Om 2050

Genom analys, kommu­ni­kation och affärs­ut­veckling får vi våra uppdrags­givare att uppnå en snabbare klimatom­ställning — samtidigt som vi till­sammans stärker samhälls­nyttan.

2050 har bred erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete. Vi vet hur goda affärer skapas, hur ledningsgrupper kan se möjligheter i klimatomställningen samt hur nätverk skapas och drivs. Våra konsulter har lång erfarenhet av beräkning av klimatavtryck samt hur utsläppsmål formuleras och uppnås. Dessutom vet vi hur frågorna ska kommuniceras och hur agendan sätts och genomdrivs. Vi hjälper helt enkelt företag att visa att det som är bra för miljön och klimatet också är bra för affärerna.

Vår drivkraft

2050 star­tades för att kana­lisera vårt enga­gemang, vår kompetens och vårt driv i miljö- och klimat­frå­gorna. Till­sammans har vi en bred erfa­renhet av miljö- och håll­bar­hets­ar­betet. Vi vet hur goda affärer skapas och hur företag kan se möjlig­heter i klimatom­ställ­ningen

Till­sammans med våra kunder förverk­ligar vi vår vision: Goda affärer på en planet i balans.

Vår gene­ration har kunskap om trycket på planeten och om hur det kan minskas. Därmed har vi goda möjlig­heter att agera. Fram­tidens välfärd kan enbart skapas om vi värnar de resurser som finns.

Medarbetare

Markus Ekelund

Markus Ekelund

VD och partner

Kompetens: Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, talare, mode­rator, utbildare, strategi för hållbar utveckling, ledar­skaps­ut­veckling.

Erfa­renhet: Vd för snabb­växande tjäns­te­fö­retag, 10 år i ledande roller inom IT-bran­schen, 15 års konsul­ter­fa­renhet i bran­scher som energi, transport och handel. Vd för Gasell­fö­retag tre gånger.

Läs mer

Markus är VD på 2050. Han har över 15 års erfa­renhet från affärs­ut­veckling i närings­livet, senaste åren med utgångs­punkt i hållbara affärsmo­deller. Markus har tagit fram flera rapporter med inriktning på hur företag kan bli mer lönsamma genom att inte­grera håll­barhet i sina affärs­beslut. Från 2011 till 2013 drev han mana­gement-konsult­bo­laget Frontit till DI Gasell­bolag tre år i rad. Markus har även 10 års erfa­renhet av ledande roller inom IT-bran­schen, såsom Global Infrastructure Manager på H&M. Markus är civilin­genjör inom teknisk fysik med examen från KTH.

Tel: 0705–770 097

E-post: markus.ekelund@2050.se

Nina Ekelund

Nina Ekelund

Styrel­se­ord­fö­rande och partner

Kompetens: Poli­cy­ut­veckling, opini­ons­bildning, nätverk, mode­rator, talare, utbildare, strategi för hållbar utveckling.

Erfa­renhet: Gene­ral­sek­re­terare Hagai­ni­ti­a­tivet, över 20 års erfa­renhet från miljö- och klimat­frågor bl.a. Natur­vårds­verket, Stats­råds­be­red­ningen, Stockholm Resi­lience Centre.

Läs mer

Nina Ekelund är grundare av 2050 och gene­ral­sek­re­terare för Hagai­ni­ti­a­tivet. Hon har över 20 års erfa­renhet av att driva miljö- och klimat­frågor, bl.a. på Natur­vårds­verket, Stats­råds­be­red­ningen, Miljö­för­valt­ningen i Stock­holms stad, Stockholm Resi­lience Centre samt som parti­sty­rel­se­le­damot hos Krist­de­mo­kra­terna. Nina har ett brett kontaktnät inom näringsliv, politik, miljö­or­ga­ni­sa­tioner och forskning. Under 2015–2016 satt hon med som sakkunnig i Miljömåls­be­red­ningen som hade ansvar för att ta fram nya klimatmål för Sverige. Nina har mode­rerat över 100 semi­narier på 10 år, före­läser och utbildar och talar tecken­språk dagligen.

