Den 2 maj arran­gerade 2050 en poli­ti­ker­debatt inför valet 2022 till­sammans med CSR Västsverige. Lokala poli­tiker, riks­dags­po­li­tiker och företag deltog och fick ge sina inspel. I fokus var en av väljarnas vikti­gaste frågor – klimatet. 

Väljarna efter­frågar tydliga besked om vad partierna verk­ligen vill göra, och 2050’s mode­ra­torer ställde därför frågor till poli­ti­kerna inom gene­rella klimat­frågor, samt med fokus på klimatmål, styr­medel, ener­gi­ef­fek­ti­vi­sering och ener­gi­till­försel.. För att sätta ramen för debatten bad vi två före­tags­re­pre­sen­tanter att beskriva vilka förvänt­ningar de har på poli­tiken inför nästa val.

Närings­livets perspektiv
Fredrika Klarén, håll­bar­hetschef på Polestar och Johan Lannering, håll­bar­hetschef från SKF, delade sina tankar om hur poli­tiken kan hjälpa före­tagen igenom klimatom­ställ­ningen. Bland annat lyfte de att elekt­ri­fi­e­ringen och till­förseln av grön el kommer att spela en stor roll för alla bran­scher. De tryckte också på vikten av att inte glömma miljöfrågan, vilket lätt sker när världen ger oss anled­ningar att diskutera andra frågor.

Är Sveriges miljömål till­räckliga och hur når vi dem?
Första frågan i debatten var om Sveriges miljömål bör skärpas eller inte. Ungefär hälften av poli­ti­kerna argu­men­terade för att målen är satta och att vi måste vi försöka nå det som är satt, medan den andra hälften ville sätta ännu mer ambi­tiösa mål. Att nya styr­medel och stra­tegier behövs var ändå alla mer eller mindre överens om. Hur dessa stra­tegier eller styr­medel ska se ut för att nå målen fanns det många förslag på. EU:s utsläpps­han­dels­system, att stödja utbygg­naden av ladd­nings­in­fra­struktur och förändring kring använ­dandet av fossila bränslen var några ofta nämnda punkter på listan av olika förslag.

Sveriges roll i klimat­frågan
Sveriges roll i klimat­frågan disku­te­rades också. Att Sverige ligger långt fram och kan visa vägen rådde det inga tvivel om, men hur mycket av resur­serna som skall satsas inom landet kontra utanför landets gränser var partierna inte helt överens om. Vissa menade på att Sverige kan göra mer klimat­nytta genom att hjälpa andra, medan andra tyckte att vi i Sverige redan lever ”över gränsen” för att nå 1.5 graders målet och därför behövs förändring även inom Sverige. Angående reduk­tions­plikten så disku­te­rades det om den verk­ligen är effektiv, eller kostar den mer för medbor­garna än vad nyttan är? Här var poli­ti­kerna inte heller helt överens, men majo­ri­teten ville se en försvagning av reduktionsplikten.

Angående sänkning av klimatskatter var åsik­terna också delade. Det foku­se­rades bland annat på att det inte får bli för dyrt för Sveriges medborgare att ställa om, men också att det ska — och måste — vara lönsamt med förnybara lösningar för att en förändring ska ske.

Ener­gi­för­sörj­ningen
Till sist disku­te­rades kanske den mest aktuella valfrågan inom klimat; hur vi löser eltill­förseln som krävs för omställ­ningen. Ener­gi­ef­fek­ti­vi­sering blir ofta en bort­glömd del i detta energi-pussel, och många höll med om att det krävs mer effek­ti­vi­sering. Förslag på åtgärder var bland annat att utnyttja mer spill­värme till fjärr­vär­me­system, bygga bättre och mer ener­gi­ef­fektiva bostäder och att riva even­tuella juri­diska hinder för detta. Här ville många under­stryka att inte ödsla pengar bara ”för att”, utan att vi måste säker­ställa att den ekono­miska inve­ste­ringen blir klima­tef­fektiv. Var energin skall komma ifrån fanns det många åsikter kring, och det verkar som att kärn­krafts­frågan fortsatt kommer att spela en stor roll i diskus­sio­nerna. Men att det krävs inve­ste­ringar i andra tekno­logier för att producera fossilfri el verkade de flesta runt bordet vara överens om, där solkraft, vind­kraft (även havs­ba­serad) kommer att vara en del av lösningen.

Medver­kande politiker:

  • Johan Hultberg (M), riksdagsledamot
  • Blerta Hoti (S), kommu­nalråd i Göteborg
  • Karin Pleijel (MP), kommu­nalråd i Göteborg
  • Helena Gellerman (L) riksdagsledamot
  • Rickard Nordin ©, riksdagsledamot
  • Magnus Bern­tsson (KD) vice ordfö­rande i kommunfullmäktige

Medver­kande näringslivsrepresentanter: 

  • Fredrika Klarén, håll­bar­hetschef på Polestar
  • Johan Lannering, håll­bar­hetschef från SKF


Mode­ra­torer:

  • Mikael Karlsson, docent i miljö­vetenskap och veten­skaplig rådgivare på 2050
  • Lovisa Harryson, konsult 2050