Om 2050

Genom analys, kommu­ni­kation och affärs­ut­veckling får vi våra uppdrags­givare att uppnå en snabbare klimatom­ställning — samtidigt som vi till­sammans stärker samhällsnyttan. 

2050 har bred erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete. Vi vet hur goda affärer skapas, hur ledningsgrupper och styrelser kan se möjligheter i klimatomställningen samt hur nätverk skapas och drivs. Våra konsulter har lång erfarenhet av beräkning av klimatavtryck samt hur utsläppsmål formuleras och uppnås. Dessutom vet vi hur frågorna ska kommuniceras och hur agendan sätts och genomdrivs. Vi hjälper helt enkelt företag att visa att det som är bra för miljön och klimatet också är bra för affärerna.-

Vår drivkraft

2050 star­tades för att kana­lisera vårt enga­gemang, vår kompetens och vårt driv i miljö- och klimat­frå­gorna. Till­sammans har vi en bred erfa­renhet av miljö- och håll­bar­hets­ar­betet. Vi vet hur goda affärer skapas och hur företag kan se möjlig­heter i klimatom­ställ­ningen Till­sammans med våra kunder förverk­ligar vi vår vision: Goda affärer på en planet i balans. Vår gene­ration har kunskap om trycket på planeten och om hur det kan minskas. Därmed har vi goda möjlig­heter att agera. Fram­tidens välfärd kan enbart skapas om vi värnar de resurser som finns. 

Medarbetare

Alexander Helldal

Kompetens: Klimat­be­räk­ningar och analys, omvärldsa­nalys, poten­ti­a­la­nalys, nytto/kostnadsanalys, indust­riell ekologi, kolsänkor (BECCS, biokol, agro­fo­restry). 

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Indust­riell Ekologi. Examens­ar­betet inne­fattade en utredning om hur kolsänkor kan bidra till att Göteborg stad når sina miljömål för åren 2030 och 2050.

Alex­ander har nyligen tagit sin Civilin­gen­jörsexamen inom Kemi­teknik med fysik med en master i Indust­riell Ekologi från Chalmers Tekniska Högskola. Under sin master­ut­bildning har han speci­a­li­serat sig inom olika miljö­a­na­lyser och gjorde till­sammans med Göteborg stad en utredning om hur kolsänkor kan bidra till att staden når sina miljömål för åren 2030 och 2050. Detta gjordes med hjälp av omvärldsa­nalys, poten­ti­a­la­nalys samt nytto-/kost­­nads­­a­­nalys. Från sin utbildning har han även kunskaper inom kemi­teknik, fysik samt beräkning.  

Alexander Helldal

Kompetens: Klimat­be­räk­ningar och analys, omvärldsa­nalys, poten­ti­a­la­nalys, nytto/kostnadsanalys, indust­riell ekologi, kolsänkor (BECCS, biokol, agro­fo­restry).  Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Indust­riell Ekologi. Examens­ar­betet inne­fattade en utredning om hur kolsänkor…

Anders Granberg

Kompetens: Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, stra­tegisk planering, analys och beräkning inom klimat och energi, omvärldsa­nalys, ener­gi­system, projekt­ledning, miljö- och kvalitetsledning.

Erfa­renhet: Erfa­renhet av verk­sam­hets­ut­veckling och affärs­ut­veckling i ener­gi­bran­schen, medgrundare av ett konsult­fö­retag kring miljö- och kvalitetsledningssystem.

Anders har tidigare arbetat med verk­sam­hets­ut­veckling och affärs­ut­veckling på ener­gi­bo­laget Tekniska verken med fokus på stra­tegisk planering, data­driven analys samt omvärlds- och mark­nads­a­na­lyser. Han är utbildad civilin­genjör inom Energi — Miljö — Mana­gement med master i Hållbart före­ta­gande från Linkö­pings univer­sitet. Anders drev under studi­e­tiden ett konsult­fö­retag med tjänster kring miljö- och kvali­tets­led­nings­system enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Anders Granberg

Kompetens: Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, stra­tegisk planering, analys och beräkning inom klimat och energi, omvärldsa­nalys, ener­gi­system, projekt­ledning, miljö- och kvali­tets­ledning. Erfa­renhet: Erfa­renhet av verk­sam­hets­ut­veckling och affärsutveckling…

Anna Nyquist

Kompetens: Projekt­ledning och annat arbete inom områdena hållbar affär­sa­nalys, ‑strategi och ‑utveckling, håll­bar­hets­kom­mu­ni­kation och hållbara leve­ran­tör­skedjor 

Erfa­renhet: Mångårig erfa­renhet från forskning och utbildning inom håll­barhet, orga­ni­sation och kommu­ni­kation, samt entre­pre­nörsskap, mark­nads­föring och försäljning 

Anna Nyquist har omfat­tande erfa­ren­heter från såväl akademin som närings­livet. Hon har en bakgrund inom indust­riell försäljning och mark­nads­föring samt har drivit en egen mediebyrå.  Annas forsk­nings­om­råden är huvud­sak­ligen hållbart före­ta­gande och grön indust­riell mark­nads­föring.  På 2050 hjälper hon företag att bli mer hållbara och kommu­ni­kativa. Utöver att arbeta inom akademin och på 2050 Consulting har Anna flera rele­vanta enga­gemang, bland annat som skribent på Supermil­jö­bloggen och medgrundare och aktiv i ett fram­gångsrikt lokalt klimat­nätverk. 

Anna Nyquist

Kompetens: Projekt­ledning och annat arbete inom områdena hållbar affär­sa­nalys, ‑strategi och ‑utveckling, håll­bar­hets­kom­mu­ni­kation och hållbara leve­ran­tör­skedjor  Erfa­renhet: Mångårig erfa­renhet från forskning och utbildning inom hållbarhet,…

Carl Gustafsson

Kompetens: Livscy­ke­la­nalys, Ener­gi­system­mo­del­lering, Förnybar energi, Klimat­be­räkning och analys.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement vid Linkö­pings Univer­sitet. Master inom miljö­teknik, examens­arbete inom opti­mering av stor­skalig solenergi.

Carl tog nyligen examen vid Linkö­pings Univer­sitet, där han fördjupade sig inom teknik för hållbar utveckling. Han har studerat ett år vid Hokkaido University i Sapporo i Japan där han har läst energi- och miljö­re­la­terade kurser. Under studi­e­tiden har han även varit aktiv i fler­talet före­ningar kopplade till håll­barhet. I sitt examens­arbete utvecklade Carl ett tekno­e­ko­no­miskt beräk­nings­verktyg för opti­mering av stor­skaliga solcell­s­projekt i Sverige och Europa.

Carl Gustafsson

Kompetens: Livscy­ke­la­nalys, Ener­gi­system­mo­del­lering, Förnybar energi, Klimat­be­räkning och analys. Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement vid Linkö­pings Univer­sitet. Master inom miljö­teknik, examens­arbete inom opti­mering av…

Cecilia Winter

Kompetens:  Håll­bar­hets­kom­mu­ni­kation, håll­bar­hets­rap­por­tering, taxonomi, håll­bar­hets­strategi och ‑policy, utbildning och projektledning.

Erfa­renhet: Cecilia har mångårig erfa­renhet av kommu­ni­kation, varu­mär­kes­arbete och PR, de senaste åren med stort fokus på klimat- och håll­bar­hets­kom­mu­ni­kation på Läns­för­säk­ringar AB. Klima­tan­passning inför ett förändrat klimat är en central fråga för våra samhällen, något som försäk­rings­bran­schen tidigt insåg. Cecilia har läst stra­tegisk hållbar utveckling på Blekinge Tekniska Högskola där metoden med backcasting från håll­bar­hets­prin­ci­perna står i centrum. Cecilias senaste konsultuppdrag har varit inriktade mot taxo­nomin, håll­bar­hets­rap­por­tering enligt GRI och hållbar affärsutveckling.

Cecilia Winter

Kompetens:  Håll­bar­hets­kom­mu­ni­kation, håll­bar­hets­rap­por­tering, taxonomi, håll­bar­hets­strategi och ‑policy, utbildning och projekt­ledning. Erfa­renhet: Cecilia har mångårig erfa­renhet av kommu­ni­kation, varu­mär­kes­arbete och PR, de senaste åren med stort…

Daniel Lindvall

Kompetens: Styrning, konflikt­han­tering, miljö- och klimat­po­litik, utred­nings­arbete, konse­kven­sa­nalys, strategi, kommu­ni­kation, opini­ons­bildning, talare.

Erfa­renhet: Doktor i soci­ologi med tio års erfa­renhet från Rege­rings­kansliet, bland annat som huvudsek­re­terare för fyra statliga utred­ningar. Författare till popu­lär­ve­ten­skapliga böcker om klimat- och demo­kra­ti­frågor. Erfa­renhet som konsult och har arbetat inter­na­tio­nellt för bland annat EU. 