Tel: 0735–022 464

E-post: nina.ekelund@2050.se

Ulrika Erkenborn Rugumayo

Ulrika Erkenborn Rugumayo

CFO och senior konsult

Kompetens: CFO, verk­sam­hets­styrning, orga­ni­sa­tions­ut­veckling, strategi för hållbar utveckling, globala håll­bar­hets­målen (SDG).

Erfa­renhet: Director på PwC, program­hand­läggare på Diakonia i Sydafrika, omfat­tande inter­na­tionell erfa­renhet genom projektuppdrag i Afrika, Asien och Lati­na­merika.

Läs mer

Ulrika är CFO och senior konsult på 2050. Hon har över 20 års erfa­renhet som revisor och rådgivare främst med fokus på intern styrning och kontroll, verk­samhets- och orga­ni­sa­tions­ut­veckling, projekt­styrning, utvär­dering och anti-korrup­tions­arbete. Ulrika kommer närmast från PwC där hon som Director har haft affärs­om­rå­des­ansvar och drivit arbete kring inter­na­tio­nellt utveck­lings­sam­arbete i Sverige och inter­na­tio­nellt. Ulrika har även under fem år arbetat som hand­läggare vid Diakonias regi­on­kontor för Södra Afrika med mänskliga rättig­heter, demo­kra­ti­frågor och kapa­ci­tetsstöd. Ulrika har inom ramen för genom­förda uppdrag inom inter­na­tio­nellt utveck­lings­arbete arbetat med FN:s globala håll­bar­hetsmål. Ulrika har ett antal styrel­se­uppdrag inom större bistånds­or­ga­ni­sa­tioner och en pågående master­ut­bildning inom freds- och konflikt­frågor.

Tel: 0701–432 222

E-post: ulrika.erkenborn.rugumayo@2050.se

Göran Erselius

Göran Erselius

Senior konsult och partner

Kompetens: Analys, beräkning och utred­ningar inom klimat, miljö och energi, utbildare, samhälls­e­ko­no­miska analyser.

Erfa­renhet: Mer än 20 års erfa­renhet inom klimat, miljö och energi på företag som ÅF, FVB och Tricorona. Grundare av 2050 Consulting. Speci­a­list­kunskap inom klimat­be­räkning enligt GHG.

Läs mer

Göran är grundare av 2050. Han är utbildad civilin­genjör inom kraft- och värme­pro­duktion, med över 20 års konsul­ter­fa­renhet inom energi- och klimat­frågor, och med speci­a­list­kom­petens inom beräkning och redo­visning av växt­hus­gaser. Göran satt 2002 med i feedback-grup­perna vid utfor­mandet Green­house Gas Protocol. Han har också deltagit i fram­ta­gandet av produkt­spe­cifika regler för EPD för kraft- och värme­pro­duktion och ISO-stan­darder. Göran agerar expertstöd samt genomför beräk­ningar och fördju­pande studier för stra­te­giska beslut. Tidigare och nuva­rande uppdrags­givare åter­finns i de flesta bran­scher, t ex energi, fastighet, transport, livs­medel, ICT och media.

Tel: 0733–631 321

E-post: goran.erselius@2050.se

Malin Forsgren

Malin Forsgren

Senior konsult

Kompetens: Affärs- och före­tags­ut­veckling, opini­ons­bildning, nätverk, talare, mode­rator, utbildare, poli­cy­ut­veckling.

Erfa­renhet:  Ener­gi­system, förnybara trans­porter, avfall/återvinning, Agenda 2030. Gene­ral­sek­re­terare, Operation Smile. 10 års erfa­renhet av sälj och mark­nads­föring inom telekom.

Läs mer

Malin är senior konsult på 2050 med fokus på affärs­ut­veckling och påver­kans­arbete inom miljö och klimat för exem­pelvis trans­port­sektorn, ener­gi­bolag, bygg­bran­schen och offentlig sektor. Malin har drivit Cleantech Öster­götland, ett nätverk för miljö­tek­nik­fö­retag där hon arbetat för att koppla ihop hållbart före­ta­gande med lönsamhet. Hon har 20 års erfa­renhet från ledande roller inom försäljning, mark­nads­föring, produkt­ledning och affärs­ut­veckling i inter­na­tio­nella miljöer, bl.a. telekom. Dessutom har Malin en bred inter­na­tionell erfa­renhet från Lati­na­merika och andra regioner. Malin är en före­läsare, TEDx talare och utbildare.

