Om 2050

Genom analys, kommu­ni­kation och affärs­ut­veckling får vi våra uppdrags­givare att uppnå en snabbare klimatom­ställning — samtidigt som vi till­sammans stärker samhälls­nyttan.

2050 har bred erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete. Vi vet hur goda affärer skapas, hur ledningsgrupper kan se möjligheter i klimatomställningen samt hur nätverk skapas och drivs. Våra konsulter har lång erfarenhet av beräkning av klimatavtryck samt hur utsläppsmål formuleras och uppnås. Dessutom vet vi hur frågorna ska kommuniceras och hur agendan sätts och genomdrivs. Vi hjälper helt enkelt företag att visa att det som är bra för miljön och klimatet också är bra för affärerna.

Vår drivkraft

2050 star­tades för att kana­lisera vårt enga­gemang, vår kompetens och vårt driv i miljö- och klimat­frå­gorna. Till­sammans har vi en bred erfa­renhet av miljö- och håll­bar­hets­ar­betet. Vi vet hur goda affärer skapas och hur företag kan se möjlig­heter i klimatom­ställ­ningen Till­sammans med våra kunder förverk­ligar vi vår vision: Goda affärer på en planet i balans. Vår gene­ration har kunskap om trycket på planeten och om hur det kan minskas. Därmed har vi goda möjlig­heter att agera. Fram­tidens välfärd kan enbart skapas om vi värnar de resurser som finns.

Medarbetare

Elisabeth Axelson

Elisabeth Axelson

Konsult

Kompetens: Globala håll­bar­hets­målen, Global Compact, projekt­ledare, mana­gement och strategi, analys, utbildare.

Erfa­renhet: Master inom Indust­riell Ekonomi i natio­na­le­konomi från KTH, Minor inom Business and Deve­lopment från CBS. Arbetat med Global Compact Nordiska nätverk både i Stockholm (via ICC Sweden) och i Köpenhamn (via Dansk Industri).

Läs mer

Elisabets examens­arbete skrevs i samarbete med Global Compact i New York med  fokus på  hur nordiskt håll­bar­hets­arbete ser ut jämfö­relse med andra OECD länder (speciellt kring Global Compacts prin­ciper, men även de globala håll­bar­hets­målen). Arbetat med kortare uppdrag att kart­lägga håll­bar­hets­arbete, främst kring globala håll­bar­hets­målen. 

Tel: 0707–16 72 61
E‑post: elisabeth.axelson@2050.se

Deniz Butros

Deniz Butros

Konsult

Kompetens: Poli­cy­ut­veckling, opini­ons­bildning, strategi för hållbar utveckling, stads­pla­nering, offentlig förvaltning, hållbara trans­porter, nätverk, före­drags­hållare, talare, utbildare.

Erfa­renhet: Poli­tiskt sakkunnig i klimat­frågor, klimat- och ener­gi­strateg. Master i Sustai­nable Deve­lopment vid Linkö­pings univer­sitet, examens­arbete i klimat­re­la­terad migration.

Läs mer

Deniz är konsult på 2050 och har bred erfa­renhet från den poli­tiska kontexten och den offentliga förvalt­ningen. Deniz har tidigare arbetat som klimatstrateg vid läns­sty­relsen i Sörmland, samhälls­pla­nerare i Nynäs­hamns kommun och forsk­nings­as­si­stent vid Centrum för klimat­po­litisk forskning i Linköping. Som politisk sekre­terare vid Euro­pa­par­la­mentet i Bryssel var Deniz med i förhand­lingarna kring flera EU-direktiv och var djupt invol­verad inom LIBE-utskottets arbete. Deniz har ett stort enga­gemang i samhälls­frågor och kandi­derade till Euro­pa­par­la­mentet för Väns­ter­partiet.

Tel: 076–427 15 80
E‑post: deniz.butros@2050.se

Filip Celander

Filip Celander

Konsult

Kompetens: Hållbar affärs­ut­veckling, mana­gement och strategi, projekt­ledning, inno­va­tions­pro­cesser, biokol.