Daniel är konsult på 2050 där han arbetar med analys, kommu­ni­kation, strategi och opini­ons­bildning. Han är doktor i soci­ologi och forskare vid programmet ”Climate Leadership” på ”Insti­tu­tionen för natur­re­surser och hållbar utveckling” vid Uppsala univer­sitet. Han har arbetat som Kans­liråd på Rege­rings­kansliet och har varit huvudsek­re­terare för olika statliga utred­ningar, däribland 2014 års Demo­kra­ti­ut­redning. Han har arbetat inter­na­tio­nellt för Utri­kes­de­par­te­mentet och EU i Bosnien-Herce­­govina, och som konsult med uppdrag för bland annat IDEA, UNDP och EU. Han skriver om demo­krati- och klimat­frågor för Expressen Kultur och har skrivit boken ”Upphettning: Demo­kratin i klimat­krisens tid”. Han är en verksam talare och har vid flera till­fällen medverkat i radio, till exempel Filo­so­fiska rummet.   

Daniel Lindvall

Kompetens: Styrning, konflikt­han­tering, miljö- och klimat­po­litik, utred­nings­arbete, konse­kven­sa­nalys, strategi, kommu­ni­kation, opini­ons­bildning, talare. Erfa­renhet: Doktor i soci­ologi med tio års erfa­renhet från Rege­rings­kansliet, bland annat som…

Daniela Lindmark

Kompetens: Livscy­ke­la­nalys, klimat­be­räkning och analys, hållbar affärs­ut­veckling, ener­gi­system, hållbara värde­kedjor, cirkulär ekonomi 

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö och Mana­gement vid Linkö­pings univer­sitet med en master inom hållbart före­ta­gande. Examens­arbete om mark­nads­po­ten­tialen för digitala verktyg som hanterar trans­parens och håll­barhet i värde­kedjan, och som kandi­dat­arbete utfördes en livscy­ke­la­nalys.  

Daniela har en examen från civilin­gen­jörs­pro­grammet inom energi, miljö och mana­gement vid Linkö­pings univer­sitet där hon speci­a­li­serade sig inom hållbart före­ta­gande. Utbild­ningen gav på kandi­datnivå en stark grund inom energi- och miljö­teknik och komplet­te­rades väl av master­in­rikt­ningen som foku­serade på mana­gement, stra­tegier och verktyg för hållbar affärs­ut­veckling. Efter examen har Daniela arbetat med projekt­ledning och process­teknik på Scania innan hon började arbeta på 2050. 

Daniela Lindmark

Kompetens: Livscy­ke­la­nalys, klimat­be­räkning och analys, hållbar affärs­ut­veckling, ener­gi­system, hållbara värde­kedjor, cirkulär ekonomi  Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö och Mana­gement vid Linkö­pings univer­sitet med en master inom…

Edith Brodda Jansen

Position: föräldraledig
Telefon:0736- 45 50 28
Mejl:edith.brodda.jansen@2050.se
: Analys, beräkningar, statistik, nationalekonomi, miljöskydd, Agenda 2030 (SDG), miljöklassificeringar, datakällor.

Analys, beräk­ningar, statistik, natio­na­le­konomi, miljö­skydd, Agenda 2030 (SDG), miljö­klas­si­fi­ce­ringar, datakällor.

Erfa­renhet: Flerårig erfa­renhet som statistiker på Statis­tiska Central­byrån. MSc i statistik och pol. kand. med inriktning på natio­na­le­konomi vid Lunds univer­sitet. Examens­ar­beten inom miljö. Arbetat inom EU med statistik och miljö.

Edith är konsult på 2050 med fokus på analys och beräkning. Hon kommer närmast från SCB (Statis­tiska Central­byrån), där hon jobbat med ekonomisk statistik, miljösta­tistik och miljö­e­konomi. Hon har även täckt in fler ämnes­om­råden samt utvecklat statis­tiska produkter och metod. Edith har tidigare varit ansvarig för statistik över svenska indu­strins miljö­skydds­kost­nader och har även undersökt datakällor till bättre miljösta­tistik inom livs­me­dels­in­du­strin. Edith är tills vidare föräldraledig.

Edith Brodda Jansen

föräldraledig

Analys, beräk­ningar, statistik, natio­na­le­konomi, miljö­skydd, Agenda 2030 (SDG), miljö­klas­si­fi­ce­ringar, datakällor. Erfa­renhet: Flerårig erfa­renhet som statistiker på Statis­tiska Central­byrån. MSc i statistik och pol. kand. med inriktning…

Elias Tebibel

Kommu­ni­kation, logistik­han­tering, public service, support­tek­niker, lagledarskap.

Erfa­renhet: Flerårig erfa­renhet från public service, till­gäng­lig­hetskonsult på Söder­malms stadsdelsförvaltning.

Elias är admi­nist­ratör på 2050. Elias brinner för mänskliga rättig­heter, håll­­barhets- och miljöfrågor och enga­gerar sig mycket i dessa frågor på fritiden. Under 2019–2020 deltar han i Natur­skydds­för­e­ningens ideella trai­nee­program. Sommaren 2019 åkte han på eget initiativ till Gambia för att bistå tre dövskolor. Elias arbetar även som program­ledare för Lilla Aktuellt Tecken­språk och han är lagkapten för svenska U21-dövlands­laget. Elias är också den enda på 2050 som varit med i Melo­di­festi­valen. Det var 2013 då han medverkade under Loreens fram­trä­dande. Då Elias är döv kan du som kontaktar honom kommu­nicera på tecken­språk eller i text, sms och mejl i första hand.

Elias Tebibel

Kommu­ni­kation, logistik­han­tering, public service, support­tek­niker, lagle­darskap. Erfa­renhet: Flerårig erfa­renhet från public service, till­gäng­lig­hetskonsult på Söder­malms stads­dels­för­valtning. Elias är admi­nist­ratör på 2050. Elias brinner för mänskliga rättig­heter, hållbarhets-…

Elisabeth Ilskog

Position: Affärsenhetschef Stockholm
Telefon:0790- 46 40 79
Mejl:elisabeth.ilskog@2050.se

Affärs­ut­veckling med fokus på Agenda 2030, energi, samhälls­e­ko­nomisk analys, utvär­dering, förändringsledning.

Erfa­renhet: Lång erfa­renhet av arbete med håll­barhet inom energi, miljö och klimat. Projekt- och verk­sam­hets­ledare i Sverige och inter­na­tio­nellt. Forskare med PhD från KTH. Agronom från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Elisabeth (Liza) är senior konsult på 2050. Med bred erfa­renhet som projekt­ledare, strateg och analy­tiker med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling, har hon verkat inom privat­sektor, stat, akademi och civil­sam­hällets orga­ni­sa­tioner. Hon har 10 års erfa­renhet från stra­tegisk och operativ kommunal ener­gi­verk­samhet med bland annat affärs­ut­veckling, planering av fjärr­värme, handel med biobränsle och FoU. Närmast kommer hon från svenska ambas­saden i Moçam­bique där hon ansvarade för den svenska utveck­lingsport­följen för energi, miljö och klimat. Elisabeth har 10 års erfa­renhet som konsult där hon bistått företag och myndig­heter med utred­ningar och analyser. Hon har en PhD från KTH med inriktning mot tvär­ve­ten­skaplig utvär­de­rings­me­todik, en agro­nomexamen (MSc) samt fristående kurser i ekonomi, antro­pologi och jour­na­listik. Elisabeth har också arbetat med forskning och utbildning om hållbara odlings­system där stad och land kopplas ihop. Hon har jobbar som färd­ledare i Östafrika, krögare och kokboksförfattare.

Elisabeth Ilskog

Affärsenhetschef Stockholm

Affärs­ut­veckling med fokus på Agenda 2030, energi, samhälls­e­ko­nomisk analys, utvär­dering, föränd­rings­ledning. Erfa­renhet: Lång erfa­renhet av arbete med håll­barhet inom energi, miljö och klimat. Projekt- och verksamhetsledare…

Ellinor Mårtensson

Position: föräldraledig
Mejl:Ellinor.martensson@2050.se

Ellinor är Controller på 2050 där hon arbetar med bland annat uppföljning av projekt­lön­samhet, projek­te­konomi, faktu­rering, kost­nads­upp­följning, admi­nist­ration, budge­tering och prognos och agerar stöd till projekt­ledare och resul­tatan­svariga. 

Erfa­renhet: erfa­renhet som Business Controller inom produkt- och tjäns­te­fö­retag. Ekonomisk analys, verk­sam­hets­styrning, affärs­ut­veckling och systemansvarig.