Tel: 0703–451 486

E-post: malin.forsgren@2050.se

Linnea Granström

Linnea Granström

Konsult

Kompetens: Miljö­sys­te­ma­nalys, model­lering av ener­gi­system, förnybar energi, stads­pla­nering, analys och beräkning.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi, Miljö & Mana­gement från Linkö­pings univer­sitet. Har gjort examens­arbete inom hållbar stads­pla­nering kopplat till förtät­ningoch ekosystem­tjänster.

Läs mer

Linnea tog nyligen examen från Linkö­pings univer­sitet där hon speci­a­li­serade sig inom syste­ma­nalys av miljö- och ener­gi­system. Inom ramen för sin utbildning har Linnea även studerat miljö­re­la­terade kurser vid University of Iceland i Reyk­javik. Hon var stipendiat hos stif­telsen Emanuel Väster. Linnea skrev sitt examens­arbete inom hållbar stads­ut­veckling med fokus på utma­ningar och möjlig­heter med förtätning i relation till urbana grön­st­ruk­turer i syfte att ge rekom­men­da­tioner till kommuner hur ekosystem­tjänst­verktyg kan imple­men­teras i stads­ut­veck­lings­pro­cessen för att hantera dessa utma­ningar och möjlig­heter. Linnea har varit anställd sedan september 2018.

Tel: 0704–425 325

E-post: linnea.granstrom@2050.se

Emma Hedman

Emma Hedman

Konsult

Kompetens: LCA, cirkulär ekonomi, miljö­ledning, klima­ta­nalys, klimat­bokslut och utred­ningar inom klimat.

Erfa­renhet: Civilin­genjör inom Energi- och miljö vid KTH med fokus på envi­ron­mental mana­gement, examens­arbete inom LCA och håll­bar­hets­ut­vär­dering på Nudie Jeans.

Läs mer

Emma har nyligen avslutat sin utbildning till civilin­genjör inom energi och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan där hon speci­a­li­serade sig inom miljö­ledning och livscy­ke­la­nalys. Emma skrev sitt examens­arbete i samarbete med Nudie Jeans där hon genom­förde en livscy­ke­la­nalys över ett antal produkter samt en över­gri­pande analys av deras miljömål i syfte att ge rekom­men­da­tioner om hur de stra­te­giskt bör prio­ritera sina insatser. Emma  har varit anställd sedan augusti 2018.

Tel: 0768–286 307

E-post: emma.hedman@2050.se

Peter Henriksson

Peter Henriksson

Senior konsult

Kompetens: Affärs- och verk­sam­hets­ut­veckling, process- och projekt­ledning, nätverk, mode­rator, utbildare, kommu­ni­kation.

Erfa­renhet: Verkat som mark­nads­di­rektör, försälj­ningschef, vd och stra­tegisk projekt­ledare på reklambyrå. Styrel­se­le­damot, utbildad process­ledare i stra­tegisk planering.

Läs mer

Peter är senior konsult på 2050 och projekt­ledare för Östgö­taut­ma­ningen. Han har drygt 15 års linje­er­fa­renhet från produ­ce­rande företag samt sju års erfa­renhet i olika konsult­bolag, där han arbetat med utveck­lings­arbete, kommu­ni­kation, affärs­pla­nering, varu­mär­kes­ut­veckling, sälj­styrning, genom­fö­ran­de­ef­fek­ti­vitet och employer branding, i ett flertal ledande befatt­ningar, som VD, mark­nads­di­rektör, försälj­ningschef samt stra­tegisk projekt­ledare. Peter utbildar, före­läser och leder workshops.

