2050 belyser

Finansiella risker vid förstörd natur – nu kommer ramverket TNFD

Finansiella risker vid förstörd natur – nu kommer ramverket TNFD

Nu är det hög tid för företag och andra orga­ni­sa­tioner att ta ställning. Det efter­längtade ramverket för risk­han­tering och rappor­tering av natur­re­la­terade risker – TNFD – lanse­rades i mars i sin första beta-version. Nu går det att lämna in synpunkter och bidra till utveck­lingen av ett högkva­li­tativt ramverk. Liza Ilskog ger en kort lägesuppdatering.

Våra sista år – eller?

Våra sista år – eller?

Ödes­mättat. Så låter det. Rubri­kerna som signa­lerar att det är ett fåtal ”år kvar”. Vissa säger tio år, andra nio år, någon åtta, somliga tre – alla med hänvisning till FN:s klimat­panel. Vad händer då? undrar nog många. Och stämmer dessa trum­petstötar av oro?

En kommentar om IPCCs rapport: Climate Change 2022, Impacts Adaptation and Vulnerability

En kommentar om IPCCs rapport: Climate Change 2022, Impacts Adaptation and Vulnerability

Under den senaste tiden har vår uppmärk­samhet med all rätt varit riktad mot Ukraina. Samtidigt har FNs klimat­panel (IPCC) släppt en ny rapport som kommer vara högak­tuell under lång tid framöver. Även denna gång är rapporten skräm­mande, och bör fungera som en varning till världens rege­ringar — klimat­ar­betet går alldeles för långsamt. 

Klimatberäkningar – där djävulen sitter i detaljerna

Klimatberäkningar – där djävulen sitter i detaljerna

Nu är det tydligt att ketchu­pef­fekten är här. Företag sätter ambi­tiösa mål och jobbar med konkreta åtgärds­planer. För att få ordning på arbetet måste man mäta och beräkna utsläppen. När allt fler börjar förstå hur proto­kollet är uppbyggt och uppdagas det helt plötsligt att vissa företag inte redo­visar alla utsläpp. Det leder till sund debatt om vilka utsläpp företag verk­ligen orsakar.

COP26 i Glasgow – hur påverkar det vår klimatkompensation?

COP26 i Glasgow – hur påverkar det vår klimatkompensation?

En av de vikti­gaste frågorna som förhand­lades under COP26 i Glasgow var regel­boken om hur Paris­av­talets Artikel 6 ska tolkas. Frågan kan framstå som teknisk, men har avgö­rande bety­delse för det inter­na­tio­nella klimat­sam­ar­betet och utsläppshandeln. 

Kan vi världen enas om ett pris på koldioxid i Glasgow?

Kan vi världen enas om ett pris på koldioxid i Glasgow?

”Klimat­krisen är det största mark­nads­miss­lyc­kandet världen någonsin skådat”, sa Nicolas Stern. Den lösning som många ekonomer anser vara mest rationell och kost­nads­ef­fektiv är att pris­sätta utsläppen. 

Följ oss på Twitter

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,
211 22 Malmö

Göteborg

Sven Hultins gata 9
412 58 Göteborg