Erfa­renhet: 5 års erfa­renhet som VD på snabbt växande bolag inom agro­teknik, projekt­ledare och konsult i miljö­bran­schen, inter­na­tionell erfa­renhet genom projekt i Östafrika.

Läs mer

Filip är en driven miljö­ent­re­prenör som bland annat utsetts till Fram­tidens Inno­vatör av stif­telsen för Alfred Nobels minne samt valts ut av Prins Daniel och Marcus Wallenberg att bli coachad i Prins Daniel Fellowship. Efter civilin­gen­jörs­studier i Energi, Miljö och Mana­gement vid Linkö­pings univer­sitet och i Spanien, grundade han Agri­logik. Affärsidén mobil gödsel­se­pa­rering, som ger svenska lant­brukare lägre kost­nader, smartare gödsel­han­tering och friskare djur, utsågs till Årets Startup i Venture Cup och växte sedan snabbt. Filip kommer från en inter­na­tionell bakgrund och talar flytande spanska. Han har även varit enga­gerad i både Natur­skydds­för­e­ningen och Green­peace.

Tel: 0762–23 53 25
E‑post: filip.celander@2050.se

Markus Ekelund

Markus Ekelund

VD och partner

Kompetens: Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, talare, mode­rator, utbildare, hållbar utveckling, ledar­skaps­ut­veckling.

Erfa­renhet: Vd för snabb­växande tjäns­te­fö­retag, 10 år i ledande roller inom IT-bran­schen, 15 års konsul­ter­fa­renhet inom energi, transport och handel. VD för Gasell­fö­retag tre gånger.

Läs mer

Markus är VD på 2050. Han har över 15 års erfa­renhet från affärs­ut­veckling i närings­livet, senaste åren med utgångs­punkt i hållbara affärsmo­deller. Markus har tagit fram flera rapporter med inriktning på hur företag kan bli mer lönsamma genom att inte­grera håll­barhet i sina affärs­beslut. Från 2011 till 2013 drev han mana­gement-konsult­bo­laget Frontit till DI Gasell­bolag tre år i rad. Markus har även 10 års erfa­renhet av ledande roller inom IT-bran­schen, såsom Global Infrastructure Manager på H&M. Markus är civilin­genjör inom teknisk fysik med examen från KTH.

Tel: 0705–77 00 97
E‑post: markus.ekelund@2050.se

Nina Ekelund

Nina Ekelund

Senior konsult och partner

Kompetens: Poli­cy­ut­veckling, opini­ons­bildning, nätverk, mode­rator, talare, utbildare, strategi för hållbar utveckling.

Erfa­renhet: Gene­ral­sek­re­terare Hagai­ni­ti­a­tivet, över 20 års erfa­renhet av miljö- och klimat­frågor bl.a. Natur­vårds­verket, Stats­råds­be­red­ningen, Stockholm Resi­lience Centre.

Läs mer

Nina Ekelund är grundare av 2050 och gene­ral­sek­re­terare för Hagai­ni­ti­a­tivet. Hon har över 20 års erfa­renhet av att driva miljö- och klimat­frågor, bl.a. på Natur­vårds­verket, Stats­råds­be­red­ningen, Miljö­för­valt­ningen i Stock­holms stad, Stockholm Resi­lience Centre samt som parti­sty­rel­se­le­damot hos Krist­de­mo­kra­terna. Nina har ett brett kontaktnät inom näringsliv, politik, miljö­or­ga­ni­sa­tioner och forskning. Under 2015–2016 satt hon med som sakkunnig i Miljömåls­be­red­ningen som hade ansvar för att ta fram nya klimatmål för Sverige. Nina har mode­rerat över 100 semi­narier på 10 år, före­läser och utbildar och talar tecken­språk dagligen.

Tel: 0735–02 24 64
E‑post: nina.ekelund@2050.se

Ulrika Erkenborn Rugumayo

Ulrika Erkenborn Rugumayo

CFO och senior konsult

Kompetens: Strategi för hållbar utveckling, verk­sam­hets­styrning, orga­ni­sa­tions­ut­veckling, SDG.

