Om 2050

Genom analys, kommu­ni­kation och affärs­ut­veckling får vi våra uppdrags­givare att uppnå en snabbare klimatom­ställning — samtidigt som vi till­sammans stärker samhälls­nyttan.

2050 har bred erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete. Vi vet hur goda affärer skapas, hur ledningsgrupper och styrelser kan se möjligheter i klimatomställningen samt hur nätverk skapas och drivs. Våra konsulter har lång erfarenhet av beräkning av klimatavtryck samt hur utsläppsmål formuleras och uppnås. Dessutom vet vi hur frågorna ska kommuniceras och hur agendan sätts och genomdrivs. Vi hjälper helt enkelt företag att visa att det som är bra för miljön och klimatet också är bra för affärerna.

Vår drivkraft

2050 star­tades för att kana­lisera vårt enga­gemang, vår kompetens och vårt driv i miljö- och klimat­frå­gorna. Till­sammans har vi en bred erfa­renhet av miljö- och håll­bar­hets­ar­betet. Vi vet hur goda affärer skapas och hur företag kan se möjlig­heter i klimatom­ställ­ningen Till­sammans med våra kunder förverk­ligar vi vår vision: Goda affärer på en planet i balans. Vår gene­ration har kunskap om trycket på planeten och om hur det kan minskas. Därmed har vi goda möjlig­heter att agera. Fram­tidens välfärd kan enbart skapas om vi värnar de resurser som finns.

Medarbetare

Elisabeth Axelson

Elisabeth Axelson

Konsult

Kompetens: Hållbar affärs­ut­veckling, nätverk, projekt­ledning, analys, utbildare, Agenda 2030 (SDGs), rappor­tering (GRI) och Global Compact.

Erfa­renhet: Master i Indust­riell Ekonomi och Mana­gement (KTH), med en speci­a­li­sering inom Business and Deve­lopment (CBS). Arbetat för Global Compact Nordiska nätverk både i Stockholm och i Köpenhamn.

Läs mer

Master i Indust­riell Ekonomi inom natio­na­le­konomi (fokus inno­vation och tillväxt) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), med en speci­a­li­sering inom Business and Deve­lopment från Copen­hagen Business School (CBS). Kandidat i före­tagse­konomi och mana­gement. Arbetat för Global Compact Nordiska nätverk både i Stockholm (via ICC Sweden) och i Köpenhamn (via Dansk Industri). Exjobbet var ett samarbete med UN Global Compact i New York och analy­serade nordiskt håll­bar­hets­arbete (mänskliga rättig­heter, arbets­rät­tig­heter, miljö och anti-korruption samt SDGerna) och bety­delse av nätverk. 

Tel: 0707–16 72 61
E‑post: elisabeth.axelson@2050.se

Edith Brodda Jansen

Edith Brodda Jansen

Konsult

Kompetens: Analys, beräk­ningar, statistik, natio­na­le­konomi, miljö­skydd, Agenda 2030 (SDG), miljö­klas­si­fi­ce­ringar, datakällor.

Erfa­renhet: Flerårig erfa­renhet som statistiker på Statis­tiska Central­byrån. MSc i statistik och pol. kand. med inriktning på natio­na­le­konomi vid Lunds univer­sitet. Examens­ar­beten inom miljö. Arbetat inom EU med statistik och miljö. Statistik och miljö­arbete inom EU.  

Läs mer

Edith är konsult på 2050 med fokus på analys och beräkning. Hon kommer närmast från SCB (Statis­tiska Central­byrån), där hon jobbat med ekonomisk statistik, miljösta­tistik och miljö­e­konomi. Hon har även täckt in fler ämnes­om­råden samt utvecklat statis­tiska produkter och metod. Edith har tidigare varit ansvarig för statistik över svenska indu­strins miljö­skydds­kost­nader och har även undersökt datakällor till bättre miljösta­tistik inom livs­me­dels­in­du­strin.

