2050 belyser

EU:s Taxonomi – ökade krav på hållbara investeringar

EU:s Taxonomi – ökade krav på hållbara investeringar

Nu är det klart, den 18 juni 2020 antog Euro­pa­par­la­mentet formellt EU:s förordning om gemensam taxonomi för miljö­mässigt hållbara inve­ste­ringar. Syftet är att säker­ställa att finans­sektorn får gemen­samma rikt­linjer för vilka inve­ste­ringar som ska få kallas…

En Europeisk grön giv – vad kan vi förvänta oss?

En Europeisk grön giv – vad kan vi förvänta oss?

Paral­lellt med den stora kris som covid-19 har lett till, är miljökrisen ständigt närva­rande. Nu flyttar den nya Euro­peiska kommis­sionen fram sina posi­tioner i frågan med förslag på en euro­peisk grön giv. Den ska främja ett effektivt resurs­ut­nytt­jande, en cirkulär…

Affärsmöjligheterna för svenskt hållbart lantbruk

Affärsmöjligheterna för svenskt hållbart lantbruk

I början av coro­nakrisen utsågs livs­me­dels­sektorn som en av samhällets bärande sektorer. Lant­bruket är en viktig livsnerv, men delar av livs­me­dels­pro­duk­tionen är fort­fa­rande ett hot mot planeten. Lösningen är ett hållbart och lönsamt lantbruk. Hur kan vi bidra till…

Halvera utsläppen nu – ny vägledning för företagen

Halvera utsläppen nu – ny vägledning för företagen

I samband med nu pågående World Economic Forum i Davos så släpps ”1.5°C Business Playbook” som bland annat kolle­gorna Göran Erselius, Jannike Hising och Nina Ekelund medverkat i. Varför ska vi halvera utsläppen?- Utsläppen behöver börja minska redan 2020 och halveras…

Från flygskam till Netflixskam?

Från flygskam till Netflixskam?

IT är idag en självklar del av våra liv och under­lättar många saker som tidigare var tidskrä­vande och svårt. Men samtidigt står utsläppen från IT-sektorn för cirka 2–4 procent av all världens klimat­på­verkan. Läs vad vår kollega Markus Ekelund tänker kring IT och…

Reflektioner över COP25 – vad gick snett?

Reflektioner över COP25 – vad gick snett?

Fyra år efter Paris­av­talet var nu tanken att arbetet med regel­boken för hur världen ska klara tvågra­ders­målet skulle slut­föras och de sista utestående punk­terna beslutas i Madrid. Läs vad vår kollega Malin Forsgren skriver om COP25 där de tre stora knäck­frå­gorna var:…

Klimatplan har potential — men mer behövs

Klimatplan har potential — men mer behövs

Rege­ringen har släppt en klimat­po­litisk hand­lingsplan som svarar mot det klimat­po­li­tiska ramverket. Det har poten­tialen att vara ett kraft­fullt verktyg för konkret klimatom­ställning då hand­lings­planen spänner över flera utsläpps­om­råden och inne­håller 132 konkreta…

Vågar vi tro på fossilfria tunga transporter till 2030?

Vågar vi tro på fossilfria tunga transporter till 2030?

Kommer vi få fossilfria tunga trans­porter till 2030? Läs vad Malin Forsgren, vår kollega på 2050 samt projekt­ledare för the Pathways Coalition skriver. När klimat­frågan domi­nerar affärs­pressen, och före­tagens klimatav­tryck granskas allt mer, är en nyckel­faktor för de…

Så blir de Globala målen en affärsmöjlighet

Så blir de Globala målen en affärsmöjlighet

Globala målen är den mest ambi­tiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Den finns till för att uppnå bland annat avskaf­fande av extrem fattigdom, minska ojäm­lik­heter och orätt­visor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa…

Följ oss på Twitter

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,
211 22 Malmö