Erfa­renhet: Director på PwC, program­hand­läggare på Diakonia i Sydafrika, omfat­tande inter­na­tionell erfa­renhet genom projektuppdrag i Afrika, Asien och Lati­na­merika.

Läs mer

Ulrika är CFO och senior konsult på 2050. Hon har över 20 års erfa­renhet som revisor och rådgivare främst med fokus på intern styrning och kontroll, verk­samhets- och orga­ni­sa­tions­ut­veckling, projekt­styrning, utvär­dering och anti-korrup­tions­arbete. Ulrika kommer närmast från PwC där hon som Director har haft affärs­om­rå­des­ansvar och drivit arbete kring inter­na­tio­nellt utveck­lings­sam­arbete i Sverige och inter­na­tio­nellt. Ulrika har även under fem år arbetat som hand­läggare vid Diakonias regi­on­kontor för Södra Afrika med mänskliga rättig­heter, demo­kra­ti­frågor och kapa­ci­tetsstöd. Ulrika har inom ramen för genom­förda uppdrag inom inter­na­tio­nellt utveck­lings­arbete arbetat med FN:s globala håll­bar­hetsmål. Ulrika har ett antal styrel­se­uppdrag inom större bistånds­or­ga­ni­sa­tioner och en pågående master­ut­bildning inom freds- och konflikt­frågor.

Tel: 0701–43 22 22
E‑post: ulrika.erkenborn.rugumayo@2050.se

Göran Erselius

Göran Erselius

Senior konsult och partner

Kompetens: Analys, beräkning och utred­ningar inom klimat, miljö och energi, utbildare, samhälls­e­ko­no­miska analyser.

Erfa­renhet: Mer än 20 års erfa­renhet inom klimat, miljö och energi på företag som ÅF, FVB och Tricorona. Medgrundare av 2050. Speci­a­list­kunskap inom klimat­be­räkning enligt GHG.

Läs mer

Göran är, till­sammans med Nina Ekelund, grundare av 2050 Consulting. Han är utbildad civilin­genjör inom kraft- och värme­pro­duktion, med över 20 års konsul­ter­fa­renhet inom energi- och klimat­frågor, och med speci­a­list­kom­petens inom beräkning och redo­visning av växt­hus­gaser. Göran satt 2002 med i feedback-grup­perna vid utfor­mandet Green­house Gas Protocol. Han har också deltagit i fram­ta­gandet av produkt­spe­cifika regler för EPD för kraft- och värme­pro­duktion och ISO-stan­darder. Göran agerar expertstöd samt genomför beräk­ningar och fördju­pande studier för stra­te­giska beslut. Tidigare och nuva­rande uppdrags­givare åter­finns i de flesta bran­scher, t ex energi, fastighet, transport, livs­medel, ICT och media.

Tel: 0733–63 13 21
E‑post: goran.erselius@2050.se

Malin Forsgren

Malin Forsgren

Senior konsult

Kompetens: Affärs- och före­tags­ut­veckling, opini­ons­bildning, nätverk, talare, mode­rator, utbildare, poli­cy­ut­veckling.

Erfa­renhet:  Ener­gi­system, förnybara trans­porter, avfall/återvinning, Agenda 2030. Gene­ral­sek­re­terare, Operation Smile. 10 års erfa­renhet av sälj och mark­nads­föring inom telekom.

Läs mer

Malin är senior konsult på 2050 med fokus på affärs­ut­veckling och påver­kans­arbete inom miljö och klimat för exem­pelvis trans­port­sektorn, ener­gi­bolag, bygg­bran­schen och offentlig sektor. Malin har drivit Cleantech Öster­götland, ett nätverk för miljö­tek­nik­fö­retag där hon arbetat för att koppla ihop hållbart före­ta­gande med lönsamhet. Hon har 20 års erfa­renhet från ledande roller inom försäljning, mark­nads­föring, produkt­ledning och affärs­ut­veckling i inter­na­tio­nella miljöer, bl.a. telekom. Dessutom har Malin en bred inter­na­tionell erfa­renhet från Lati­na­merika och andra regioner. Malin är en före­läsare, TEDx talare och utbildare.

