Vad vi gör

Vi hjälper våra uppdrags­givare till ökad håll­barhet och lönsamhet genom analys, kommu­ni­kation och affärs­ut­veckling. Vi verkar i gräns­landet mellan politik, forskning och näringsliv.

2050-modellen

Tydlig samhällsnytta till en bättre planet och ökad social välfärd.

Vår modell bygger på att alla beslut måste baseras påoch bidra till, alla tre dimen­sioner ekonomi, planetens resurser och social välfärd. Genom att kombinera våra kompe­tenser inom analys, affärs­ut­veckling samt kommu­ni­kation och påverkan lyckas vi till­sammans skapa utveckling i alla tre dimen­sioner. Detta leder till goda affärer på en planet i balans.

Affärsområden

Affärsutveckling

Med 2050:s vision ”goda affärer på en planet i balans” skapas nya affärer utan att äventyra jordens resurser. Med våra olika kompe­tenser kan vi guida ledning och styrelser från vision och mål via strategi och genom­fö­rande till en mer hållbar affär. Det kan innebära nya hållbara mark­nader, nya varor och tjänster eller mer hållbara processer. Hållbart före­ta­gande handlar i slutändan om att säkra framtida konkurrenskraft.

På 2050 vet vi hur närings­livet påverkas av den snabba utveck­lingen som nu sker inom håll­bar­hets­om­rådet. Vi knyter ihop de olika perspek­tiven affären, planeten och samhället till en helhet som utgör en stra­tegisk karta att basera affärs­mässiga beslut på.

Kontakt­person: Peter Henriksson

Analys

För att ta rätt beslut och vara trans­parent mot sin omgivning behöver företag och orga­ni­sa­tioner beräkna och redovisa sin verk­samhets påverkan, risker och möjligheter.

Vi har expert­kom­petens inom beräk­ningar, rapporter, analys och redo­visning med fokus på klimat‑, miljö- och håll­bar­hets­frågor. Vi är ständigt uppda­terade på befintliga stan­darder och vägled­ningar kring beräkning och redo­visning av klimat, miljö och håll­barhet och kan därför erbjuda expertstöd kring tolk­ningar och normer.

Genom vår erfa­renhet av beräk­ningar kan vi ge vägledning kring processen, data­han­tering, val av verktyg, utsläpps­fak­torer, datakällor och hur resul­taten bäst presen­teras. Vi kan också genomföra hela processen, från förbe­re­delser till färdigt resultat i form av t ex ett klimat­bokslut, en GRI-redo­visning, redo­visning av produkters prestanda över livscykeln eller produkters och tjänsters positiva potential.

Vi kan vara ett stöd och ta fram underlag för att inom lednings­gruppen utvärdera stra­tegier och vägval. Detta kan vara i form av rapporter, som exem­pelvis utreder omvärldskrav, mark­naden eller åtgärdspo­ten­tialer, eller analyser som utvär­derar olika scenarion.

När det gäller utred­ningar har vi fördjupade kompe­tenser inom bland annat driv­medel, ener­gi­pro­duktion, kollek­tiv­trafik, kemi­kalier, upphandling och policyfrågor.

Kontakt­person: Göran Erselius 

Kommunikation

Vi har gedigen kompetens inom kommu­ni­kation med fokus på klimat‑, miljö- och håll­bar­hets­frågor. Vi arbetar med ärlighet som ledord och åtar oss endast uppdrag som bidrar till en hållbar utveckling. Vi arbetar i gräns­landet mellan politik, forskning och näringsliv för att skapa nya hållbara affärs­möj­lig­heter för våra kunder. Konkret innebär det att vi hjälper våra kunder i arbetet med publi­ci­tets­ka­pande, politisk påverkan och opinionsbildning.

Vi hjälper företag och orga­ni­sa­tioner, som verk­ligen vill bidra till minskad påverkan på klimat‑, och miljö, att kommu­nicera både externt och internt. Vi erbjuder ett helhets­grepp kring kommu­ni­kation och samhällspå­verkan samt arbetar med både stra­tegisk, lång­siktig kommu­ni­ka­tions­råd­givning och korta punktin­satser. Vi bistår med omvärldsa­nalys, att hantera medi­e­kon­takter och att kommu­nicera budskap.

Vi sätter också in före­taget eller orga­ni­sa­tionen i en bredare kontext. Vi analy­serar bland annat hur rele­vanta poli­tiska beslut påverkar våra uppdrags­givare och klar­lägger hur de poli­tiska besluts­gångarna ser ut. Vidare bistår vi med rådgivning kring politisk påverkan och opinionsbildning.

Kontakt­person: Rebecka Hovenberg

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,
211 22 Malmö

Göteborg

Sven Hultins gata 9
412 58 Göteborg