Tel: 0703–232 828

E-post: peter.henriksson@2050.se

Jannike Hising

Jannike Hising

Konsult

Kompetens: Samhälls­e­ko­no­miska analyser, ESG- och riska­nalys, affärs­ut­veckling, miljö­e­konomi, globala håll­bar­hets­målen (SDG).

Erfa­renhet: Håll­bar­hets­strateg på Folksam, ESG-analy­tiker på Sustai­na­lytics, analy­tiker för ansvars­fulla inve­ste­ringar på Progress Capital. TCFDs ramverk och SDG:s inom finans­bran­schen.

Läs mer

Jannike är konsult på 2050 med bred erfa­renhet från finans- och försäk­rings­bran­schen, med särskilt fokus på TCFD:s ramverk och SDG. Hon har arbetat som analy­tiker för ansvars­fulla inve­ste­ringar på Progress Capital och som ESG-analy­tiker på Sustai­na­lytics i Amsterdam. Hon har en kandi­da­texamen i natio­na­le­konomi från Uppsala Univer­sitet och en masterexamen i miljö­e­konomi och före­tags­ledning från Sveriges lant­bruks­u­ni­ver­sitet. Jannikes examens­arbete foku­serade på att bedöma företags miljöpre­standa utifrån monetära kost­nader av CO2-utsläpp samt analy­serade asym­metrisk infor­mation på finans­mark­naden. Hon har även enga­gerat sig ideellt inom AIESEC i projektet Energy Cross­roads samt som lärare i Kampala, Uganda.

Tel: 0736–185 513

E-post: jannike.hising@2050.se

Carl Höjman

Carl Höjman

Konsult

Kompetens:  Håll­bar­hets­rap­por­tering, analys, klimat­kom­pen­sation, klimat­bokslut,  beräkning och utred­ningar inom klimat.

Erfa­renhet: Senior utredare WSP Envi­ron­mental, miljö­konsult vid stif­telsen TEM, Master i Sustai­nable Business Leadership samt kandi­da­texamen i miljö­vetenskap, Lunds Univer­sitet.

Läs mer

Carl är konsult på 2050 med speci­a­li­sering mot håll­bar­hets­rap­por­tering samt leve­ran­törsupp­följning mot håll­bar­hetskrav. Carl har varit konsult sedan 2011 med erfa­renhet från en rad olika bran­scher där han arbetat som uppdrags­ledare och revisor mot sociala krav/ISO 14001 och miljö­lagkrav, utbildare, projekt­ledare för externt granskade håll­bar­hets­rap­porter, analys och rådgivning inom en rad CSR-tjänster. Han har drivit före­tags­nätverk och regi­onala konfe­renser inom CSR i södra Sverige. Under perioden 2006–2011 studerade Carl miljö­vetenskap och ekonomi vid Lunds univer­sitet och i Kanada, med speci­a­li­sering hållbart före­ta­gande och ledarskap.

Tel: 0790–793 969

E-post: carl.hojman@2050.se

Ingrid Jegou

Ingrid Jegou

Konsult

Kompetens: Handels­po­litik, klimat­för­hand­lingar, poli­cy­ut­veckling, public affairs, strategi för hållbar utveckling.

Erfa­renhet:  Direktör för klimat­pro­grammet, ledamot i lednings­gruppen på ICTSD, medlem i Climate Stra­tegies, ämnesråd, Kommers­kol­legium, utredare, Livs­me­del­se­ko­no­miska insti­tutet.

Läs mer

Ingrid är konsult på 2050. Hon har under många år arbetat med frågor som rör global hållbar utveckling, framför allt ur ett handels­po­li­tiskt perspektiv, och har i detta sammanhang verkat i bland annat WTO, OECD, UNFCCC och en rad andra FN-organ. Senast kommer hon från en inter­na­tionell tankes­medja i Genève, ICTSD, där hon var direktör för dess program för klimat och energi, och har även arbetat för ett antal svenska statliga myndig­heter. Ingrid har en Pol.Mag. från Lunds Univer­sitet och en master i inter­na­tio­nella rela­tioner från the Fletcher School i Boston. Ingrid talar engelska och franska.