Tel: 0703–45 14 86
E‑post: malin.forsgren@2050.se

Linnea Granström

Linnea Granström

Konsult

Kompetens: Miljö­sys­te­ma­nalys, model­lering av ener­gi­system, förnybar energi, stads­pla­nering, analys och beräkning.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement från Linkö­pings univer­sitet. Har gjort examens­arbete inom hållbar stads­pla­nering kopplat till förtät­ningoch ekosystem­tjänster.

Läs mer

Linnea tog nyligen examen från Linkö­pings univer­sitet där hon speci­a­li­serade sig inom syste­ma­nalys av miljö- och ener­gi­system. Inom ramen för sin utbildning har Linnea även studerat miljö­re­la­terade kurser vid University of Iceland i Reyk­javik. Hon var stipendiat hos stif­telsen Emanuel Väster. Linnea skrev sitt examens­arbete inom hållbar stads­ut­veckling med fokus på utma­ningar och möjlig­heter med förtätning i relation till urbana grön­st­ruk­turer i syfte att ge rekom­men­da­tioner till kommuner hur ekosystem­tjänst­verktyg kan imple­men­teras i stads­ut­veck­lings­pro­cessen för att hantera dessa utma­ningar och möjlig­heter. Linnea har varit anställd sedan september 2018.

Tel: 0737–04 85 22
E‑post: linnea.granstrom@2050.se

Emma Hedman

Emma Hedman

Konsult (föräld­ra­ledig)

Kompetens: LCA, cirkulär ekonomi, miljö­ledning, klima­ta­nalys, klimat­bokslut och utred­ningar inom klimat.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi- och miljö vid KTH med fokus på envi­ron­mental mana­gement, examens­arbete inom LCA och håll­bar­hets­ut­vär­dering på Nudie Jeans.

Läs mer

Emma har nyligen avslutat sin utbildning till civilin­genjör inom energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan där hon speci­a­li­serade sig inom miljö­ledning och livscy­ke­la­nalys. Emma skrev sitt examens­arbete i samarbete med Nudie Jeans där hon genom­förde en livscy­ke­la­nalys över ett antal produkter samt en över­gri­pande analys av deras miljömål i syfte att ge rekom­men­da­tioner om hur de stra­te­giskt bör prio­ritera sina insatser. Emma  har varit anställd sedan augusti 2018.

Tel: 0768–28 63 07
E‑post: emma.hedman@2050.se 

Peter Henriksson

Peter Henriksson

Senior konsult

Kompetens: Affärs­ut­veckling, projekt­ledning, nätverk, mode­rator, utbildare, kommu­ni­kation.

Erfa­renhet: Verkat som mark­nads­di­rektör, försälj­ningschef, vd och stra­tegisk projekt­ledare på reklambyrå. Styrel­se­le­damot, utbildad process­ledare i stra­tegisk planering.

Läs mer

Peter är senior konsult på 2050 och projekt­ledare för Östgö­taut­ma­ningen. Han har drygt 15 års linje­er­fa­renhet från produ­ce­rande företag samt sju års erfa­renhet i olika konsult­bolag, där han arbetat med utveck­lings­arbete, kommu­ni­kation, affärs­pla­nering, varu­mär­kes­ut­veckling, sälj­styrning, genom­fö­ran­de­ef­fek­ti­vitet och employer branding, i ett flertal ledande befatt­ningar, som VD, mark­nads­di­rektör, försälj­ningschef samt stra­tegisk projekt­ledare. Peter utbildar, före­läser och leder workshops.

Tel: 0703–23 28 28
E‑post: peter.henriksson@2050.se

Jannike Hising

Jannike Hising

Konsult

Kompetens: Samhälls­e­ko­no­miska analyser, ESG- och riska­nalys, affärs­ut­veckling, miljö­e­konomi, globala håll­bar­hets­målen (SDG).

Erfa­renhet: Håll­bar­hets­strateg på Folksam, ESG-analy­tiker på Sustai­na­lytics, analy­tiker för ansvars­fulla inve­ste­ringar på Progress Capital. TCFDs ramverk och SDG:s inom finans­bran­schen.

