MILJÖ OCH KLIMATANALYS


2050 erbjuder expertis inom beräkning, målsättning och uppföljning för att stärka före­tagets miljö‑, klimat- och håll­bar­hets­arbete. En förut­sättning för att operativa och stra­te­giska beslut ska kunna tas för att skapa en hållbar verk­samhet. 

Att känna till verk­sam­hetens påverkan på klimatet och miljön, samt vilka risker och möjlig­heter det medför i hela värde­kedjan, är idag en förut­sättning för att kunna ta rätt affärs­beslut och vara trans­parent mot sin omgivning. För att följa upp att verk­sam­heten är på rätt väg behövs veten­skapligt förankrade målsätt­ningar. Målen bör uppfyllas på ett hållbart sätt vilket kräver väl avvägda analyser för vilka åtgärder som behövs och när de kan genom­föras.

Även att utvärdera produkters och tjänsters påverkan på miljön under hela livscykeln; i jämfö­relse med alter­na­tiven och ur ett system­per­spektiv, blir allt viktigare i en snabb­rörlig omställning där intres­senter är i behov av att bli infor­merade för att ta kunskaps­ba­serade beslut.

2050 har exper­tisen och erfa­ren­heten att genomföra eller stödja detta arbete.

Klimat­bokslut i enlighet med Green­house Gas Protocol

Vi hjälper till från grunden med att kart­lägga, beräkna och redovisa verk­sam­hetens utsläpp av växt­hus­gaser, vilket vi också håller löpande utbild­ningar om genom Aktuell Håll­barhet. För att under­lätta rappor­te­rings­ar­betet bistår vi med rådgivning kring val och utveckling av rappor­te­rings­verktyg.

Målsättning och plan

2050 ger stöd i målsätt­nings­pro­cessen så att målet blir både veten­skapligt baserat och förankrat inom verk­sam­heten. Vi kan anpassa målet så att det uppfyller krite­rierna inom Science Based Targets och bistå i hela processen för att få målet godkänt. När målet är satt behövs en plan för hur målet ska uppnås. 2050 kan då ge analys­un­derlag för att åtgärder genomförs både med hänsyn till ekonomi och genom­för­barhet.

Livscy­ke­la­nalys

2050 genomför analyser av produkters eller tjänsters miljöpå­verkan över livscykeln. Här kan vi anpassa omfattning och noggrannhet utifrån syftet med analysen.

Systemstudier

För inno­va­tioner, inve­ste­ringar, produkter eller tjänster genomför vi studier hur dessa påverkar miljön och klimatet ur ett system­mässigt perspektiv. 

Risk- och möjlig­hets­a­nalys

Genom scena­ri­o­a­nalys under­söker vi hur verk­sam­heten påverkas av hur förut­sätt­ningarna förändras för verk­sam­heten, bland annat på grund av förändrade priser, poli­tiska styr­medel, kundkrav och klimat­för­änd­ring­arnas konse­kvenser. Vi kan hjälpa till med att beskriva detta i enlighet med TCFD, inom vilket vi också håller löpande utbild­ningar genom Aktuell Håll­barhet.

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,
211 22 Malmö