Tel: 0790–760 920

E-post: ingrid.jegou@2050.se

Mikael Karlsson

Mikael Karlsson

Senior konsult och partner

Kompe­tenser: Opini­ons­bildning,  poli­cy­ut­veckling, miljörätt, miljö­e­konomi, håll­bar­hets­strategi, mode­rator, talare, utbildare.

Erfa­renhet: Docent miljö­vetenskap, +25 års erfa­renhet av håll­bar­hets­arbete; tidigare ordfö­rande i Natur­skydds­för­e­ningen och EEB; expert i myndig­heter och utred­ningar, lärare, forskare.

Läs mer

Mikael är senior konsult och partner på 2050, där han arbetar med bl.a. miljö­a­nalys, miljö­po­litik, opini­ons­bildning, och kommu­ni­kation. Mikael är docent i miljö­vetenskap, Fil Dr i miljö- och ener­gi­system och agronom. Han forskar om stra­tegier för hållbar utveckling i politik och näringsliv, i frågor om klimat och ekonomi, kemi­kalier och reglering, biologisk mångfald, samt havsmiljö. Han var ordfö­rande i European Envi­ron­mental Bureau, Europas största miljö­or­ga­ni­sation 2005–2017, och ordfö­rande i Natur­skydds­för­e­ningen 2002–2014. Mikael har uppdrag på ledningsnivå i Skogs­sty­relsen, Kärnav­falls­rådet och Kemi­ka­li­e­in­spek­tionen och är frekvent anlitad expert av rege­ringen och EU-kommis­sionen. Han är ledamot av rege­ringens Agenda 2030-dele­gation. Mikael har lång erfa­renhet av högre utbildning, är frekvent anlitad talare och mode­rator, och har tidigare arbetat med under­visning i bl.a. Östafrika och Baltikum.

Tel: 0703–162 722

E-post: mikael.karlsson@2050.se

Victor Norberg

Victor Norberg

Konsult

Kompetens: Affärs­ut­veckling, mana­gement och strategi, nätverk, globala håll­bar­hets­målen (SDG), analys.

Erfa­renhet: Samord­nings­an­svarig Hagai­ni­ti­a­tivet, affärs­ut­veckling på Stockholm Exergi, håll­bar­hets­stra­te­giskt exjobb på SCA Timber, internships på tyska ener­gi­kon­cernen EnBW och TRINE.

Läs mer

Victor är konsult på 2050 och samord­nings­an­svarig för Hagai­ni­ti­a­tivet. Han har nyligen avslutat sina ingen­jörs­studier inom Energi, Miljö och Mana­gement vid Linkö­pings univer­sitet och Karls­ruher Institut für Tech­no­logie (Tyskland). Victor har även studerat Värde­ba­serat Ledarskap med Konungens Stif­telse för Ungt Ledarskap. Victors fokus ligger inom affärs­ut­veckling där han arbetar med att iden­ti­fiera nya inno­vativa affärs­möj­lig­heter på problem rela­terade till håll­barhet. Victor har tidigare erfa­ren­heter inom affärs­ut­veckling och håll­barhet både från start-ups och från större svenska och tyska företag. Han talar engelska och tyska.

Tel: 0705–879 188

E-post: victor.norberg@2050.se

Caroline Olsson

Caroline Olsson

Konsult

Kompetens: Affärs­ut­veckling, ledar­skaps­ut­veckling, varu­mär­kes­strategi, inno­vation, mark­nads­föring, digi­ta­li­sering.

Erfa­renhet: Mark­nads­di­rektör, kommu­ni­ka­tionschef, håll­bar­hetschef, chef för R&D, inköpschef på Skåne­me­jerier. Civi­le­konom från Lunds Univer­sitet, studier i tyska, University of Cincinnati.

Läs mer

Caroline Olsson är konsult på 2050 med mer än 25 års erfa­renhet av före­tagsö­ver­gri­pande stra­te­gi­arbete, håll­bar­hets­arbete, varu­mär­kes­byg­gande, kommu­ni­kation och inno­vation inom livs­me­dels­sektorn. Hon kommer närmast från en roll som mark­nads­di­rektör på Skåne­me­jerier, där hon även haft flera styrel­se­uppdrag. Caroline besitter ett genuint enga­gemang för att bygga affärs­mässiga och rele­vanta värden för både före­taget självt, dess medar­betare och kunder utifrån ett håll­bar­hets­per­spektiv. Caroline har också ett antal styrel­se­uppdrag.