Läs mer

Jannike är konsult på 2050 med bred erfa­renhet från finans- och försäk­rings­bran­schen, med särskilt fokus på TCFD:s ramverk och SDG. Hon har arbetat som analy­tiker för ansvars­fulla inve­ste­ringar på Progress Capital och som ESG-analy­tiker på Sustai­na­lytics i Amsterdam. Hon har en kandi­da­texamen i natio­na­le­konomi från Uppsala Univer­sitet och en masterexamen i miljö­e­konomi och före­tags­ledning från Sveriges lant­bruks­u­ni­ver­sitet. Jannikes examens­arbete foku­serade på att bedöma företags miljöpre­standa utifrån monetära kost­nader av CO2-utsläpp samt analy­serade asym­metrisk infor­mation på finans­mark­naden. Hon har även enga­gerat sig ideellt inom AIESEC i projektet Energy Cross­roads samt som lärare i Kampala, Uganda.

Tel: 0736–18 55 13
E‑post: jannike.hising@2050.se

Isak Höglund

Isak Höglund

Konsult

Kompetens: LCA, analys och beräkning, projekt­ledning, ener­gi­system, inno­va­tions­spridning, affärs­ut­veckling.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement med master inom indust­riell ekonomi från Linkö­pings Univer­sitet. Examens­arbete inom byggsektorn med fokus på ökad imple­men­tation av inno­va­tioner.

Läs mer

Isak tog nyligen examen från Linkö­pings univer­sitet där han speci­a­li­serade sig inom hållbart före­ta­gande. Inom student­livet har Isak varit enga­gerad i flera olika före­ningar, däribland som ordfö­rande för två olika student­för­e­ningar som arbetar med hållbar utveckling. Isak har också genomgått kursen Värde­ba­serat Ledarskap med Konungens Stif­telse för Ungt Ledarskap. Examens­ar­betet skrev Isak inom byggin­du­strin med syfte att öka förstå­elsen för hur ener­gi­i­no­va­tioner kan imple­men­teras i nybygg­na­tioner. Innan Isak började att arbeta på 2050 volon­tär­ar­betade han i Ghana med att bygga ett resur­sef­fektiv kök för en senior high school.

Tel: 0737- 05 63 94
E‑post: isak.hoglund@2050.se

Ingrid Jegou

Ingrid Jegou

Senior konsult

Kompetens: Handels­po­litik, klimat­för­hand­lingar, poli­cy­ut­veckling, public affairs, strategi för hållbar utveckling.

Erfa­renhet:  Direktör för klimat­pro­grammet på ICTSD, medlem i Climate Stra­tegies, ämnesråd i Kommers­kol­legium, utredare för Livs­me­del­se­ko­no­miska insti­tutet.

Läs mer

Ingrid är konsult på 2050. Hon har under många år arbetat med frågor som rör global hållbar utveckling, framför allt ur ett handels­po­li­tiskt perspektiv, och har i detta sammanhang verkat i bland annat WTO, OECD, UNFCCC och en rad andra FN-organ. Senast kommer hon från en inter­na­tionell tankes­medja i Genève, ICTSD, där hon var direktör för dess program för klimat och energi, och har även arbetat för ett antal svenska statliga myndig­heter. Ingrid har en Pol.Mag. från Lunds Univer­sitet och en master i inter­na­tio­nella rela­tioner från the Fletcher School i Boston. Ingrid talar engelska och franska.

Tel: 0790–76 09 20
E‑post: ingrid.jegou@2050.se

Mikael Karlsson

Mikael Karlsson

Senior konsult och partner

Kompe­tenser: Opini­ons­bildning,  poli­cy­ut­veckling, miljörätt, miljö­e­konomi, håll­bar­hets­strategi, mode­rator, talare, utbildare.

Erfa­renhet: Docent miljö­vetenskap, +25 år av håll­bar­hets­arbete; tidigare ordfö­rande i Natur­skydds­för­e­ningen och EEB; expert i myndig­heter och utred­ningar, lärare, forskare.