Ellinor Mårtensson

föräldraledig

Ellinor är Controller på 2050 där hon arbetar med bland annat uppföljning av projekt­lön­samhet, projek­te­konomi, faktu­rering, kost­nads­upp­följning, admi­nist­ration, budge­tering och prognos och agerar stöd till…

Felicia Folkeryd

Erfa­renhet: Miljö­vetare med en masterexamen inom geografi med inriktning på globa­li­sering, klimat och social förändring. Examens­arbete på både kandidat och masternivå utförd på fält i lågin­komst­länder;  turisters möjlig­heter att resa hållbart i Costa Rica samt klimat­för­änd­ringars påverkan på utsatta samhälls­grupper på Zanzibar, Tanzania. Lära­rad­junkt inom miljö­vetenskap på Malmö Universitet.

Felicia är konsult inom analys på 2050, med fokus på klimat­be­räk­ningar , målsätt­­nings- och åtgärds­arbete. Sedan tidigare har Felicia en kandidat i miljö­vetenskap från Malmö univer­sitet samt en master i geografi från Stock­holms Univer­sitet. Felicias utbild­ningar har gett henne en bred kunskapsbas med en kombi­nerad natur­ve­ten­skaplig och samhälls­ve­ten­skaplig inriktning. med kurser inom bland annat globala klimat- och miljö­för­änd­ringar, politisk ekologi, markan­vändning och natur­re­surser, miljö­ma­na­gement, miljörätt och miljöekonomi.

Felicia Folkeryd

Erfa­renhet: Miljö­vetare med en masterexamen inom geografi med inriktning på globa­li­sering, klimat och social förändring. Examens­arbete på både kandidat och masternivå utförd på fält i…

Filip Celander

Position: Föräldraledig
Telefon:0762–23 53 25
Mejl:filip.celander@2050.se

Hållbar affärs­ut­veckling, mana­gement och strategi, projekt­ledning, inno­va­tions­pro­cesser, biokol.

Erfa­renhet: 5 års erfa­renhet som VD på snabbt växande bolag inom agro­teknik, projekt­ledare och konsult i miljö­bran­schen, inter­na­tionell erfa­renhet genom projekt i Östafrika.

Filip Celander är ansvarig för området Klimat­kom­pen­sation och kolin­lagring på 2050 och har bred erfa­renhet av affärs­ut­veckling och analys. Filip anlitas ofta som sakkunnig inom gröna näringarna och ingår bland annat i refe­rens­grup­perna för Rege­rings­kans­liets utredning om fossi­lo­be­roende jordbruk samt GHG-proto­kollets nya rikt­linjer för redo­visning av ”Land use change and carbon removal”. I grunden är han civilin­genjör inom energi‑, miljö- och mana­gement och var tidigare grundare och VD på agro­tek­nik­bolag som utsågs till Årets Startup i Venture Cup. Filip har utsetts till Fram­tidens Inno­vatör av stif­telsen för Alfred Nobels minne och valts ut av Prins Daniel och Marcus Wallenberg att bli coachad i Prins Daniel Fellowship.

Filip Celander

Föräldraledig

Hållbar affärs­ut­veckling, mana­gement och strategi, projekt­ledning, inno­va­tions­pro­cesser, biokol. Erfa­renhet: 5 års erfa­renhet som VD på snabbt växande bolag inom agro­teknik, projekt­ledare och konsult i miljö­bran­schen, inter­na­tionell erfa­renhet genom…

Göran Erselius

Analys, beräkning och utred­ningar inom klimat, miljö och energi, utbildare, samhälls­e­ko­no­miska analyser.

Erfa­renhet: Mer än 20 års erfa­renhet inom klimat, miljö och energi på företag som ÅFFVB och Tricorona. Medgrundare av 2050. Speci­a­list­kunskap inom klimat­be­räkning enligt GHG.

Göran är, till­sammans med Nina Ekelund, grundare av 2050 Consulting. Han är utbildad civilin­genjör inom kraft- och värme­pro­duktion, med över 20 års konsul­ter­fa­renhet inom energi- och klimat­frågor, och med speci­a­list­kom­petens inom beräkning och redo­visning av växt­hus­gaser. Göran satt 2002 med i feedback-grup­perna vid utfor­mandet Green­house Gas Protocol. Han har också deltagit i fram­ta­gandet av produkt­spe­cifika regler för EPD för kraft- och värme­pro­duktion och ISO-stan­­darder. Göran agerar expertstöd samt genomför beräk­ningar och fördju­pande studier för stra­te­giska beslut. Tidigare och nuva­rande uppdrags­givare åter­finns i de flesta bran­scher, t ex energi, fastighet, transport, livs­medel, ICT och media.

Göran Erselius

Analys, beräkning och utred­ningar inom klimat, miljö och energi, utbildare, samhälls­e­ko­no­miska analyser. Erfa­renhet: Mer än 20 års erfa­renhet inom klimat, miljö och energi på företag som ÅFFVB och…

Hanna Bengtsson

Affärs­ut­veckling med fokus på resur­sef­fek­ti­vi­sering och cirkulär ekonomi, klimat­be­räkning och analys, håll­bar­hets­rap­por­tering och kommu­ni­kation, väsent­lig­hets­a­nalys, mål och strategi  

Erfa­renhet: Utbildad miljö­vetare med en masterexamen i klimatstra­tegier på Lunds univer­sitet. Erfa­renhet som håll­bar­hetskonsult från områden som utveckling och imple­men­tering av håll­bar­hetsmål och ‑stra­tegier, recir­ku­le­rings­po­tential inom verk­sam­heter samt affärs­ut­veckling. 

Hanna är konsult på 2050 med fokus på klima­­ta­­nalys- och beräk­ningar, målsättning och håll­bar­hets­rap­por­tering. Efter sina studier i miljö­vetenskap och klimatstra­tegier har Hanna arbetat som håll­bar­hetskonsult och stöttat verk­sam­heter med stra­te­giskt klimat- och håll­bar­hets­arbete, praktisk imple­men­tering av cirku­lä­re­ko­no­miska prin­ciper samt beräkning av klimatutsläpp. 

Hanna Bengtsson

Affärs­ut­veckling med fokus på resur­sef­fek­ti­vi­sering och cirkulär ekonomi, klimat­be­räkning och analys, håll­bar­hets­rap­por­tering och kommu­ni­kation, väsent­lig­hets­a­nalys, mål och strategi   Erfa­renhet: Utbildad miljö­vetare med en masterexamen i…

Hanna Savola

Kompetens: Utveckling, ansökan och rappor­tering av EU-projekt, Samhälls­e­ko­no­miska kostnads-nytto­a­­na­lyser, Cirkulär ekonomi, Regi­onala energi- och klimatstra­tegier, Affärs­strategi, HR-strategi, Håll­bar­hets­re­do­visning, Miljö­ledning & lagef­ter­levnad, Föränd­rings­ledning & grön omställning i offentlig sektor, Hållbar regional utveckling 

Erfa­renhet: Hanna är en inspi­re­rande projekt­ut­vecklare och ‑ledare med mer än 15 års erfa­renhet av utred­ningar, analyser och stra­tegier för hållbar affärs- och samhälls­ut­veckling. Senast kommer hon från Läns­sty­relsen Skåne där hon under 9 år arbetade som sakkunnig och projekt­ledare inom klimat, energi och regi­onala till­växt­frågor. Hanna har bland annat i nära samarbete med kommuner utvecklat och imple­men­terat inno­vativa affärsmo­deller för kommunal samordnad varu­dis­tri­bution och ener­gi­ef­fektiv & värdeska­pande fastig­hets­för­valtning. Som håll­bar­hetskonsult, inhyrd miljöchef och intern­re­visor stöttade hon privata och offentliga orga­ni­sa­tioner med stra­te­giskt miljö- och håll­bar­hets­arbete. Hon har en magis­terexamen i Envi­ron­mental Mana­gement & Policy och MA in Inter­na­tional Business. Hanna talar och skriver flytande svenska, finska, engelska och spanska. 

Hanna Savola

Kompetens: Utveckling, ansökan och rappor­tering av EU-projekt, Samhälls­e­ko­no­miska kostnads-nytto­a­­na­lyser, Cirkulär ekonomi, Regi­onala energi- och klimatstra­tegier, Affärs­strategi, HR-strategi, Håll­bar­hets­re­do­visning, Miljö­ledning & lagef­ter­levnad, Föränd­rings­ledning & grön omställning…

Helena Kock Åström

Stra­tegisk utveckling miljö och klimat, process- och projekt­ledning, nätverk, kommu­ni­kation,  utbildare.

Erfa­renhet: +20 år av stra­te­giskt arbete inom klimat och energi i Linkö­pings kommun. Projekt­ledare, ener­gi­in­no­vativa start- och scaleups, Science Park Mjärdevi. Gymnasie- och universitetslärare.