Tel: 0736- 45 50 28
E‑post: edith.brodda.jansen@2050.se

Deniz Butros

Deniz Butros

Konsult

Kompetens: Poli­cy­ut­veckling, opini­ons­bildning, strategi för hållbar utveckling, stads­pla­nering, offentlig förvaltning, hållbara trans­porter, nätverk, före­drags­hållare, talare, utbildare.

Erfa­renhet: Poli­tiskt sakkunnig i klimat­frågor, klimat- och ener­gi­strateg. Master i Sustai­nable Deve­lopment vid Linkö­pings univer­sitet, examens­arbete i klimat­re­la­terad migration.

Läs mer

Deniz är konsult på 2050 och har bred erfa­renhet från den poli­tiska kontexten och den offentliga förvalt­ningen. Deniz har tidigare arbetat som klimatstrateg vid läns­sty­relsen i Sörmland, samhälls­pla­nerare i Nynäs­hamns kommun och forsk­nings­as­si­stent vid Centrum för klimat­po­litisk forskning i Linköping. Som politisk sekre­terare vid Euro­pa­par­la­mentet i Bryssel var Deniz med i förhand­lingarna kring flera EU-direktiv och var djupt invol­verad inom LIBE-utskottets arbete. Deniz har ett stort enga­gemang i samhälls­frågor och kandi­derade till Euro­pa­par­la­mentet för Väns­ter­partiet.

Tel: 076–427 15 80
E‑post: deniz.butros@2050.se

Filip Celander

Filip Celander

Konsult

Kompetens: Hållbar affärs­ut­veckling, mana­gement och strategi, projekt­ledning, inno­va­tions­pro­cesser, biokol.

Erfa­renhet: 5 års erfa­renhet som VD på snabbt växande bolag inom agro­teknik, projekt­ledare och konsult i miljö­bran­schen, inter­na­tionell erfa­renhet genom projekt i Östafrika.

Läs mer

Filip är en driven miljö­ent­re­prenör som bland annat utsetts till Fram­tidens Inno­vatör av stif­telsen för Alfred Nobels minne samt valts ut av Prins Daniel och Marcus Wallenberg att bli coachad i Prins Daniel Fellowship. Efter civilin­gen­jörs­studier i Energi, Miljö och Mana­gement vid Linkö­pings univer­sitet och i Spanien, grundade han Agri­logik. Affärsidén mobil gödsel­se­pa­rering, som ger svenska lant­brukare lägre kost­nader, smartare gödsel­han­tering och friskare djur, utsågs till Årets Startup i Venture Cup och växte sedan snabbt. Filip kommer från en inter­na­tionell bakgrund och talar flytande spanska. Han har även varit enga­gerad i både Natur­skydds­för­e­ningen och Green­peace.

Tel: 0762–23 53 25
E‑post: filip.celander@2050.se

Markus Ekelund

Markus Ekelund

VD och partner

Kompetens: Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, talare, mode­rator, utbildare, hållbar utveckling, ledar­skaps­ut­veckling.

Erfa­renhet: Vd för snabb­växande tjäns­te­fö­retag, 10 år i ledande roller inom IT-bran­schen, 15 års konsul­ter­fa­renhet inom energi, transport och handel. VD för Gasell­fö­retag tre gånger.

Läs mer

Markus är VD på 2050. Han har över 15 års erfa­renhet från affärs­ut­veckling i närings­livet, senaste åren med utgångs­punkt i hållbara affärsmo­deller. Markus har tagit fram flera rapporter med inriktning på hur företag kan bli mer lönsamma genom att inte­grera håll­barhet i sina affärs­beslut. Från 2011 till 2013 drev han mana­gement-konsult­bo­laget Frontit till DI Gasell­bolag tre år i rad. Markus har även 10 års erfa­renhet av ledande roller inom IT-bran­schen, såsom Global Infrastructure Manager på H&M. Markus är civilin­genjör inom teknisk fysik med examen från KTH.

Tel: 0705–77 00 97
E‑post: markus.ekelund@2050.se

Nina Ekelund

Nina Ekelund

Senior konsult och partner

Kompetens: Poli­cy­ut­veckling, opini­ons­bildning, nätverk, mode­rator, talare, utbildare, strategi för hållbar utveckling.

