Nyheter

Klimatdebatt i Göteborg — partierna gav sin syn på mål och lösningar

Klimatdebatt i Göteborg — partierna gav sin syn på mål och lösningar

Den 2 maj arran­gerade 2050 en poli­ti­ker­debatt inför valet 2022 till­sammans med CSR Västsverige där lokala poli­tiker, riks­dags­po­li­tiker och företag deltog och gav sina inspel. I fokus var en av väljarnas vikti­gaste frågor – klimatet. Syftet med debatten var att ställa frågor rakt på sak inom ett antal sakom­råden med avstamp i de svenska klimatmålen.

Biokols stabilitet — Kolinlagring att räkna med

Biokols stabilitet — Kolinlagring att räkna med

Till­sammans med SLU, Sveriges lant­bruks­u­ni­ver­sitet, ska 2050 forska om hur biokol kan bidra till negativa växt­hus­gas­ut­släpp. Forsk­nings­pro­jektet ska ge stärkt kunskap om biokolets stabi­litet i svensk jord­bruksmark och skapa förståelse om hur lösningar med minus­ut­släpp från biokol-bioe­­ner­­gi­­system kan etableras på såväl frivil­lig­mark­naden som i klimatpolitiken.

2050 bjuder in till klimatdebatt

2050 bjuder in till klimatdebatt

Den 2 maj bjuder 2050 in till ett lunch­se­mi­narium där deltagare från riks­dags­par­tierna och närings­livet disku­terar klimat­po­litik inför valet 2022. Syftet med debatten är att ställa frågor rakt på sak inom ett antal sakom­råden med avstamp i aktuella klimatfrågor. 

2050 stödjer Ukraina

2050 stödjer Ukraina

Världen står inför flera stora utma­ningar. Klimat­krisen, pandemin och nu hotas även världs­freden i och med Ryss­lands invasion av Ukraina.
Vi på 2050 Consulting stöder det ukrainska folket i denna huma­nitära kris. Därför har vi startat denna insamling där Du kan donera valfri summa. Allt räknas! Vi uppmanar kunder, anställda och kollegor i bran­schen att stödja UNHCRs arbete i Ukraina och att bidra efter bästa förmåga.

2050 hjälper företag att lyfta de viktiga hållbarhetsfrågorna i Almedalen

2050 hjälper företag att lyfta de viktiga hållbarhetsfrågorna i Almedalen

Nu pågår plane­ringen för Alme­dalen 2022 för fullt. 2050 Consulting kan hjälpa er att anordna olika typer av event och mötes­platser i Alme­dalen 2022. Med vår hjälp kan ni skapa intres­se­väc­kande semi­narier och möten som lockar en stor, nyfiken och kunskaps­törs­tande publik.

Unikt forskningsprojekt inleds om hur Ai kan förhindra koldioxidläckage i EU:s utsläppshandelssystem

Unikt forskningsprojekt inleds om hur Ai kan förhindra koldioxidläckage i EU:s utsläppshandelssystem

2050 och Linköping University inleder ett unikt forsk­nings­projekt om hur Arti­fi­ciell intel­ligens kan användas för att förhindra koldi­ox­id­läckage i EU:s utsläpps­han­dels­system. Projektet, som också genomförs till­sammans med Toyota Material Handling Manu­facturing Sweden ​och Alfa Laval, ska ta fram en legitim och effektiv teknisk lösning som under­lättar genom­fö­randet av EU:s grän­sju­ste­rings­me­kanism (CBAM).

Klimatdebatt — vad vill partierna göra på riktigt?

Klimatdebatt — vad vill partierna göra på riktigt?

Den 3 december arran­gerade 2050 en poli­ti­ker­debatt inför valet 2022. I fokus var en av väljarnas vikti­gaste frågor – klimatet. Syftet med debatten var att ställa frågor rakt på sak inom ett antal sakom­råden med avstamp i de svenska klimatmålen.

Hur kan västsvenska aktörer leda klimatomställningen?

Hur kan västsvenska aktörer leda klimatomställningen?

Hur kan väst­svenska aktörer leda klimatom­ställ­ningen? Vilka är Västsve­riges största utma­ningar och styrkor för att kunna erbjuda hållbara och konkur­rens­kraftiga lösningar? Det var centrala frågor under det semi­narium som 2050 nyligen arran­gerade i samarbete med skeppet Götheborg och CSR Västsverige. 

Vad vill partierna göra — på riktigt?

Vad vill partierna göra — på riktigt?

Är de svenska klimat­målen till­räckligt vassa? Vilka konkreta åtgärder krävs för att nå fast­ställda klimatmål? Finns accep­tansen hos svenska folket för tuffa och livsstils­för­änd­rande klimatåtgärder?