Tel: 0702–059 311

E-post: caroline.olsson@2050.se

Henrik Sundberg

Henrik Sundberg

Konsult

Kompetens: Analys, beräkning och utred­ningar inom klimat, miljö och energi, digi­ta­li­sering av mjukvara, utbildare, supply chain.

Erfa­renhet: Erfa­renhet från bl.a. Accenture med fokus på inköp, projekt­styrning och affärs­system. Supply Chain Controller på 2-Tea i Melbourne och som inköpare hos elbils­till­ver­karen Think i Oslo.

Läs mer

Henrik är senior konsult på 2050 med fokus på analys, beräkning och affärs­ut­veckling. Han har bred erfa­renhet av digi­ta­li­sering och mjukvara på klimat- och håll­bar­hets­om­rådet. Henrik kommer närmast från Accenture i Stockholm, där han har varit konsult med fokus på inköp, projekt­styrning och affärs­system. Tidigare har han arbetat som Supply Chain Controller på T2-Tea i Melbourne och som inköpare hos elbils­till­ver­karen Think i Oslo. Henrik har en civilin­gen­jörs­ut­bildning från Lunds Tekniska Högskola med inriktning mot miljö­sys­te­ma­nalys. Henrik både före­läser och utbildar.

Tel: 070–789 68 11

E-post: henrik.sundberg@2050.se

Nils Westling

Nils Westling

Konsult

Kompetens: Samhälls­e­ko­no­miska analyser, miljö­e­konomi, grön finans, styr­medel, analys, talare, utbildare.

Erfa­renhet: Forsk­nings­sam­ordnare Hagai­ni­ti­a­tivet. Rapport­för­fattare åt Hagai­ni­ti­a­tivet m.fl., data­bashan­tering på UNFCCC, ekono­mi­jour­nalist på Nyhets­byrån Siren.

Läs mer

Nils är konsult på 2050 och miljö­e­konom med bakgrund som utredare och jour­nalist. Nils är också forsk­nings­sam­ordnare på Hagai­ni­ti­a­tivet. Nils har en grund­ut­bildning i miljö­e­konomi och en masterexamen i natio­na­le­konomi från Handels­hög­skolan i Stockholm. Han har särskilt intres­serat sig för värdet av ekosystem­tjänster och gröna välfärdsmått. Nils har varit invol­verad i ett projekt för Natur­skydds­för­e­ningen om hur finan­siella produkter kan göras mer hållbara samt arbetat med samhälls­e­ko­no­miska analyser, bland annat kring biogas. Han har tidigare prak­ti­serat på FN:s klimat­sek­re­tariat UNFCCC i Bonn och den gröna tankes­medjan Carbon Talks i Vancouver, Kanada, samt arbetat som ekono­mi­re­porter på Nyhets­byrån Siren i Stockholm. Nils före­läser och utbildar främst med inriktning kopplat till miljö­e­konomi.

Tel: 0733–428 429

E-post: nils.westling@2050.se

Rebecka Wulfing

Rebecka Wulfing

Kommu­ni­ka­tions­an­svarig och konsult

Kompetens: Opini­ons­bildning, public affairs, nätverk, kris­kom­mu­ni­kation, mode­rator, globala håll­bar­hets­målen (SDG).

Erfa­renhet: Kommu­ni­ka­tions­an­svarig, Hagai­ni­ti­a­tivet. Public affairs-manager, Folksam, Public affairs-konsult på Gullers Grupp, kris­kom­mu­ni­ka­tions­konsult på Sena­teSHJ i Sydney.