Erfa­renhet: Gene­ral­sek­re­terare Hagai­ni­ti­a­tivet, över 20 års erfa­renhet av miljö- och klimat­frågor bl.a. Natur­vårds­verket, Stats­råds­be­red­ningen, Stockholm Resi­lience Centre.

Läs mer

Nina Ekelund är grundare av 2050 och gene­ral­sek­re­terare för Hagai­ni­ti­a­tivet. Hon har över 20 års erfa­renhet av att driva miljö- och klimat­frågor, bl.a. på Natur­vårds­verket, Stats­råds­be­red­ningen, Miljö­för­valt­ningen i Stock­holms stad, Stockholm Resi­lience Centre samt som parti­sty­rel­se­le­damot hos Krist­de­mo­kra­terna. Nina har ett brett kontaktnät inom näringsliv, politik, miljö­or­ga­ni­sa­tioner och forskning. Under 2015–2016 satt hon med som sakkunnig i Miljömåls­be­red­ningen som hade ansvar för att ta fram nya klimatmål för Sverige. Nina har mode­rerat över 100 semi­narier på 10 år, före­läser och utbildar och talar tecken­språk dagligen.

Tel: 0735–02 24 64
E‑post: nina.ekelund@2050.se

Ulrika Erkenborn Rugumayo

Ulrika Erkenborn Rugumayo

CFO och senior konsult

Kompetens: Strategi för hållbar utveckling, verk­sam­hets­styrning, orga­ni­sa­tions­ut­veckling, SDG.

Erfa­renhet: Director på PwC, program­hand­läggare på Diakonia i Sydafrika, omfat­tande inter­na­tionell erfa­renhet genom projektuppdrag i Afrika, Asien och Lati­na­merika.

Läs mer

Ulrika är CFO och senior konsult på 2050. Hon har över 20 års erfa­renhet som revisor och rådgivare främst med fokus på intern styrning och kontroll, verk­samhets- och orga­ni­sa­tions­ut­veckling, projekt­styrning, utvär­dering och anti-korrup­tions­arbete. Ulrika kommer närmast från PwC där hon som Director har haft affärs­om­rå­des­ansvar och drivit arbete kring inter­na­tio­nellt utveck­lings­sam­arbete i Sverige och inter­na­tio­nellt. Ulrika har även under fem år arbetat som hand­läggare vid Diakonias regi­on­kontor för Södra Afrika med mänskliga rättig­heter, demo­kra­ti­frågor och kapa­ci­tetsstöd. Ulrika har inom ramen för genom­förda uppdrag inom inter­na­tio­nellt utveck­lings­arbete arbetat med FN:s globala håll­bar­hetsmål. Ulrika har ett antal styrel­se­uppdrag inom större bistånds­or­ga­ni­sa­tioner och en pågående master­ut­bildning inom freds- och konflikt­frågor.

Tel: 0701–43 22 22
E‑post: ulrika.erkenborn.rugumayo@2050.se

Göran Erselius

Göran Erselius

Senior konsult och partner

Kompetens: Analys, beräkning och utred­ningar inom klimat, miljö och energi, utbildare, samhälls­e­ko­no­miska analyser.

Erfa­renhet: Mer än 20 års erfa­renhet inom klimat, miljö och energi på företag som ÅF, FVB och Tricorona. Medgrundare av 2050. Speci­a­list­kunskap inom klimat­be­räkning enligt GHG.

Läs mer

Göran är, till­sammans med Nina Ekelund, grundare av 2050 Consulting. Han är utbildad civilin­genjör inom kraft- och värme­pro­duktion, med över 20 års konsul­ter­fa­renhet inom energi- och klimat­frågor, och med speci­a­list­kom­petens inom beräkning och redo­visning av växt­hus­gaser. Göran satt 2002 med i feedback-grup­perna vid utfor­mandet Green­house Gas Protocol. Han har också deltagit i fram­ta­gandet av produkt­spe­cifika regler för EPD för kraft- och värme­pro­duktion och ISO-stan­darder. Göran agerar expertstöd samt genomför beräk­ningar och fördju­pande studier för stra­te­giska beslut. Tidigare och nuva­rande uppdrags­givare åter­finns i de flesta bran­scher, t ex energi, fastighet, transport, livs­medel, ICT och media.

