Vi hjälper företag att bli mer lönsamma genom minskad klimatpåverkan och aktivt hållbarhetsarbete

Aktuellt

Reflektioner över COP25 – vad gick snett?

Reflektioner över COP25 – vad gick snett?

Fyra år efter Paris­av­talet var nu tanken att arbetet med regel­boken för hur världen ska klara tvågra­ders­målet skulle slut­föras och de sista utestående punk­terna beslutas i Madrid. Läs vad vår kollega Malin Forsgren skriver om COP25 där de tre stora knäck­frå­gorna var:…

Klimatplan har potential — men mer behövs

Klimatplan har potential — men mer behövs

Rege­ringen har släppt en klimat­po­litisk hand­lingsplan som svarar mot det klimat­po­li­tiska ramverket. Det har poten­tialen att vara ett kraft­fullt verktyg för konkret klimatom­ställning då hand­lings­planen spänner över flera utsläpps­om­råden och inne­håller 132 konkreta…

Vågar vi tro på fossilfria tunga transporter till 2030?

Vågar vi tro på fossilfria tunga transporter till 2030?

Kommer vi få fossilfria tunga trans­porter till 2030? Läs vad Malin Forsgren, vår kollega på 2050 samt projekt­ledare för the Pathways Coalition skriver. När klimat­frågan domi­nerar affärs­pressen, och före­tagens klimatav­tryck granskas allt mer, är en nyckel­faktor för de…

Våra tjänster

Affärsutveckling

Arbetar för hållbara affärer med låg klimat­på­verkan

Analys

Analy­serar före­tagens klimat‑, miljö och håll­bar­hets­arbete

v

Kommunikation

Arbetar med kommu­ni­kation, påverkan och public rela­tions

Rapporter

För att kunna arbeta stra­te­giskt krävs en över­blick över de intres­senter och faktorer som påverkar verk­sam­heten. 2050 har lång erfa­renhet av att ta fram rapporter och utred­ningar som beskriver omvärlden och analy­serar hur den påverkar specifika företag eller närings­livet i stort.

Vi har fördjupad kompetens inom bland annat driv­medel, ener­gi­pro­duktion, kollek­tiv­trafik, kemi­kalier, upphandling och poli­cyfrågor med fokus på klimat, miljö och håll­barhet och tar fram rapporter anpassade efter ändamål.

Du missar väl inte vår blogg

2050 Belyser”

Behöver du hjälp att
hitta rätt kompetens

Lär känna våra medarbetare

Följ oss på

Twitter

Kontakta oss

Kom i kontakt med oss på info@2050.se eller hör av dig till en av våra medar­betare.
Deras kontakt­upp­gifter är listade under sidan för Medar­betare.

Post­a­dress: Skeppsbron 32, 111 30, Stockholm
Adress för besök: Skeppsbron 32, 3 tr.

Följ oss på Twitter

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stora Varvs­gatan 11,
211 19 Malmö