Läs mer

Mikael är senior konsult och partner på 2050, där han arbetar med bl.a. miljö­a­nalys, miljö­po­litik, opini­ons­bildning, och kommu­ni­kation. Mikael är docent i miljö­vetenskap, Fil Dr i miljö- och ener­gi­system och agronom. Han forskar om stra­tegier för hållbar utveckling i politik och näringsliv, i frågor om klimat och ekonomi, kemi­kalier och reglering, biologisk mångfald, samt havsmiljö. Han var ordfö­rande i European Envi­ron­mental Bureau, Europas största miljö­or­ga­ni­sation 2005–2017, och ordfö­rande i Natur­skydds­för­e­ningen 2002–2014. Mikael har uppdrag på ledningsnivå i Skogs­sty­relsen, Kärnav­falls­rådet och Kemi­ka­li­e­in­spek­tionen och är frekvent anlitad expert av rege­ringen och EU-kommis­sionen. Han är ledamot av rege­ringens Agenda 2030-dele­gation. Mikael har lång erfa­renhet av högre utbildning, är frekvent anlitad talare och mode­rator, och har tidigare arbetat med under­visning i bl.a. Östafrika och Baltikum.

Tel: 0703–16 27 22
E‑post: mikael.karlsson@2050.se

Helena Kock Åström

Helena Kock Åström

Konsult

Kompetens: Stra­tegisk utveckling miljö och klimat, process- och projekt­ledning, nätverk, kommu­ni­kation,  utbildare.

Erfa­renhet: +20 år av stra­te­giskt arbete inom klimat och energi i Linkö­pings kommun. Projekt­ledare, ener­gi­in­no­vativa start- och scaleups, Science Park Mjärdevi. Gymnasie- och univer­si­tets­lärare.

Läs mer

Tel: 0705–16 30 25
E‑post: helena.kock.astrom@2050.se

Victor Norberg

Victor Norberg

Konsult (tjänst­ledig till nov. 2019)

Kompetens: Affärs­ut­veckling, mana­gement och strategi, nätverk, globala håll­bar­hets­målen (SDG), analys.

Erfa­renhet: Samord­nings­an­svarig Hagai­ni­ti­a­tivet, affärs­ut­veckling på Stockholm Exergi, håll­bar­hets­stra­te­giskt exjobb på SCA Timber, internships på tyska ener­gi­kon­cernen EnBW och TRINE.

Läs mer

Victor är konsult på 2050 och samord­nings­an­svarig för Hagai­ni­ti­a­tivet. Han har nyligen avslutat sina ingen­jörs­studier inom Energi, Miljö och Mana­gement vid Linkö­pings univer­sitet och Karls­ruher Institut für Tech­no­logie (Tyskland). Victor har även studerat Värde­ba­serat Ledarskap med Konungens Stif­telse för Ungt Ledarskap. Victors fokus ligger inom affärs­ut­veckling där han arbetar med att iden­ti­fiera nya inno­vativa affärs­möj­lig­heter på problem rela­terade till håll­barhet. Victor har tidigare erfa­ren­heter inom affärs­ut­veckling och håll­barhet både från start-ups och från större svenska och tyska företag. Han talar engelska och tyska.

Tel: 0705–87 91 88
E‑post: victor.norberg@2050.se

Joel Norman

Joel Norman

Konsult

Kompetens: Person­trans­porter, klimat­be­räk­ningar, klima­ta­nalys, ener­gi­system, supply chain.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom System i teknik och samhälle vid Uppsala univer­sitet. Examens­arbete inom själv­kö­rande fordon i kollek­tiv­trafik på lands­bygden. Klimat­be­räk­ningar på Daniel Wellington.

Läs mer

Joel har nyligen avslutat sin utbildning till civilin­genjör inom system i teknik och samhälle och före­tagse­konomi på Uppsala univer­sitet. I sitt examens­arbete under­sökte Joel hur själv­kö­rande fordon kan förbättra kollek­tiv­tra­fiken på lands­bygden och bidra till ett mer hållbart trans­port­system. Han har läst kurser inom HMS på Nanyang Tech­no­lo­gical University i Sing­apore. Under studi­e­tiden har Joel arbetat med projekt inom Daniel Wellingtons supply chain och gjort klimat­be­räk­ningar. Joel är även lagkapten i Hagunda IF i Sveriges näst högsta division i inne­bandy.