Tel: 0733–63 13 21
E‑post: goran.erselius@2050.se

Malin Forsgren

Malin Forsgren

Senior konsult

Kompetens: Affärs- och före­tags­ut­veckling, opini­ons­bildning, nätverk, talare, mode­rator, utbildare, poli­cy­ut­veckling.

Erfa­renhet:  Ener­gi­system, förnybara trans­porter, avfall/återvinning, Agenda 2030. Gene­ral­sek­re­terare, Operation Smile. 10 års erfa­renhet av sälj och mark­nads­föring inom telekom.

Läs mer

Malin är senior konsult på 2050 med fokus på affärs­ut­veckling och påver­kans­arbete inom miljö och klimat för exem­pelvis trans­port­sektorn, ener­gi­bolag, bygg­bran­schen och offentlig sektor. Malin har drivit Cleantech Öster­götland, ett nätverk för miljö­tek­nik­fö­retag där hon arbetat för att koppla ihop hållbart före­ta­gande med lönsamhet. Hon har 20 års erfa­renhet från ledande roller inom försäljning, mark­nads­föring, produkt­ledning och affärs­ut­veckling i inter­na­tio­nella miljöer, bl.a. telekom. Dessutom har Malin en bred inter­na­tionell erfa­renhet från Lati­na­merika och andra regioner. Malin är en före­läsare, TEDx talare och utbildare.

Tel: 0703–45 14 86
E‑post: malin.forsgren@2050.se

Linnea Granström

Linnea Granström

Konsult

Kompetens: Miljö­sys­te­ma­nalys, model­lering av ener­gi­system, förnybar energi, stads­pla­nering, analys och beräkning.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement från Linkö­pings univer­sitet. Har gjort examens­arbete inom hållbar stads­pla­nering kopplat till förtät­ningoch ekosystem­tjänster.

Läs mer

Linnea tog nyligen examen från Linkö­pings univer­sitet där hon speci­a­li­serade sig inom syste­ma­nalys av miljö- och ener­gi­system. Inom ramen för sin utbildning har Linnea även studerat miljö­re­la­terade kurser vid University of Iceland i Reyk­javik. Hon var stipendiat hos stif­telsen Emanuel Väster. Linnea skrev sitt examens­arbete inom hållbar stads­ut­veckling med fokus på utma­ningar och möjlig­heter med förtätning i relation till urbana grön­st­ruk­turer i syfte att ge rekom­men­da­tioner till kommuner hur ekosystem­tjänst­verktyg kan imple­men­teras i stads­ut­veck­lings­pro­cessen för att hantera dessa utma­ningar och möjlig­heter. Linnea har varit anställd sedan september 2018.

Tel: 0737–04 85 22
E‑post: linnea.granstrom@2050.se

Emma Hedman

Emma Hedman

Konsult

Kompetens: LCA, cirkulär ekonomi, miljö­ledning, klima­ta­nalys, klimat­bokslut och utred­ningar inom klimat.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi- och miljö vid KTH med fokus på envi­ron­mental mana­gement, examens­arbete inom LCA och håll­bar­hets­ut­vär­dering på Nudie Jeans.

Läs mer

Emma har nyligen avslutat sin utbildning till civilin­genjör inom energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan där hon speci­a­li­serade sig inom miljö­ledning och livscy­ke­la­nalys. Emma skrev sitt examens­arbete i samarbete med Nudie Jeans där hon genom­förde en livscy­ke­la­nalys över ett antal produkter samt en över­gri­pande analys av deras miljömål i syfte att ge rekom­men­da­tioner om hur de stra­te­giskt bör prio­ritera sina insatser. Emma  har varit anställd sedan augusti 2018.

