RÅDGIVNING OCH BEMANNING

2050 erbjuder expert­kom­petens vid uppstart eller genom­fö­rande av ert håll­bar­hets­arbete. Vi kan ge er stöd kort­siktigt under utma­nande perioder och lång­siktigt för att höja kunskap och kompetens.

Håll­bar­hets­frå­gorna är idag komplexa och i hög grad affär­skri­tiska. Det kan behövas expert­kom­petens som stöd för att göra rätt prio­ri­te­ringar och vägval för ett trovärdigt och lönsamt håll­bar­hets­arbete. Eller akut och kort­siktigt stöd av en inhyrd medar­betare som omgående kan bidra med resurser för att planer och genomföra akti­vi­teter med hög kvalité.

2050 stöttar i rådgi­vande roller, inte­rims­roller eller agerar som er inhyrda håll­bar­hets­av­delning. Fördelen med att anlita oss är att det alltid finns tillgång till djup och bred kompetens för att balansera affären med olika håll­bar­hets­per­spektiv.

Till­sammans säker­ställer vi att kunskap och arbetssätt kring håll­barhet inte­greras in i hela orga­ni­sa­tionen – oavsett om det handlar om nya arbetssätt, varu­märke eller nytt IT-system.

  • Några exempel på uppdrag som 2050 genomfört

Håll­barhets- eller miljöchef, klimatcon­troller, verk­sam­hets­ledare, projekt­ledare för utveck­lings­projekt, kommu­ni­ka­tionschef, expert och del i håll­bar­hetsteamet.

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,
211 22 Malmö