Helena Kock Åström

Stra­tegisk utveckling miljö och klimat, process- och projekt­ledning, nätverk, kommu­ni­kation,  utbildare. Erfa­renhet: +20 år av stra­te­giskt arbete inom klimat och energi i Linkö­pings kommun. Projekt­ledare, ener­gi­in­no­vativa start-…

Helena Söderqvist

Biokol, indust­riell ekologi, miljö­sys­te­ma­nalys, avfalls­han­tering, klimats­marta städer

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom energi och miljö vid KTH med en master i teknik och hållbar utveckling. Forsk­nings­in­genjör vid KTH, examens­arbete om biokol i samarbete med Stockholm Exergi, arbete med håll­barhet i leve­ran­tör­skedjan hos Lantmännen.

Helena Söderqvist

Biokol, indust­riell ekologi, miljö­sys­te­ma­nalys, avfalls­han­tering, klimats­marta städer Erfa­renhet: Civilin­genjör inom energi och miljö vid KTH med en master i teknik och hållbar utveckling. Forsk­nings­in­genjör vid KTH, examens­arbete om biokol…

Isak Höglund

LCA, analys och beräkning, projekt­ledning, ener­gi­system, inno­va­tions­spridning, affärsutveckling.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement med master inom indust­riell ekonomi från Linkö­pings Univer­sitet. Examens­arbete inom byggsektorn med fokus på ökad imple­men­tation av innovationer.

Isak tog nyligen examen från Linkö­pings univer­sitet där han speci­a­li­serade sig inom hållbart före­ta­gande. Inom student­livet har Isak varit enga­gerad i flera olika före­ningar, däribland som ordfö­rande för två olika student­för­e­ningar som arbetar med hållbar utveckling. Isak har också genomgått kursen Värde­ba­serat Ledarskap med Konungens Stif­telse för Ungt Ledarskap. Examens­ar­betet skrev Isak inom byggin­du­strin med syfte att öka förstå­elsen för hur ener­gi­i­no­va­tioner kan imple­men­teras i nybygg­na­tioner. Innan Isak började att arbeta på 2050 volon­tär­ar­betade han i Ghana med att bygga ett resur­sef­fektiv kök för en senior high school.

Isak Höglund

LCA, analys och beräkning, projekt­ledning, ener­gi­system, inno­va­tions­spridning, affärs­ut­veckling. Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement med master inom indust­riell ekonomi från Linkö­pings Univer­sitet. Examens­arbete inom byggsektorn med fokus…

James Hennesy

Kompetens: Affärs­ut­veckling, håll­­barhets- och klima­trisker,  strategi- och poli­cy­ut­veckling, samhälls­e­ko­no­miska analyser, SDG, projekt­ledning.

Erfa­renhet: James är en erfaren ekonom med 13 års erfa­renhet av att hjälpa orga­ni­sa­tioner fatta bättre beslut genom att inte­grera till­för­litliga bevis för de ekono­miska, miljö­mässiga och sociala aspek­terna i orga­ni­sa­tioners verk­stäl­lande beslut­fatt­nings­pro­cesser. Som del av teamet på 2050 foku­serar James på att utveckla hållbara stra­tegier samt att hjälpa orga­ni­sa­tioner att proaktivt iden­ti­fiera, rapportera och hantera sina klimat­re­la­terade risker och möjlig­heter. James är en kvali­fi­cerad ekonom, har ett PRINCE2 Foundation Certi­ficate in Project Mana­gement och har nyligen avslutat Post Graduate studier.

James Hennesy

Kompetens: Affärs­ut­veckling, håll­­barhets- och klima­trisker,  strategi- och poli­cy­ut­veckling, samhälls­e­ko­no­miska analyser, SDG, projekt­ledning. Erfa­renhet: James är en erfaren ekonom med 13 års erfa­renhet av att hjälpa…

Joel Norman

Klimat­be­räk­ningar, klima­ta­nalys, målsätt­­nings- och åtgärds­arbete, supply chain, energisystem.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom System i teknik och samhälle vid Uppsala univer­sitet. Examens­arbete inom själv­kö­rande fordon i kollek­tiv­trafik på lands­bygden. Supply chain och klimat­be­räk­ningar på Daniel Wellington.

Joel är konsult inom analys på 2050, med fokus på klimat­be­räk­ningar, målsätt­­nings- och åtgärds­arbete, samt affärs­ut­veckling. Sedan tidigare har Joel en civilin­gen­jörsexamen i system i teknik och samhälle på Uppsala univer­sitet. Under studi­e­tiden arbetade Joel med projekt inom supply chain och klimat­be­räk­ningar på Daniel Wellington. Joel har jobbat med kunder från flera olika bran­scher där han har projektlett uppdrag, analy­serat företags värde­kedjor och jobbat med målsätt­nings­arbete. Främst har Joel jobbat mot företag inom textil- och modesektorn.

Joel Norman

Klimat­be­räk­ningar, klima­ta­nalys, målsätt­­nings- och åtgärds­arbete, supply chain, ener­gi­system. Erfa­renhet: Civilin­genjör inom System i teknik och samhälle vid Uppsala univer­sitet. Examens­arbete inom själv­kö­rande fordon i kollek­tiv­trafik på…

Jonas Persson

Klimat­be­räk­ningar, klima­ta­nalys, målsätt­­nings- och åtgärds­arbete, taxonomi, klimatrapportering.

Erfa­renhet: Jonas är konsult inom analys på 2050, med fokus på klimat­be­räk­ningar, målsättning- och åtgärds­arbete samt verktyg- och affärs­ut­veckling. Han har en masterexamen inom indust­riell ekonomi vid Linkö­pings univer­sitet med fokus på klimat och inno­vation och har hjälpt fler­talet bolaget med klimat­be­räk­ningar och målsättning- och åtgärdsarbete.

Jonas har gedigen erfa­renhet av klimat­be­räk­ningar enligt Green­house Gas Protocol, målsätt­nings­arbete enligt Science Based Targets metodik samt åtgärds­a­na­lyser för att utvärdera målnivåer. Vidare har Jonas erfa­renhet av håll­bar­hets­ramverk såsom EUs taxonomi och TCFD. Jonas är tjänst­ledig t.o.m. slutet på maj 2022.

Jonas Persson

Klimat­be­räk­ningar, klima­ta­nalys, målsätt­­nings- och åtgärds­arbete, taxonomi, klimatrap­por­tering. Erfa­renhet: Jonas är konsult inom analys på 2050, med fokus på klimat­be­räk­ningar, målsättning- och åtgärds­arbete samt verktyg- och affärsutveckling.…

Kajsa Kihlberg

Kompetens: Klimat­be­räk­ningar och analys, omvärld- och konkur­ren­sa­nalys, klimat­kom­pen­sation och kolin­lagring, inno­vation, cirkulär ekonomi

Erfa­renhet: Utbildad klimatstrateg vid Lunds univer­sitet med en masterexamen i tillämpad klimatstrategi. Student­med­ar­betare på Malmö univer­sitet med fokus på projekt­ledning inom hållbar utveckling.

Kajsa är konsult på 2050 med fokus på klimat­be­räk­ningar och analys samt tillhör teamet som arbetar med klimat­kom­pen­sation och kolin­lagring. Under Kajsas master spen­derade hon en termin hos ett startup-företag med fokus på bete­en­de­för­ändring inom miljö och klimat. Under Kajsas masters­arbete speci­a­li­serade hon sig på hur man med hjälp av bete­en­de­teorin nudging kan påverka männi­skors konsum­tions­vanor med fokus på handel av kläder secondhand. Studien syftade även till att undersöka hur secondhand-verk­­sam­­heter, med hjälp av teorin, kan uppnå en slag­kraftig position på textilmarknaden.

Kajsa Kihlberg

Kompetens: Klimat­be­räk­ningar och analys, omvärld- och konkur­ren­sa­nalys, klimat­kom­pen­sation och kolin­lagring, inno­vation, cirkulär ekonomi Erfa­renhet: Utbildad klimatstrateg vid Lunds univer­sitet med en masterexamen i tillämpad klimatstrategi. Student­med­ar­betare på…

Linnea Granström

Position: Tjänstledig
Telefon:0737–04 85 22
Mejl:linnea.granstrom@2050.se

Miljö­sys­te­ma­nalys, model­lering av ener­gi­system, förnybar energi, stads­pla­nering, analys och beräkning.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement från Linkö­pings univer­sitet. Har gjort examens­arbete inom hållbar stads­pla­nering kopplat till förtät­ningoch ekosystemtjänster.

Linnea Granström

Tjänstledig

Miljö­sys­te­ma­nalys, model­lering av ener­gi­system, förnybar energi, stads­pla­nering, analys och beräkning. Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement från Linkö­pings univer­sitet. Har gjort examens­arbete inom hållbar stads­pla­nering kopplat till…

Linnea Turnstedt

Håll­bar­hets­strategi, miljö­ledning, miljörätt, nätverk, utbildare, mode­rator, projekt­ledning, globala håll­bar­hets­målen (SDG).