Tel: 0768–28 63 07
E‑post: emma.hedman@2050.se 

Peter Henriksson

Peter Henriksson

Senior konsult

Kompetens: Affärs­ut­veckling, projekt­ledning, nätverk, mode­rator, utbildare, kommu­ni­kation.

Erfa­renhet: Verkat som mark­nads­di­rektör, försälj­ningschef, vd och stra­tegisk projekt­ledare på reklambyrå. Styrel­se­le­damot, utbildad process­ledare i stra­tegisk planering.

Läs mer

Peter är senior konsult på 2050 och projekt­ledare för Östgö­taut­ma­ningen. Han har drygt 15 års linje­er­fa­renhet från produ­ce­rande företag samt sju års erfa­renhet i olika konsult­bolag, där han arbetat med utveck­lings­arbete, kommu­ni­kation, affärs­pla­nering, varu­mär­kes­ut­veckling, sälj­styrning, genom­fö­ran­de­ef­fek­ti­vitet och employer branding, i ett flertal ledande befatt­ningar, som VD, mark­nads­di­rektör, försälj­ningschef samt stra­tegisk projekt­ledare. Peter utbildar, före­läser och leder workshops.

Tel: 0703–23 28 28
E‑post: peter.henriksson@2050.se

Jannike Hising

Jannike Hising

Konsult

Kompetens: Samhälls­e­ko­no­miska analyser, ESG- och riska­nalys, affärs­ut­veckling, miljö­e­konomi, globala håll­bar­hets­målen (SDG).

Erfa­renhet: Håll­bar­hets­strateg på Folksam, ESG-analy­tiker på Sustai­na­lytics, analy­tiker för ansvars­fulla inve­ste­ringar på Progress Capital. TCFDs ramverk och SDG:s inom finans­bran­schen.

Läs mer

Jannike är konsult på 2050 med bred erfa­renhet från finans- och försäk­rings­bran­schen, med särskilt fokus på TCFD:s ramverk och SDG. Hon har arbetat som analy­tiker för ansvars­fulla inve­ste­ringar på Progress Capital och som ESG-analy­tiker på Sustai­na­lytics i Amsterdam. Hon har en kandi­da­texamen i natio­na­le­konomi från Uppsala Univer­sitet och en masterexamen i miljö­e­konomi och före­tags­ledning från Sveriges lant­bruks­u­ni­ver­sitet. Jannikes examens­arbete foku­serade på att bedöma företags miljöpre­standa utifrån monetära kost­nader av CO2-utsläpp samt analy­serade asym­metrisk infor­mation på finans­mark­naden. Hon har även enga­gerat sig ideellt inom AIESEC i projektet Energy Cross­roads samt som lärare i Kampala, Uganda.

Tel: 0736–18 55 13
E‑post: jannike.hising@2050.se

Isak Höglund

Isak Höglund

Konsult

Kompetens: LCA, analys och beräkning, projekt­ledning, ener­gi­system, inno­va­tions­spridning, affärs­ut­veckling.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement med master inom indust­riell ekonomi från Linkö­pings Univer­sitet. Examens­arbete inom byggsektorn med fokus på ökad imple­men­tation av inno­va­tioner.

Läs mer

Isak tog nyligen examen från Linkö­pings univer­sitet där han speci­a­li­serade sig inom hållbart före­ta­gande. Inom student­livet har Isak varit enga­gerad i flera olika före­ningar, däribland som ordfö­rande för två olika student­för­e­ningar som arbetar med hållbar utveckling. Isak har också genomgått kursen Värde­ba­serat Ledarskap med Konungens Stif­telse för Ungt Ledarskap. Examens­ar­betet skrev Isak inom byggin­du­strin med syfte att öka förstå­elsen för hur ener­gi­i­no­va­tioner kan imple­men­teras i nybygg­na­tioner. Innan Isak började att arbeta på 2050 volon­tär­ar­betade han i Ghana med att bygga ett resur­sef­fektiv kök för en senior high school.