2050 belyser

Finansiella risker vid förstörd natur – nu kommer ramverket TNFD

Finansiella risker vid förstörd natur – nu kommer ramverket TNFD

Nu är det hög tid för företag och andra orga­ni­sa­tioner att ta ställning. Det efter­längtade ramverket för risk­han­tering och rappor­tering av natur­re­la­terade risker – TNFD – lanse­rades i mars i sin första beta-version. Nu går det att lämna in synpunkter och bidra till utveck­lingen av ett högkva­li­tativt ramverk. Liza Ilskog ger en kort lägesuppdatering.

Våra sista år – eller?

Våra sista år – eller?

Ödes­mättat. Så låter det. Rubri­kerna som signa­lerar att det är ett fåtal ”år kvar”. Vissa säger tio år, andra nio år, någon åtta, somliga tre – alla med hänvisning till FN:s klimat­panel. Vad händer då? undrar nog många. Och stämmer dessa trum­petstötar av oro?

En kommentar om IPCCs rapport: Climate Change 2022, Impacts Adaptation and Vulnerability

En kommentar om IPCCs rapport: Climate Change 2022, Impacts Adaptation and Vulnerability

Under den senaste tiden har vår uppmärk­samhet med all rätt varit riktad mot Ukraina. Samtidigt har FNs klimat­panel (IPCC) släppt en ny rapport som kommer vara högak­tuell under lång tid framöver. Även denna gång är rapporten skräm­mande, och bör fungera som en varning till världens rege­ringar — klimat­ar­betet går alldeles för långsamt. 

Klimatberäkningar – där djävulen sitter i detaljerna

Klimatberäkningar – där djävulen sitter i detaljerna

Nu är det tydligt att ketchu­pef­fekten är här. Företag sätter ambi­tiösa mål och jobbar med konkreta åtgärds­planer. För att få ordning på arbetet måste man mäta och beräkna utsläppen. När allt fler börjar förstå hur proto­kollet är uppbyggt och uppdagas det helt plötsligt att vissa företag inte redo­visar alla utsläpp. Det leder till sund debatt om vilka utsläpp företag verk­ligen orsakar.

COP26 i Glasgow – hur påverkar det vår klimatkompensation?

COP26 i Glasgow – hur påverkar det vår klimatkompensation?

En av de vikti­gaste frågorna som förhand­lades under COP26 i Glasgow var regel­boken om hur Paris­av­talets Artikel 6 ska tolkas. Frågan kan framstå som teknisk, men har avgö­rande bety­delse för det inter­na­tio­nella klimat­sam­ar­betet och utsläppshandeln. 

Kan vi världen enas om ett pris på koldioxid i Glasgow?

Kan vi världen enas om ett pris på koldioxid i Glasgow?

”Klimat­krisen är det största mark­nads­miss­lyc­kandet världen någonsin skådat”, sa Nicolas Stern. Den lösning som många ekonomer anser vara mest rationell och kost­nads­ef­fektiv är att pris­sätta utsläppen. 

Kalender

Kommande evenemang

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

Date: 08/09/2022Time: 09:00–17:00

Denna utbildning handlar om hur du kan iden­ti­fiera och redovisa hur ditt företag är beroende av och påverkar biologisk mångfald. Vi går även igenom finan­siella risker kopplat till biologisk mångfald, framtida krav, EU-taxo­nomin och hur du sätter mål för biolog…

Läs mer

Tidigare evenemang

Vad vill partierna göra — på riktigt?

Vad vill partierna göra — på riktigt?

Date: 03/12/2021Time: 01:00–14:30

Är de svenska klimat­målen till­räckligt vassa? Vilka konkreta åtgärder krävs för att nå fast­ställda klimatmål? Finns accep­tansen hos svenska folket för tuffa och livsstils­för­änd­rande klimatåt­gärder? Det är fråge­ställ­ningar som repre­sen­tanter för riksda…

Så blir du klimatneutral – strategi, metoder och verktyg för att nå nettonollutsläpp

Så blir du klimatneutral – strategi, metoder och verktyg för att nå nettonollutsläpp

Date: 07/10/2021Time: 11:00–19:00

Denna utbildning handlar om hur du, efter att ha minskat de utsläpp du kan, tar nästa steg och blir klimat­ne­utral och når netto noll eller blir klimat­po­sitiv. Vi reder ut hur de olika meto­derna fungerar, vad de kostar och dess verkliga klimat­på­verkan. Utbild­ningen h…

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Date: 05/10/2021Time: 11:00–19:00

Under denna utbildning får du lära dig hur företag ska iden­ti­fiera, bedöma och rapportera enligt TCFD:s rekom­men­da­tioner, för både fysiska risker (orsakade av klimat­för­änd­ringar) och omställ­nings­risker (till exempel regler, skatter och kund­pre­fe­renser). Utbildn…

Vad händer efter klimatbokslutet?

Vad händer efter klimatbokslutet?

Date: 07/05/2021 — 08/05/2021Time: 10:30–00:00

Intresset för klimat­be­räk­ningar inom bygg- och fastig­hets­sektorn har ökat kraftigt under de senaste åren. Men det är viktigt att klimat­be­räk­ningarna inte är mållinjen, utan snarare start­skottet på före­tagets klimatarbete.

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,
211 22 Malmö