Erfa­renhet: Drivit ett av Sveriges största håll­bar­hets­nätverk (CSR Skåne) examen i miljö­vetenskap från Lunds univer­sitet, erfa­renhet som håll­bar­hetskonsult från områden som utveckling och imple­men­tering av miljö­led­nings­system, miljö- och arbets­mil­jö­lag­stiftning, håll­bar­hets­stra­tegier, utbildning, hållbarhetsnätverk.

Linnea har efter sina studier i miljö­vetenskap arbetat som håll­bar­hetskonsult och stöttat såväl privata företag som orga­ni­sa­tioner inom offentlig sektor med stra­te­giskt miljö- och håll­bar­hets­arbete samt drivit egna utveck­lings­projekt. Hon har även arbetat med bevakning och efter­lev­nads­kon­troller av miljö- och arbets­mil­jö­lag­stiftning. Utöver detta har hon ansvarat för ett av Sveriges största håll­bar­hets­nätverk (CSR Skåne) vilket gett henne ett brett kontaktnät och stor kunskap om aktuella hållbarhetsfrågor.

Linnea Turnstedt

Håll­bar­hets­strategi, miljö­ledning, miljörätt, nätverk, utbildare, mode­rator, projekt­ledning, globala håll­bar­hets­målen (SDG). Erfa­renhet: Drivit ett av Sveriges största håll­bar­hets­nätverk (CSR Skåne) examen i miljö­vetenskap från Lunds univer­sitet, erfa­renhet som…

Lissette Olivares

Position: vikarie
Telefon:+46 765 27 12 20
Mejl:lissette.olivares@2050.se

Lissette jobbar som controller på 2050. Hennes främsta uppgift är att analysera infor­mation om det ekono­miska resul­tatet, göra prognoser och ta fram stra­tegier och besluts­un­derlag. Hon jobbar även med konti­nu­erlig uppföljning av projekt­lön­samhet, projek­te­konomi, faktu­rering, kost­nads­upp­följning samt budge­tering och prognos.

Erfa­renhet: Civi­le­konom med flera års erfa­renhet från ekonomi. Har varit konsult och arbetat med affärs­re­do­visning, revision, som controller samt som ekono­mi­an­svarig under en längre period.

Lissette Olivares

vikarie

Lissette jobbar som controller på 2050. Hennes främsta uppgift är att analysera infor­mation om det ekono­miska resul­tatet, göra prognoser och ta fram stra­tegier och beslutsunderlag.…

Lotta Thedéen

Kompetens: Hållbar affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, projekt­ledning, utred­ningar och kommunikation

Erfa­renhet: Mer än 25 års erfa­renhet av arbete med energi‑, miljö- och håll­bar­hets­frågor på företag som Stockholm Exergi, Stockholm Gas och Setra Trävaror. 

Lotta Thedéen är senior konsult på 2050. Lotta har erfa­renhet från att arbeta med energi- och håll­bar­hets­frågor inom närings­livet och har även arbetat som miljö- och håll­bar­hetschef inom energi- och träin­du­strin. Hon har arbetat med håll­bar­hets­frågor på såväl stra­tegisk som operativ nivå. På ledningsnivå har fokus varit att ta fram och imple­mentera håll­bar­hetsmål, ‑stra­tegier och nya processer. På operativ nivå har Lotta bland annat drivit arbete med att imple­mentera ny lagstiftning, leda miljö­till­stånds­pro­cesser och hantera certi­fi­e­rings­frågor. Hon har också arbetat med håll­bar­hets­kom­mu­ni­kation i olika former. Lotta är utbildad civilin­genjör från KTH.

Lotta Thedéen

Kompetens: Hållbar affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, projekt­ledning, utred­ningar och kommu­ni­kation Erfa­renhet: Mer än 25 års erfa­renhet av arbete med energi‑, miljö- och håll­bar­hets­frågor på företag som…

Lovisa Harrysson

Kompetens: Miljö- och ener­gi­sys­te­ma­nalys, avfalls­strategi, offentlig sektor, utveck­lings­projekt, arbets­miljö, förnybar energi, Livscykelanalys.

Civilin­genjör i Ekosystem­teknik från Lunds Tekniska Högskola. Miljö­konsult sedan 2019, med huvud­kom­petens inom hållbar avfalls- och resurs­strategi. Arbetat med kunduppdrag i olika stor­lekar och bran­scher, samt koor­di­nerat utbild­ningar inom yrkes­hög­skolan. 

Lovisa har en civilin­gen­jörsexamen i Ekosystem­teknik från Lunds Tekniska Högskola med en master inom miljö- och ener­gi­sys­te­ma­nalys. Utbild­ningen är tvär­ve­ten­skaplig och sätter fokus på samspelet mellan teknik, natur­ve­tenskap och miljö. Hon har tidigare arbetat brett inom miljö, med bland annat kommunala renhåll­nings­ord­ningar, till­stånds­pro­cesser, interna revi­sioner, offentlig upphandling och arbets­mil­jöfrågor. Hon har stort intresse för resurs­frågor och har genomfört flertal avfalls­stra­te­giska projekt på uppdrag av offentlig sektor. Hennes examens­arbete genom­fördes på ett avfalls­bolag och foku­serade på faktorer som påverkar avfalls­mängder och materialåtervinning.

Lovisa Harrysson

Kompetens: Miljö- och ener­gi­sys­te­ma­nalys, avfalls­strategi, offentlig sektor, utveck­lings­projekt, arbets­miljö, förnybar energi, Livscy­ke­la­nalys. Civilin­genjör i Ekosystem­teknik från Lunds Tekniska Högskola. Miljö­konsult sedan 2019, med huvud­kom­petens inom…

Majken Tottenhammar

Analys och beräkning, cirkulär ekonomi, kvali­tets­ledning, strategi och mana­gement, verksamhetsutveckling.

Erfa­renhet: Civilin­genjör i Indust­riell Ekonomi vid Linkö­pings Univer­sitet med inriktning mot kvalitet- och verk­sam­hets­ut­veckling. Examens­arbete inom skogs­in­du­strin med syfte att utveckla ett ramverk för att främja cirkulär ekonomi.

Majken har nyligen avslutat sin utbildning till civilin­genjör i indust­riell ekonomi på Linkö­pings Univer­sitet, där hon speci­a­li­serat sig inom kvalitet- och verk­sam­hets­ut­veckling. Hon har även en kandi­da­texamen i medicin från Linkö­pings Univer­sitet och har inom ramen för sina utbild­ningar studerat både på Nya Zealand, i Spanien och på Copen­hagen Business School i Danmark. Majken skrev sitt examens­arbete om cirkulär ekonomi och hur stora indu­stri­fö­retag kan imple­mentera cirkulära prin­ciper i sin verksamhet.

Majken Tottenhammar

Analys och beräkning, cirkulär ekonomi, kvali­tets­ledning, strategi och mana­gement, verk­sam­hets­ut­veckling. Erfa­renhet: Civilin­genjör i Indust­riell Ekonomi vid Linkö­pings Univer­sitet med inriktning mot kvalitet- och verk­sam­hets­ut­veckling. Examens­arbete inom…

Malin Forsgren

Position: Affärsenhetschef Linköping
Telefon:0703–45 14 86
Mejl:malin.forsgren@2050.se

Affärs- och före­tags­ut­veckling, opini­ons­bildning, nätverk, talare, mode­rator, utbildare, policyutveckling.

Erfa­renhet:  Ener­gi­system, förnybara trans­porter, avfall/återvinning, Agenda 2030. Gene­ral­sek­re­terare, Operation Smile. 10 års erfa­renhet av sälj och mark­nads­föring inom telekom.

Malin är senior konsult på 2050 med fokus på affärs­ut­veckling och påver­kans­arbete inom miljö och klimat för exem­pelvis trans­port­sektorn, ener­gi­bolag, bygg­bran­schen och offentlig sektor. Malin har drivit Cleantech Öster­götland, ett nätverk för miljö­tek­nik­fö­retag där hon arbetat för att koppla ihop hållbart före­ta­gande med lönsamhet. Hon har 20 års erfa­renhet från ledande roller inom försäljning, mark­nads­föring, produkt­ledning och affärs­ut­veckling i inter­na­tio­nella miljöer, bl.a. telekom. Dessutom har Malin en bred inter­na­tionell erfa­renhet från Lati­na­merika och andra regioner. Malin är en före­läsare, TEDx talare och utbildare

Malin Forsgren

Affärsenhetschef Linköping

Affärs- och före­tags­ut­veckling, opini­ons­bildning, nätverk, talare, mode­rator, utbildare, poli­cy­ut­veckling. Erfa­renhet:  Ener­gi­system, förnybara trans­porter, avfall/återvinning, Agenda 2030. Gene­ral­sek­re­terare, Operation Smile. 10 års erfa­renhet av sälj och marknadsföring…

Markus Ekelund

Position: VD
Telefon:0705–77 00 97
Mejl:markus.ekelund@2050.se

Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, talare, mode­rator, utbildare, hållbar utveckling, ledarskapsutveckling.