Tel: 0704- 99 41 69
E‑post: isak.hoglund@2050.se

Elisabeth Ilskog

Elisabeth Ilskog

Senior konsult

Kompetens: Affärs­ut­veckling med fokus på Agenda 2030, energi, samhälls­e­ko­nomisk analys, utvär­dering, föränd­rings­ledning.

Erfa­renhet: Lång erfa­renhet av arbete med håll­barhet inom energi, miljö och klimat. Projekt- och verk­sam­hets­ledare i Sverige och inter­na­tio­nellt. Forskare med PhD från KTH. Agronom från Sveriges Lant­bruks­u­ni­ver­sitet.

 

Läs mer

Elisabeth (Liza) är senior konsult på 2050. Med bred erfa­renhet som projekt­ledare, strateg och analy­tiker med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling, har hon verkat inom privat­sektor, stat, akademi och civil­sam­hällets orga­ni­sa­tioner. Hon har 10 års erfa­renhet från stra­tegisk och operativ kommunal ener­gi­verk­samhet med bland annat affärs­ut­veckling, planering av fjärr­värme, handel med biobränsle och FoU. Närmast kommer hon från svenska ambas­saden i Moçam­bique där hon ansvarade för den svenska utveck­lingsport­följen för energi, miljö och klimat. Elisabeth har 10 års erfa­renhet som konsult där hon bistått företag och myndig­heter med utred­ningar och analyser. Hon har en PhD från KTH med inriktning mot tvär­ve­ten­skaplig utvär­de­rings­me­todik, en agro­nomexamen (MSc) samt fristående kurser i ekonomi, antro­pologi och jour­na­listik. Elisabeth har också arbetat med forskning och utbildning om hållbara odlings­system där stad och land kopplas ihop. Hon har jobbar som färd­ledare i Östafrika, krögare och kokboks­för­fattare.

Tel: 0790- 46 40 79
E‑post: elisabeth.ilskog@2050.se 

Mikael Karlsson

Mikael Karlsson

Senior konsult och partner

Kompe­tenser: Opini­ons­bildning,  poli­cy­ut­veckling, miljörätt, miljö­e­konomi, håll­bar­hets­strategi, mode­rator, talare, utbildare.

Erfa­renhet: Docent miljö­vetenskap, +25 år av håll­bar­hets­arbete; tidigare ordfö­rande i Natur­skydds­för­e­ningen och EEB; expert i myndig­heter och utred­ningar, lärare, forskare.

Läs mer

Mikael är senior konsult och partner på 2050, där han arbetar med bl.a. miljö­a­nalys, miljö­po­litik, opini­ons­bildning, och kommu­ni­kation. Mikael är docent i miljö­vetenskap, Fil Dr i miljö- och ener­gi­system och agronom. Han forskar om stra­tegier för hållbar utveckling i politik och näringsliv, i frågor om klimat och ekonomi, kemi­kalier och reglering, biologisk mångfald, samt havsmiljö. Han var ordfö­rande i European Envi­ron­mental Bureau, Europas största miljö­or­ga­ni­sation 2005–2017, och ordfö­rande i Natur­skydds­för­e­ningen 2002–2014. Mikael har uppdrag på ledningsnivå i Skogs­sty­relsen, Kärnav­falls­rådet och Kemi­ka­li­e­in­spek­tionen och är frekvent anlitad expert av rege­ringen och EU-kommis­sionen. Han är ledamot av rege­ringens Agenda 2030-dele­gation. Mikael har lång erfa­renhet av högre utbildning, är frekvent anlitad talare och mode­rator, och har tidigare arbetat med under­visning i bl.a. Östafrika och Baltikum.

Tel: 0703–16 27 22
E‑post: mikael.karlsson@2050.se

Helena Kock Åström

Helena Kock Åström

Konsult

Kompetens: Stra­tegisk utveckling miljö och klimat, process- och projekt­ledning, nätverk, kommu­ni­kation,  utbildare.

Erfa­renhet: +20 år av stra­te­giskt arbete inom klimat och energi i Linkö­pings kommun. Projekt­ledare, ener­gi­in­no­vativa start- och scaleups, Science Park Mjärdevi. Gymnasie- och univer­si­tets­lärare.

