge Glas­bransch­fö­re­tagens medlemmar möjlighet att generera egna klimatrap­porter som stöd för det interna arbetet. Verk­tyget bygger på omfat­tande bran­scha­na­lyser där bland annat 2050 har kartlagt var de stora utsläppen sker i glas­fö­re­tagens värde­kedja, och inklu­derar de väsentliga utsläpps­pos­terna för mindre glas­fö­retag i Sverige.

- Verk­tyget ger företag med begränsade resurser goda möjlig­heter att ändå vara drivande i klimatom­ställ­ningen, genom att de kan uppskatta och förstå verk­sam­hetens klima­t­ut­släpp i hela värde­kedjan. Det ger även mindre aktörer möjlig­heter att påbörja eller fort­sätta sitt klimat­arbete med rätt åtgärder och ökad förståelse, säger Mårten Wiktor, projekt­ledare på 2050.

Verk­tyget har tagits fram unikt för medlems­fö­re­tagen i Glas­bransch­för­e­ningen i linje med de målsätt­ningar som fast­slagits gemensamt av Glas­bransch­för­e­ningen och Svensk Planglas­för­ening. De ligger också i linje med bygg- och anlägg­nings­sek­torns färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Rapport med utsläpp­sa­nalys och åtgärds­förslag
Före­tagen fyller själva i verk­tyget, och utifrån den gene­reras en rapport som tydligt visar de totala utsläppen för verk­sam­heten. Datan är uppdelad i nedbrutna, lätt­för­stå­eliga kate­gorier. Rapporten inne­håller kortare beskriv­ningar av utsläppens karaktär, var och hur de uppstår och ger förslag både på specifika och gene­rella åtgärds­ak­ti­vi­teter som före­tagen kan påbörja.

- Det är lätt att tro att det är upp till de stora aktö­rerna att driva omställ­ningen för att det ska ge effekt, något som kan ha en förla­mande inverkan på övriga. Med hjälp av verk­tyget blir det tydligt att var och en har sin del att ansvara för i värde­kedjan och att det är de egna besluten som sätter fart på utveck­lingen. Genom att exem­pelvis välja en leve­rantör med lägre klimatav­tryck tar du ställning för en ljusare framtid, säger Melinda Lemke, Projekt­ledare för håll­bar­hets­frågor på Glasbranschföreningen.