Erfa­renhet: Vd för snabb­växande tjäns­te­fö­retag, 10 år i ledande roller inom IT-bran­­schen, 15 års konsul­ter­fa­renhet inom energi, transport och handel. VD för Gasell­fö­retag tre gånger.

Markus är VD på 2050. Han har över 15 års erfa­renhet från affärs­ut­veckling i närings­livet, senaste åren med utgångs­punkt i hållbara affärsmo­deller. Markus har tagit fram flera rapporter med inriktning på hur företag kan bli mer lönsamma genom att inte­grera håll­barhet i sina affärs­beslut. Från 2011 till 2013 drev han mana­gement-konsul­t­­bo­laget Frontit till DI Gasell­bolag tre år i rad. Markus har även 10 års erfa­renhet av ledande roller inom IT-bran­­schen, såsom Global Infrastructure Manager på H&M. Markus är civilin­genjör inom teknisk fysik med examen från KTH.

Markus Ekelund

VD

Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, talare, mode­rator, utbildare, hållbar utveckling, ledar­skaps­ut­veckling. Erfa­renhet: Vd för snabb­växande tjäns­te­fö­retag, 10 år i ledande roller inom IT-bran­­schen, 15 års konsul­ter­fa­renhet inom energi,…

Mårten Wiktor

Indust­riell symbios, miljö­driven samar­bets­ut­veckling, analys och beräk­ningar inom miljö och klimat, livscy­ke­la­na­lyser, utveckling och analys av cirkulära lösningar.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement från Linkö­pings Univer­sitet. Erfaren miljö­konsult, dokto­rand­studier inom indust­riell symbios samt miljö­driven aktörs­sam­verkan. Efter­forskning om symbi­o­tiska lösningar mot pappers- och massaindustrin.

Mårten är konsult på 2050 och är utbildad Civilin­genjör inom Energi, Miljö och Mana­gement. Han kommer senast från dokto­rand­studier på Linkö­pings Univer­sitet där han under­sökte hur tred­je­parts­ak­törer kunde assi­stera utveck­lingen av Indust­riell Symbios och utveck­lingen av miljö­driven samverkan mellan olika aktörer. Under Mårtens tid på LiU var han delaktig i flera Livscy­ke­la­na­lyser, både som utförare, över­vakare och projekt­ledare, som berörde allt från processer i enskilda företag till större eko-indu­st­riella parker. Han var även inblandad i ett projekt som under­sökte vilka akti­vi­teter som var viktiga vid initi­ering av symbi­o­tiska affärs­möj­lig­heter. Tidigare har Mårten även jobbat som rese­archer för att undersöka symbi­os­möj­lig­heter inom trä‑, pappers- och massa­in­du­strin, samt som konsult för beräkning och analys av koldi­ox­id­ut­släpp kring järnvägsbyggnation.

Mårten Wiktor

Indust­riell symbios, miljö­driven samar­bets­ut­veckling, analys och beräk­ningar inom miljö och klimat, livscy­ke­la­na­lyser, utveckling och analys av cirkulära lösningar. Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement från Linkö­pings Universitet.…

Mats Tedenvall

Position: Affärsenhetschef Malmö
Telefon:0706–97 39 01
Mejl:mats.tedenvall@2050.se

Håll­bar­hets­strategi, klima­ta­nalys, ener­gi­system, poli­cy­ut­veckling, håll­bar­hets­kom­mu­ni­kation, GRICDPSDG.

Erfa­renhet: Håll­bar­hets­råd­givning. Poli­cy­rå­d­givare inom ener­gi­frågor. Flerårig erfa­renhet från produkt­ledning, projekt­ledning och agil utveckling. Styrel­se­le­damot och VD.

Mats arbetar som konsult med utred­ningar, håll­bar­hets­stra­tegier, kommu­ni­kation och rådgivning inom poli­cyfrågor. Han har mer än 15 års erfa­renhet från ledande roller inom projekt­ledning, produkt­ledning, stan­dar­di­sering och agil utveckling i inter­na­tio­nella miljöer. Mats har en civilin­gen­jörs­ut­bildning från Lunds univer­sitet och en magis­terexamen inom Envi­ron­mental Mana­gement and Policies. Han är en erfaren works­hopledare och utbildare.

Mats Tedenvall

Affärsenhetschef Malmö

Håll­bar­hets­strategi, klima­ta­nalys, ener­gi­system, poli­cy­ut­veckling, håll­bar­hets­kom­mu­ni­kation, GRICDPSDG. Erfa­renhet: Håll­bar­hets­råd­givning. Poli­cy­rå­d­givare inom ener­gi­frågor. Flerårig erfa­renhet från produkt­ledning, projekt­ledning och agil utveckling. Styrel­se­le­damot och VD. Mats arbetar som konsult med utredningar,…

Mikael Karlsson

Miljö­veten­skaplig analys, miljö­po­litik och styr­medel, miljörätt och miljö­e­konomi, kommu­ni­kation, opini­ons­bildning, ledarskap, utred­nings­arbete, global utveckling, talare.

Erfa­renhet: Docent miljö­vetenskap med över 25 års erfa­renhet av håll­bar­hets­arbete, tidigare ordfö­rande i Natur­skydds­för­e­ningen och EEB, expert i myndig­heter och utred­ningar i Sverige och inter­na­tio­nellt, forskare och lärare.

Mikael är veten­skaplig rådgivare och partner på 2050, där han arbetar med bl.a. miljö­a­nalys, miljö­po­litik, kommu­ni­kation och opini­ons­bildning. Mikael är docent i miljö­vetenskap, Fil Dr i miljö- och ener­gi­system och agronom. Han forskar om stra­tegier för hållbar utveckling i politik och näringsliv, i frågor som rör klimat och energi, kemi­kalier och industri, biologisk mångfald och areella näringar, samt havsmiljö. Han var ordfö­rande i Natur­skydds­för­e­ningen 2002–2014 och European Envi­ron­mental Bureau, Europas största miljö­or­ga­ni­sation, 2005–2017. Mikael har uppdrag på ledningsnivå i bl.a. Skogs­sty­relsen och Kärnav­falls­rådet och är frekvent anlitad expert av rege­ringen och EU-kommis­­sionen. Han var ledamot av rege­ringens Agenda 2030-dele­­gation och expert i Miljömåls­be­red­ningen. Mikael har lång erfa­renhet av utbild­nings­frågor och ledarskap, är frekvent anlitad talare, mode­rator och krönikör, och har tidigare arbetat med globala miljöfrågor i olika inter­na­tio­nella forum samt med under­visning i bl.a. Östafrika och Baltikum.

Mikael Karlsson

Miljö­veten­skaplig analys, miljö­po­litik och styr­medel, miljörätt och miljö­e­konomi, kommu­ni­kation, opini­ons­bildning, ledarskap, utred­nings­arbete, global utveckling, talare. Erfa­renhet: Docent miljö­vetenskap med över 25 års erfa­renhet av håll­bar­hets­arbete, tidigare…

Peter Henriksson

Affärs­ut­veckling, projekt­ledning, nätverk, mode­rator, utbildare, kommunikation.

Erfa­renhet: Verkat som mark­nads­di­rektör, försälj­ningschef, vd och stra­tegisk projekt­ledare på reklambyrå. Styrel­se­le­damot, utbildad process­ledare i stra­tegisk planering.

Peter är senior konsult på 2050 och projekt­ledare för Östgö­taut­ma­ningen. Han har drygt 15 års linje­er­fa­renhet från produ­ce­rande företag samt sju års erfa­renhet i olika konsult­bolag, där han arbetat med utveck­lings­arbete, kommu­ni­kation, affärs­pla­nering, varu­mär­kes­ut­veckling, sälj­styrning, genom­fö­ran­de­ef­fek­ti­vitet och employer branding, i ett flertal ledande befatt­ningar, som VD, mark­nads­di­rektör, försälj­ningschef samt stra­tegisk projekt­ledare. Peter utbildar, före­läser och leder workshops.

Peter Henriksson

Affärs­ut­veckling, projekt­ledning, nätverk, mode­rator, utbildare, kommu­ni­kation. Erfa­renhet: Verkat som mark­nads­di­rektör, försälj­ningschef, vd och stra­tegisk projekt­ledare på reklambyrå. Styrel­se­le­damot, utbildad process­ledare i stra­tegisk planering. Peter är senior…

Rebecka Hovenberg

Kompetens: Kommu­ni­kation och påverkan, opini­ons­bildning, nätverk, talare, mode­rator, utbildare, strategiutveckling.