Läs mer

Tel: 0705–16 30 25
E‑post: helena.kock.astrom@2050.se

Tony Lantz

Tony Lantz

Konsult

Kompetens: Hållbar affärs­ut­veckling, agil projekt­ledning, föränd­rings­ledning, SDG, talare och Lean startup.

Erfa­renhet: Nära 20‑årig erfa­renhet av rådgivning och affärsutveckling samt grundare av flera företag. Arbetat både med myndig­heter, kommuner och stora inter­na­tio­nella företag.  

Läs mer

Tony är konsult på 2050 med fokus på hållbar affärs­ut­veckling. 2017 grundade Tony Limeblue Impact, en startup som skapat match­nings­plattform mellan sociala entre­pre­nörer och volon­tärer, allt foku­serat på de globala håll­bar­hets­målen. Han har lång erfa­renhet av att säker­ställa att förändring verk­ligen når önskat resultat och snabb Return of Investment. Främst genom att skapa högt enga­gemang och bete­en­de­för­ändring — på alla nivåer i orga­ni­sa­tionen. Han har haft roller som projekt­ledare, process­ut­vecklare, utbildare, works­hopledare, kund­an­svarig, teamchef och förändringsledare.

Tel: 070–109 86 87
E‑post: tony.lantz@2050.se

Ulrica Melin

Ulrica Melin

Senior konsult

Kompetens: Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, håll­bar­hets­strategi, nudging, projekt­ledning, kommu­ni­kation, talare, utbildare.

Erfa­renhet: Mer än 20 års erfa­renhet inom energi, klimat och håll­barhet. Bakgrund som kvalitets- och miljöchef i stort bostads­bolag. Arbetat med hållbara bete­en­de­för­änd­ringar.

Läs mer

Över 20 års erfa­renhet av energi, klimat och håll­barhet inom bland annat bygg- och fastig­hets­sektorn. Flerårig erfa­renhet från process- och projekt­ledning. Kvalitets- och miljöchef i stort bostads­bolag. Suttit som expert i nationell refe­rens­grupp för EU:s ramprogram Horisont 2020. Arbetat mycket med hållbara bete­en­de­för­änd­ringar genom bland annat nudging och smart mark­nads­föring.

Tel: 072–574 00 31
E‑post: ulrica.melin@2050.se 

Victor Norberg

Victor Norberg

Konsult

Kompetens: Affärs­ut­veckling, mana­gement och strategi, nätverk, globala håll­bar­hets­målen (SDG), analys.

Erfa­renhet: Affärs­ut­veckling på Stockholm Exergi, håll­bar­hets­stra­te­giskt exjobb på SCA Timber, internships på tyska ener­gi­kon­cernen EnBW och TRINE.

Läs mer

Victor är konsult på 2050. Han har nyligen avslutat sina ingen­jörs­studier inom Energi, Miljö och Mana­gement vid Linkö­pings univer­sitet och Karls­ruher Institut für Tech­no­logie (Tyskland). Victor har även studerat Värde­ba­serat Ledarskap med Konungens Stif­telse för Ungt Ledarskap. Victors fokus ligger inom affärs­ut­veckling där han arbetar med att iden­ti­fiera nya inno­vativa affärs­möj­lig­heter på problem rela­terade till håll­barhet. Victor har tidigare erfa­ren­heter inom affärs­ut­veckling och håll­barhet både från start-ups och från större svenska och tyska företag. Han talar engelska och tyska.

Tel: 0705–87 91 88
E‑post: victor.norberg@2050.se

Gisela Norman

Gisela Norman

Konsult

Kompetens: Ener­gi­sys­te­ma­nanlys och model­lering, ener­gi­po­litik och planering, miljö­sys­te­ma­nalys, förnybar energi, indi­ka­torer för hållbar utveckling.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi och miljö vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med fokus på trans­for­ma­tionen av ener­gi­system, policy och mana­gement. Examens­arbete vid FN:s utveck­lings­program (UNDP).