Tel: 0728–54 01 79
E‑post: joel.norman@2050.se

Anna Rindefjell

Anna Rindefjell

Senior Konsult

Kompetens: Strategi, Ledarskap, Inno­vation och föränd­rings­pro­cesser, Affärs­ut­veckling, Varu­mär­kes­ut­veckling, Försäljning..

Erfa­renhet: Verkat som vd, vice vd, mark­nadschef, chef kommer­siell strategi, stra­tegisk rådgivare, styrel­se­le­damot och egen­fö­re­tagare. Bakgrund i närings­livet (FMCG, Retail, Industry) samt ideell sektor i Sverige och inter­na­tio­nellt.

Läs mer

Anna är senior konsult på 2050 med bred erfa­renhet från olika sektorer och företag, alltid med fokus på affärs­ut­veckling och hållbar tillväxt. Ledarskap, stra­tegisk planering, inno­vation och till­växtstra­tegier, målstyrning, portfölj och kate­go­ri­styrning, varu­märke och kommu­ni­kation. Inter­na­tionell civi­le­konom och inno­va­tions­konsult. Bott och verkat i USA, Frankrike och Nya Zeeland.

Tel: 0790–79 39 69
E‑post: anna.rindefjell@2050.se

Henrik Sundberg

Henrik Sundberg

Senior konsult

KompetensAnalys, beräkning och utred­ningar inom klimat, miljö och energi, digi­ta­li­sering, utbildning och supply chain.

Erfa­renhet: Erfa­renhet från bl.a. Accenture med fokus på inköp, projekt­styrning och affärs­system. Supply Chain Controller på 2‑Tea i Melbourne och som inköpare hos elbils­till­ver­karen Think i Oslo.

Läs mer

Henrik är senior konsult på 2050 med fokus på analys, beräkning och affärs­ut­veckling. Han har bred erfa­renhet av digi­ta­li­sering och mjukvara på klimat- och håll­bar­hets­om­rådet. Henrik kommer närmast från Accenture i Stockholm, där han har varit konsult med fokus på inköp, projekt­styrning och affärs­system. Tidigare har han arbetat som Supply Chain Controller på T2-Tea i Melbourne och som inköpare hos elbils­till­ver­karen Think i Oslo. Henrik har en civilin­gen­jörs­ut­bildning från Lunds Tekniska Högskola med inriktning mot miljö­sys­te­ma­nalys. Henrik både före­läser och utbildar.

Tel: 0707–89 68 11
E‑post: henrik.sundberg@2050.se

Helena Söderqvist

Helena Söderqvist

Konsult

Kompetens: Biokol, indust­riell ekologi, miljö­sys­te­ma­nalys, avfalls­han­tering, klimats­marta städer

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom energi och miljö vid KTH med en master i teknik och hållbar utveckling. Forsk­nings­in­genjör vid KTH, examens­arbete om biokol i samarbete med Stockholm Exergi, arbete med håll­barhet i leve­ran­tör­skedjan hos Lant­männen.

Läs mer

Helena är konsult på 2050 och civilin­genjör inom energi och miljö. Efter avslutade studier blev hon belönad av Henrik Göranssons Sand­viken stif­telse för utmärkta studi­e­re­sultat vid KTH. Hon har kompetens i miljö­ma­na­gement och teknisk kunskap i indu­stri­e­kologi vilket gör henne till en syste­m­o­ri­en­terad, tvär­ve­ten­skaplig håll­bar­hets­in­genjör. Hon har spetskunskap inom biokol som teknik för klimat­po­sitiva utsläpp genom examens­ar­beten och ett flertal studier i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall, Läns­för­säk­ringar och Stockholm Exergi där en utredning av metod för att bekräfta och kvan­ti­fiera kolsänkan genom­fördes. Helena har arbetat som forsk­nings­in­genjör på KTH med demand response och ener­gi­kon­sumtion i Norra Djur­gårds­staden samt med imple­men­tering av uppfö­ran­dekod i leve­ran­törs­ledet hos Lant­männen.