Erfa­renhet: Poli­tiska processer, strategi- och affärs­ut­veckling, ener­gi­system, avfall/återvinning.

Rebecka är senior konsult på 2050 med fokus på kommu­ni­kation och påver­kans­arbete inom miljö och klimat för exem­pelvis ener­gi­bolag, fastig­hets­bran­schen och trans­port­sektorn. Rebecka har 12 års erfa­renhet från poli­tiska uppdrag, bland annat som miljö­kom­mu­nalråd och ordfö­rande i ett av Sveriges största regi­onala ener­gi­bolag. Hon har mångårig erfa­renhet från konsult­bran­schen som konsult inom håll­barhet, miljö, kvalitet och arbets­miljö. Rebecka har också flera olika styrel­se­uppdrag och god erfa­renhet av att arbeta med social hållbarhet.

Rebecka Hovenberg

Kompetens: Kommu­ni­kation och påverkan, opini­ons­bildning, nätverk, talare, mode­rator, utbildare, stra­te­gi­ut­veckling. Erfa­renhet: Poli­tiska processer, strategi- och affärs­ut­veckling, ener­gi­system, avfall/återvinning. Rebecka är senior konsult på 2050 med…

Rebecka Jakobsson

Kompetens: Stra­tegisk håll­bar­hets­råd­givning, håll­bar­hets­rap­por­tering (lagkrav, GRI, TCFD), EU:s taxonomi, resurser och avfall, miljö­led­nings­system, miljö­lag­stiftning samt väsentlighets‑, risk- och intressentanalyser.

Erfa­renhet: Rebecka har en dubbel kandi­da­texamen i miljö­e­konomi respektive miljö­vetenskap samt en master i miljö- och hälso­skydd från Göte­borgs Univer­sitet.  Rebecka har flerårig erfa­renhet av att projektleda uppdrag inom håll­bar­hets­om­rådet och har stöttat företag från både privat och offentlig sektor inom olika bran­scher. Hon har god vana av att jobba med lednings­grupper och styrelser samt har jobbat i inter­na­tio­nella projekt. Hon har även gedigen erfa­renhet av att hålla utbild­ningar inom håll­bar­hets­om­rådet för olika målgrupper (medar­betare, lednings­grupper, styrelser, studenter etc.).

Rebecka är senior­konsult på 2050 med fokus på stra­tegisk håll­bar­hets­råd­givning och håll­bar­hets­rap­por­tering. Hon har stöttat fler­talet orga­ni­sa­tioner med bland annat intressent‑, risk‑, omvärlds- och väsent­lig­hets­a­na­lyser samt fram­ta­gande av håll­bar­hets­rap­porter (process­ledning, fram­ta­gande av texter, granskning etc.) enligt lagkrav och olika stan­darder. Hon har även erfa­renhet av EU:s taxonomi, miljö­led­nings­system, miljö­lag­stiftning, revi­sioner samt resurs- och avfallsfrågor.

Rebecka Jakobsson

Kompetens: Stra­tegisk håll­bar­hets­råd­givning, håll­bar­hets­rap­por­tering (lagkrav, GRI, TCFD), EU:s taxonomi, resurser och avfall, miljö­led­nings­system, miljö­lag­stiftning samt väsentlighets‑, risk- och intres­sen­ta­na­lyser. Erfa­renhet: Rebecka har en dubbel kandi­da­texamen i miljöekonomi…

Sandra Gustafsson

Beräkning, analys och utredning inom klimat­om­rådet, håll­bar­hets­rap­por­tering, verk­sam­hets­styrning, hållbar upphandling.

Erfa­renhet: Klimat- och ener­gi­ef­fek­ti­vi­sering inom bygg- och anläggning, GRESB, klimat­be­räk­ningar enligt LCA-metodik och Green­house gas protocol, verk­sam­hets­styrning med fokus håll­barhet och hållbar upphandling.

Sandra har en civilin­gen­jörsexamen inom Design och produkt­fram­tagning med master i Sustai­nable tech­nology från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Hon har tidigare erfa­renhet av klimat, energi och håll­barhet inom bygg och anlägg­nings­bran­schen, klimat­be­räk­ningar enligt LCA-metodik och GHG proto­kollet, verk­sam­hets­styrning med fokus håll­barhet och hållbar upphandling

Sandra Gustafsson

Beräkning, analys och utredning inom klimat­om­rådet, håll­bar­hets­rap­por­tering, verk­sam­hets­styrning, hållbar upphandling. Erfa­renhet: Klimat- och ener­gi­ef­fek­ti­vi­sering inom bygg- och anläggning, GRESB, klimat­be­räk­ningar enligt LCA-metodik och Green­house gas protocol, verksamhetsstyrning…

Sara Mårtenson

Kompetens: Klimat­be­räk­ningar och analys, Livscy­ke­la­nalys, cirkulär ekonomi, indust­riell ekologi, miljösystemsanalys

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Indust­riell Ekologi vid Chalmers Tekniska Högskola. Som examens­arbete gjort en livscy­ke­la­nalys på en maskin för pappers­in­du­strin. 

Sara har nyligen tagit sin Civilin­gen­jörsexamen inom Bioteknik med en master i Indust­riell Ekologi från Chalmers Tekniska Högskola. Under sin master­ut­bildning har hon speci­a­li­serat sig inom livscy­ke­la­nalys och gjorde sitt examens­arbete för ABB; en livscy­ke­la­nalys på en av deras maskiner som används för att minska miljöpå­verkan på pappersbruk. Från sin kandi­dat­ut­bildning har hon kunskaper inom kemi och bioteknik och har även under sin utbildning gjort praktik i Australien.

Sara Mårtenson

Kompetens: Klimat­be­räk­ningar och analys, Livscy­ke­la­nalys, cirkulär ekonomi, indust­riell ekologi, miljö­system­sa­nalys Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Indust­riell Ekologi vid Chalmers Tekniska Högskola. Som examens­arbete gjort en livscy­ke­la­nalys på…

Sebastian Bergin

Analys och beräk­ningar inom miljö, klimat och energi, ener­gi­systemsmo­del­lering, förnybar energi, LCA, åter­an­vändning, cirkulära flöden.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement vid Linkö­pings univer­sitet med en master i miljö­teknik. Har gjort examens­arbete inom åter­an­vändning av utslitna kompo­nenter i hushållselektronik.

Sebastian har nyligen avslutat sin utbildning till civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement på Linkö­pings univer­sitet där han speci­a­li­serade sig inom miljö­teknik. I sitt examens­arbete skrev Sebastian om små elmo­torers potential att kompo­nentå­teran­vändas i en ny livscykel, en uppsats som utsågs till vinnare i bransch­or­ga­ni­sa­tionen APPLiAs uppsatspris 2020.

Sebastian Bergin

Analys och beräk­ningar inom miljö, klimat och energi, ener­gi­systemsmo­del­lering, förnybar energi, LCA, åter­an­vändning, cirkulära flöden. Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement vid Linkö­pings univer­sitet med en master…

Sebastian Carlshamre

Kompetens: Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, mana­gement och strategi, Lean startup, klimat­be­räk­ningar och analys och omvärldsanalys

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Design och produkt­ut­veckling vid Linkö­pings univer­sitet med master i strategi och styrning. Undersökt mark­naden för nya tekno­logier inom LEADs program Entre­pre­neurs in Resi­dence.

Sebastian har efter examen under en tid hjälpt forskare med att iden­ti­fiera och utvärdera poten­tiella mark­nader för nya inno­va­tioner i tidig star­tupfas, däribland mark­naden för liti­umjon­bat­terier. Hans examens­arbete handlade om hur företag kan välja nya mark­nader utifrån ett värde­cen­trerat perspektiv. Under studi­e­tiden enga­gerade sig Sebastian bland annat som vice ordfö­rande tillika kassör och sedan som styrel­se­ord­fö­rande i teknologkåren.

Sebastian Carlshamre

Kompetens: Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, mana­gement och strategi, Lean startup, klimat­be­räk­ningar och analys och omvärldsa­nalys Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Design och produkt­ut­veckling vid Linkö­pings univer­sitet med master i strategi…

Sofie Ögren

Klima­ta­nalys, livscy­ke­la­nalys, hållbar livs­me­dels­pro­duktion, Indust­riell ekologi, miljö­sys­te­ma­nalys 

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi och Miljö vid Kungliga Tekniska Högskolan. Examens­arbete om biogödsling i samarbete med Instu­tionen för hållbar utveckling, miljö­vetenskap och teknik på KTH, kandi­da­tex­a­mens­arbete om energi-och håll­bar­hets­a­nalys i samarbete med Zhejiang University, Kina.  

