RÅDGIVNING OCH BEMANNING

2050 erbjuder expert­kom­petens vid uppstart eller genom­fö­rande av ert håll­bar­hets­arbete. Vi kan ge er stöd kort­siktigt under utma­nande perioder och lång­siktigt för att höja kunskap och kompetens.

RÅDGIVNING

Vi erbjuder rådgivning inom alla områden av klimat och håll­barhet. Vår rådgivning kan bestå av guidning till att utforma ert håll­bar­hets­arbete, second opinion på ert befintliga arbete, eller hjälp att komma vidare.

Områden där vi kan erbjuda rådgivning:

 • Klimat­be­räk­ningar enligt GHG-protokollet
 • Håll­bar­hets­re­do­visning enligt Global Report Initi­ative (GHG) och ESG.
 • Tex. CDP, TCFD, GRI och TNFD.
 • Klimat­kom­pen­sation
 • Hållbar affärs­ut­veckling
 • EU-taxonomi
 • Biologisk mångfald
 • Guida till rätt verktyg eller AI-lösning
 • Cirkulär ekonomi
 • Nudging
 • Science Based Target
 • Miljö­led­nings­system
 • LCA:er
 • Håll­barhet och kommunikation

 

På 2050 erbjuder vi även bransch­spe­cifik rådgivning inom flera områden. Det kan tex. handla om omvärlds­be­vakning, bench­marking och guidning inom styrning och rappor­tering. Några bran­scher som vi är verk­samma inom:

 

 • Bygg- och fastighetsbranschen
 • Textil- och klädindustrin
 • Livs­me­dels­bran­schen

BEMANNING

Håll­bar­hets­frå­gorna är idag komplexa och i hög grad affär­skri­tiska. Det kan behövas expert­kom­petens som stöd för att göra rätt prio­ri­te­ringar och vägval för ett trovärdigt och lönsamt håll­bar­hets­arbete. Eller akut och kort­siktigt stöd av en inhyrd medar­betare som omgående kan bidra med resurser för att planer och genomföra akti­vi­teter med hög kvalité.

2050 stöttar i rådgi­vande roller, inte­rims­roller eller agerar som er inhyrda håll­bar­hets­av­delning. Fördelen med att anlita oss är att det alltid finns tillgång till djup och bred kompetens för att balansera affären med olika hållbarhetsperspektiv.

Till­sammans säker­ställer vi att kunskap och arbetssätt kring håll­barhet inte­greras in i hela orga­ni­sa­tionen – oavsett om det handlar om nya arbetssätt, varu­märke eller nytt IT-system.

 • Några exempel på uppdrag som 2050 genomfört

Håll­barhets- eller miljöchef, klimatcon­troller, verk­sam­hets­ledare, projekt­ledare för utveck­lings­projekt, kommu­ni­ka­tionschef, expert och del i hållbarhetsteamet.

Vill du veta mer eller diskutera vilken typ av rådgivning och bemanning som du kan vara i behov av?

Kontakta Tony Lantz, ansvarig för
Rådgivning och bemanning.

tony.lantz@2050.se
070 109 86 87

 

 

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,
211 22 Malmö

Göteborg

Sven Hultins gata 9
412 58 Göteborg