Läs mer

Rebecka är konsult och kommu­ni­ka­tions­an­svarig på 2050 och Hagai­ni­ti­a­tivet. Hon är Public Affairs-strateg, stats­vetare och opini­ons­bildare med kompetens inom infra­struktur, finans och energi. Rebecka arbetar främst med uppdrag på nationell nivå och EU-nivå och har även inter­na­tionell erfa­renhet av att ha arbetat med kris­kom­mu­ni­kation på den Sydney­ba­serade byrån Sena­teSHJ. Hon har en Pol.Kand. från Uppsala Univer­sitet och en Master i Stra­tegic Public Rela­tions från Sydney University. Rebecka kommer senast från ett uppdrag som Public Affairs manager på Folksam och har även arbetat som konsult på Gullers Grupp samt rådgivare på Sveriges Läkar­förbund. Rebecka blev utnämnd till Årets Rookie 2014 stipendiat hos Enner­feld­ts­stif­telsen. Rebecka talar engelska och franska.

Tel: 0708–622 185

E-post: rebecka.wulfing@2050.se

Anna Yelistratova

Anna Yelistratova

Konsult

Kompetens: Håll­bar­hets­kom­mu­ni­kation, håll­bar­hets­rap­por­tering, analys, nätverk, globala håll­bar­hets­målen (SDG).

Erfa­renhet: CSR-speci­alist på TEM, projekt­ko­or­di­nator på Academic Search Inter­na­tional, trainee på Novo Nordisk och E.ON Nordic, univer­si­tets­lärare på Minsk Statliga Ling­vis­tiska Univer­sitet.

Läs mer

Anna är konsult på 2050 med erfa­renhet från håll­bar­hets­arbete på företag och orga­ni­sa­tioner inom bran­scher kopplat till till­verkning, energi, spel­ut­veckling, läke­medel, avfalls­han­tering och IT. Anna har kunskap av håll­bar­hets­re­la­terade rikt­linjer och ramverk (SDG, UNGC, GRI, ISO 26000). Anna har arbetat i 5 år med ett av södra Sveriges största CSR-nätverk och har god kännedom om den sydsvenska mark­naden och håll­bar­hetst­render bland skånska verk­sam­heter. Anna har inter­na­tionell erfa­renhet från Danmark (Global Stake­holder Enga­gement på Novo Nordisk), Ryssland (Corporate Respon­si­bility-audit med E.ON) och Belarus (univer­si­tets­lärare). Hon har Master of Business Admi­nist­ration från Blekinge Tekniska Högskola samt Master i kommu­ni­kation och språk­ve­tenskap från Minsk Statliga Ling­vis­tiska Univer­sitet (Belarus). Anna talar ryska, bela­ru­siska, svenska, engelska, franska och polska.

Tel: 0764–271 580

E-post: anna.yelistratova@2050.se

Vårt miljöansvar

2050 är ett klimat- och miljödrivet företag, vi strävar efter att nå ett klimat- och miljösmart samhälle där den globala temperaturhöjningen hejdas. Här kan du ta del av vår miljöpolicy och uppföljningen av vårt klimatarbete.

Press

 

Vi är över­tygade om att det blir lättare att påskynda en omställning till en hållbar utveckling om klimat- och miljöfrågor disku­teras flitigt. När de stora frågorna dalar i mediebruset, blir poli­tiken mer kort­siktig och närsynt.

Därför vill vi själva vara aktiva i samhälls­de­batten, och uppmuntrar alla medar­betare att ta ton både inom och utanför 2050:s ramar. Vi är också över­tygade om att det gynnar våra samar­bets­partners; genom att vi själva är ute i debatten kan vi vara till större hjälp som rådgivare och boll­plank.

I press­rummet hittar du vad vi skrivit själva och vad som publi­cerats om oss, som 2050

Artiklar

Här hittar du ett urval av artiklar kopplade till 2050. Du hittar oss också på Mynewsdesk.se.

Pressmeddelanden

Du hittar oss också på MyNewsdesk.se

Pressbilder

Här hittar du hög- och lågupp­lösta bilder på 2050:s medar­betare.

Sociala medier

Följ oss i sociala medier.

Facebook: 2050 AB
Twitter: @2050AB1
Instagram: 2050sustainability
LinkedIn: 2050

Logotyper

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stora Varvs­gatan 6A,
SE-211 19 Malmö