Sofie är civilin­genjör inom Energi och Miljö. Under sin master­ut­bildning speci­a­li­serade hon sig bland annat inom hållbar livs­me­dels­pro­duktion och gjorde i sitt examens­arbete en analys av effekten av grödors närings­in­nehåll och massa vid kompo­sterat släke som biogödsel. Arbetet publi­ceras som en veten­skaplig artikel i samarbete med KTH. Hon har även från sin utbildning med sig kunskaper inom håll­bar­hets­re­do­visning, livscy­ke­la­nalys, indust­riell ekologi och miljö­sys­te­ma­nalys. Tidigare arbets­livs­er­fa­renhet som analy­tiker med beräk­ningar och model­lering av solcells­an­lägg­ningar hos Alight.

Sofie Ögren

Klima­ta­nalys, livscy­ke­la­nalys, hållbar livs­me­dels­pro­duktion, Indust­riell ekologi, miljö­sys­te­ma­nalys  Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi och Miljö vid Kungliga Tekniska Högskolan. Examens­arbete om biogödsling i samarbete med Instu­tionen för hållbar utveckling, miljö­vetenskap och teknik på…

Tom Källgren

Kompetens: Analys och beräkning, livscy­ke­la­nalys, hållbar livs­me­dels­pro­duktion, indust­riell ekologi, energisystemanalys

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom maskin­teknik på Kungliga Tekniska Högskolan med en master i Teknik och hållbar utveckling. Examens­arbete på både kandidat- och masternivå om Community Supported Agriculture (på svenska ”andelsjordbruk”) och modellens roll i ett framtida hållbart livs­me­dels­system i Sverige.

Tom har nyligen avslutat sin utbildning till civilin­genjör inom maskin­teknik på KTH där han speci­a­li­serade sig på masternivå inom teknik och hållbar utveckling. Maskin­tek­niks­pro­grammet gav en bred teknisk kunskapsbas som sedan kombi­ne­rades med vari­erade kurser inom håll­barhet i master­ut­bild­ningen så som indust­riell ekologi, ener­gi­system, livs­me­dels­pro­duktion, avfalls­han­tering och livscy­ke­la­nalys. I sitt examens­arbete utförde han en enkät­studie över andelsjord­brukare i Sverige, och knöt resul­tatet till jord­bruks­mo­dellens potential att påverka det natio­nella livs­me­dels­sy­stemet i stort.

Tom Källgren

Kompetens: Analys och beräkning, livscy­ke­la­nalys, hållbar livs­me­dels­pro­duktion, indust­riell ekologi, ener­gi­sys­te­ma­nalys Erfa­renhet: Civilin­genjör inom maskin­teknik på Kungliga Tekniska Högskolan med en master i Teknik och hållbar…

Tony Lantz

Position: Affärsenhetschef Stockholm
Telefon:070–109 86 87
Mejl:tony.lantz@2050.se

Hållbar affärs­ut­veckling, agil projekt­ledning, föränd­rings­ledning, SDG, talare och Lean startup.

Erfa­renhet: Nära 20‑årig erfa­renhet av rådgivning och affärsutveckling samt grundare av flera företag. Arbetat både med myndig­heter, kommuner och stora inter­na­tio­nella företag.

Tony är konsult på 2050 med fokus på hållbar affärs­ut­veckling. 2017 grundade Tony Limeblue Impact, en startup som skapat match­nings­plattform mellan sociala entre­pre­nörer och volon­tärer, allt foku­serat på de globala håll­bar­hets­målen. Han har lång erfa­renhet av att säker­ställa att förändring verk­ligen når önskat resultat och snabb Return of Investment. Främst genom att skapa högt enga­gemang och bete­en­de­för­ändring — på alla nivåer i orga­ni­sa­tionen. Han har haft roller som projekt­ledare, process­ut­vecklare, utbildare, works­hopledare, kund­an­svarig, teamchef och förändringsledare.

Tony Lantz

Affärsenhetschef Stockholm

Hållbar affärs­ut­veckling, agil projekt­ledning, föränd­rings­ledning, SDG, talare och Lean startup. Erfa­renhet: Nära 20‑årig erfa­renhet av rådgivning och affärsutveckling samt grundare av flera företag. Arbetat både med…

Ulrica Melin

Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, håll­bar­hets­strategi, nudging, projekt­ledning, kommu­ni­kation, talare, utbildare.

Erfa­renhet: Mer än 20 års erfa­renhet inom energi, klimat och håll­barhet. Bakgrund som kvalitets- och miljöchef i stort bostads­bolag. Arbetat med hållbara beteendeförändringar.

Över 20 års erfa­renhet av energi, klimat och håll­barhet inom bland annat bygg- och fastig­hets­sektorn. Flerårig erfa­renhet från process- och projekt­ledning. Kvalitets- och miljöchef i stort bostads­bolag. Suttit som expert i nationell refe­rens­grupp för EU:s ramprogram Horisont 2020. Arbetat mycket med hållbara bete­en­de­för­änd­ringar genom bland annat nudging och smart marknadsföring.

Ulrica Melin

Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, håll­bar­hets­strategi, nudging, projekt­ledning, kommu­ni­kation, talare, utbildare. Erfa­renhet: Mer än 20 års erfa­renhet inom energi, klimat och håll­barhet. Bakgrund som kvalitets- och miljöchef i…

Victor Norberg

Position: Kontorschef Göteborg
Telefon:0705–87 91 88
Mejl:victor.norberg@2050.se

Hållbar och kund­driven affärs- och stra­te­gi­ut­veckling, SDG, cirkulära affärsmo­deller, biokol, projekt­ledning, workshops och utbildning.

Erfa­renhet: Drivit igenom fler­talet håll­bar­hets­stra­tegier och affärs­ut­veck­lings­projekt, inter­na­tionell erfa­renhet från tyska EnBW och stra­te­giskt MBA-projekt på Volks­wagen, tidigare koor­di­nator på Hagainitiativet.

Victor har varit konsult på 2050 sedan 2017 och har sin huvud­kom­petens inom hållbar affärs- och stra­te­gi­ut­veckling. Han är loka­li­serad i Göteborg och är ansvarig för vårt erbju­dan­de­område Utbildning och Kompe­tens­ut­veckling. Victor har projektlett fler­talet kunduppdrag i olika stor­lekar och i olika bran­scher. Han har vana att faci­litera olika events, workshops, lednings- och expertin­ter­vjuer som verktyg för att skapa stra­te­giskt besluts­un­derlag. Victor har tidigare koor­di­nerat före­tags­nät­verket Hagai­ni­ti­a­tivet. Under 2019 komplet­terade Victor sin civilin­gen­jörs­ut­bildning inom energi, miljö och mana­gement med en inter­na­tionell MBA, där han hjälpte Volks­wagen Commercial Vehicles att inte­grera håll­barhet i sin strategi. Han talar flytande engelska och tyska.

Victor Norberg

Kontorschef Göteborg

Hållbar och kund­driven affärs- och stra­te­gi­ut­veckling, SDG, cirkulära affärsmo­deller, biokol, projekt­ledning, workshops och utbildning. Erfa­renhet: Drivit igenom fler­talet håll­bar­hets­stra­tegier och affärs­ut­veck­lings­projekt, inter­na­tionell erfa­renhet från tyska EnBW…

Vårt miljöansvar

2050 är ett klimat- och miljödrivet företag, vi strävar efter att nå ett klimat- och miljösmart samhälle där den globala temperaturhöjningen hejdas. Här kan du ta del av vår miljöpolicy och uppföljningen av vårt klimatarbete.

Press

  Vi är över­tygade om att det blir lättare att påskynda en omställning till en hållbar utveckling om klimat- och miljöfrågor disku­teras flitigt. När de stora frågorna dalar i mediebruset, blir poli­tiken mer kort­siktig och närsynt. Därför vill vi själva vara aktiva i samhälls­de­batten, och uppmuntrar alla medar­betare att ta ton både inom och utanför 2050:s ramar. Vi är också över­tygade om att det gynnar våra samar­bets­partners; genom att vi själva är ute i debatten kan vi vara till större hjälp som rådgivare och boll­plank. I press­rummet hittar du vad vi skrivit själva och vad som publi­cerats om oss, som 2050 

Artiklar

Här hittar du ett urval av artiklar kopplade till 2050. Du hittar oss också på Mynewsdesk.se.

Pressmeddelanden

Du hittar oss också på MyNewsdesk.se

Pressbilder

Här hittar du hög- och lågupp­lösta bilder på 2050:s medarbetare. 

Sociala medier

Följ oss i sociala medier.
Facebook: 2050 AB
Twitter: @2050AB1
Instagram: 2050travels
LinkedIn: 2050

Logotyper

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,

111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,

582 73 Linköping

Malmö

Stortorget 13B,

211 22 Malmö

Göteborg

Sven Hultins gata 9

412 58 Göteborg