Vi hjälper företag att bli mer lönsamma genom minskad klimatpåverkan och aktivt hållbarhetsarbete

Aktuellt

Case: Så kan även små företag bli drivande i klimatomställningen

Case: Så kan även små företag bli drivande i klimatomställningen

2050 byggde ett skräd­darsytt verktyg till Glas­bransch­för­e­ningens medlems­fö­retag, som ger dem möjlighet att uppskatta och förstå verk­sam­hetens klima­t­ut­släpp i hela värde­kedjan. Det gör att även de mindre före­tagen med begränsade resurser får möjlighet att vara drivande i klimatomställningen. 

Klimatdebatt i Göteborg — partierna gav sin syn på mål och lösningar

Klimatdebatt i Göteborg — partierna gav sin syn på mål och lösningar

2050 arran­gerade en poli­ti­ker­debatt inför valet 2022 till­sammans med CSR Västsverige där lokala poli­tiker, riks­dags­po­li­tiker och företag deltog och gav sina inspel. I fokus var en av väljarnas vikti­gaste frågor – klimatet. Syftet med debatten var att ställa frågor inom ett antal sakom­råden med avstamp i de svenska klimatmålen.

Våra tjänster

Affärsutveckling

Arbetar för hållbara affärer med låg klimatpåverkan

Analys

Analy­serar före­tagens klimat‑, miljö och hållbarhetsarbete

v

Kommunikation

Arbetar med kommu­ni­kation, påverkan och public relations

Rapporter

För att kunna arbeta stra­te­giskt krävs en över­blick över de intres­senter och faktorer som påverkar verk­sam­heten. 2050 har lång erfa­renhet av att ta fram rapporter och utred­ningar som beskriver omvärlden och analy­serar hur den påverkar specifika företag eller närings­livet i stort.

Vi har fördjupad kompetens inom bland annat driv­medel, ener­gi­pro­duktion, kollek­tiv­trafik, kemi­kalier, upphandling och poli­cyfrågor med fokus på klimat, miljö och håll­barhet och tar fram rapporter anpassade efter ändamål.

Du missar väl inte vår blogg

2050 Belyser”

Behöver du hjälp att
hitta rätt kompetens

Lär känna våra medarbetare

Följ oss på

Twitter

Kontakta oss

Kom i kontakt med oss på info@2050.se eller hör av dig till en av våra medar­betare.
Deras kontakt­upp­gifter är listade under sidan för Medarbetare.

Stockholm
Skeppsbron 32, 3 tr, 111 30 Stockholm

Linköping
Gjute­ri­gatan 1, 582 73 Linköping

Malmö
Stor­torget 13B, 211 22 Malmö

Göteborg
Sven Hultins gata 9, 412 58 Göteborg

Följ oss på Twitter

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,
211 22 Malmö

Göteborg

Sven Hultins gata 9,
412 58 Göteborg