Läs mer

Examens­arbete vid FN:s utveck­lings­program (UNDP) med utvär­dering och förbättring av processer samt rekom­men­da­tioner för uppföljning av pågående projekt.

Tel: 0737- 03 71 58
E‑post: gisela.norman@2050.se

Joel Norman

Joel Norman

Konsult

Kompetens: Person­trans­porter, klimat­be­räk­ningar, klima­ta­nalys, ener­gi­system, supply chain.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom System i teknik och samhälle vid Uppsala univer­sitet. Examens­arbete inom själv­kö­rande fordon i kollek­tiv­trafik på lands­bygden. Klimat­be­räk­ningar på Daniel Wellington.

Läs mer

Joel har nyligen avslutat sin utbildning till civilin­genjör inom system i teknik och samhälle och före­tagse­konomi på Uppsala univer­sitet. I sitt examens­arbete under­sökte Joel hur själv­kö­rande fordon kan förbättra kollek­tiv­tra­fiken på lands­bygden och bidra till ett mer hållbart trans­port­system. Han har läst kurser inom HMS på Nanyang Tech­no­lo­gical University i Sing­apore. Under studi­e­tiden har Joel arbetat med projekt inom Daniel Wellingtons supply chain och gjort klimat­be­räk­ningar. Joel är även lagkapten i Hagunda IF i Sveriges näst högsta division i inne­bandy.

Tel: 0728–54 01 79
E‑post: joel.norman@2050.se

Jonas Persson

Jonas Persson

Konsult

Kompetens: LCA, Håll­bar­hets­a­nalys, Inno­va­tions­stra­tegier, Projekt­ledning, Kvali­tets­ledning.

Erfa­renhet: Master-examen i indust­riell ekonomi med inriktning Miljö och Inno­vation från Linkö­pings Univer­sitet. Tidigare jobbat på Tyréns inom affärs­område projekt­ledning, främst med krav­han­tering och kvali­tets­ledning.

Läs mer

Tel: 073–832 81 74
E‑post: jonas.persson@2050.se

Gloria Raushill

Gloria Raushill

Konsult

KompetensAnalys och beräk­ningar inom miljö, klimat och energi, miljö­ledning, miljö­sam­ordning, leve­ran­tör­sa­na­lyser, miljö- och håll­bar­hets­rap­por­tering, , GRI, SDG

Erfa­renhet: Flerårig erfa­renhet av miljöfrågor i ener­gi­bran­schen. Utred­ningar kopplade till regel­ef­ter­levnad, projekt­ledning, riska­na­lyser, utveckling av miljökrav för inköp, lagef­ter­levnad, imple­men­tering, utvär­dering och utveckling av lednings­system

Läs mer

Gloria är konsult på 2050 och kommer ursprung­ligen från Honduras. Hon är elkrafts­in­genjör och har en fil.mag. i miljöstra­tegisk styrning från det Inter­na­tio­nella Miljö­in­sti­tutet vid Lunds univer­sitet. Hon har en gedigen bakgrund i miljö- och regel­ef­ter­lev­nads­frågor från ener­gi­bran­schen efter tolv år i ett av Sveriges största ener­gi­bolag. Som konsult har hon hjälpt kunder med bland annat utred­ningar, analyser och klimat­be­räk­ningar, målut­veckling, lagbe­vakning och efter­lev­nads­kon­troller samt leve­ran­törs­re­vi­sioner och ‑riska­na­lyser.

Tel: 073–687 76 01
E‑post: gloria.raushill@2050.se

Henrik Sundberg

Henrik Sundberg

Senior konsult

KompetensAnalys, beräkning och utred­ningar inom klimat, miljö och energi, digi­ta­li­sering, utbildning och supply chain.

Erfa­renhet: Erfa­renhet från bl.a. Accenture med fokus på inköp, projekt­styrning och affärs­system. Supply Chain Controller på 2‑Tea i Melbourne och som inköpare hos elbils­till­ver­karen Think i Oslo.

Läs mer