Tel: 0735–32 62 30
E‑post: helena.soderqvist@2050.se

Elias Tebibel

Elias Tebibel

Admi­nist­ratör

Kompetens: Kommu­ni­kation, logistik­han­tering, public service, support­tek­niker, lagle­darskap.

Erfa­renhet: Flerårig erfa­renhet från public service, till­gäng­lig­hetskonsult på Söder­malms stads­dels­för­valtning.

Läs mer

Elias är admi­nist­ratör på 2050.  Elias brinner för mänskliga rättig­heter, håll­barhets- och miljöfrågor och enga­gerar sig mycket i dessa frågor på fritiden. Under 2019–2020 deltar han i Natur­skydds­för­e­ningens ideella trai­nee­program. Sommaren 2019 åkte han på eget initiativ till Gambia för att bistå tre dövskolor. Elias arbetar även som program­ledare för Lilla Aktuellt Tecken­språk och han är lagkapten för svenska U21-dövlands­laget. Elias är också den enda på 2050 som varit med i Melo­di­festi­valen. Det var 2013 då han medverkade under Loreens fram­trä­dande. Då Elias är döv kan du som kontaktar honom kommu­nicera via tecken­språk eller i text, sms och mejl i första hand.

Tel: 076–217 42 89 (sms)
E‑post: elias.tebibel@2050.se

Mats Tedenvall

Mats Tedenvall

Konsult

Kompetens: Håll­bar­hets­strategi, klima­ta­nalys, ener­gi­system, poli­cy­ut­veckling, håll­bar­hets­kom­mu­ni­kation, GRI, CDP, SDG.

Erfa­renhet: Håll­bar­hets­råd­givning. Poli­cy­rå­d­givare inom ener­gi­frågor. Flerårig erfa­renhet från produkt­ledning, projekt­ledning och agil utveckling. Styrel­se­le­damot och VD.

Läs mer

Mats arbetar som konsult med utred­ningar, håll­bar­hets­stra­tegier, kommu­ni­kation och rådgivning inom poli­cyfrågor. Han har mer än 15 års erfa­renhet från ledande roller inom projekt­ledning, produkt­ledning, stan­dar­di­sering och agil utveckling i inter­na­tio­nella miljöer. Mats har en civilin­gen­jörs­ut­bildning från Lunds univer­sitet och en magis­terexamen inom Envi­ron­mental Mana­gement and Policies. Han är en erfaren works­hopledare och utbildare.

Tel: 0706–97 39 01
E‑post: mats.tedenvall@2050.se

Vårt miljöansvar

2050 är ett klimat- och miljödrivet företag, vi strävar efter att nå ett klimat- och miljösmart samhälle där den globala temperaturhöjningen hejdas. Här kan du ta del av vår miljöpolicy och uppföljningen av vårt klimatarbete.

Press

  Vi är över­tygade om att det blir lättare att påskynda en omställning till en hållbar utveckling om klimat- och miljöfrågor disku­teras flitigt. När de stora frågorna dalar i mediebruset, blir poli­tiken mer kort­siktig och närsynt. Därför vill vi själva vara aktiva i samhälls­de­batten, och uppmuntrar alla medar­betare att ta ton både inom och utanför 2050:s ramar. Vi är också över­tygade om att det gynnar våra samar­bets­partners; genom att vi själva är ute i debatten kan vi vara till större hjälp som rådgivare och boll­plank. I press­rummet hittar du vad vi skrivit själva och vad som publi­cerats om oss, som 2050

Artiklar

Här hittar du ett urval av artiklar kopplade till 2050. Du hittar oss också på Mynewsdesk.se.

Pressmeddelanden

Du hittar oss också på MyNewsdesk.se

Pressbilder

Här hittar du hög- och lågupp­lösta bilder på 2050:s medar­betare.

Sociala medier

Följ oss i sociala medier. Facebook: 2050 AB Twitter: @2050AB1 Instagram: 2050sustainability LinkedIn: 2050

Logotyper

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr, 111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1, 582 73 Linköping

Malmö

Stora Varvs­gatan 6A, SE-211 19 Malmö