UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING 

Klimat­för­änd­ringarna påverkar i grunden förut­sätt­ningar för före­ta­gande, vilket ökar kraven på kompetens.

När föränd­ringarna i omvärlden går allt snabbare ökar krav och förvänt­ningar på före­tagen, vilket kräver en ständig kompe­tens­ut­veckling för medar­betare, ledning och styrelse. Håll­bar­hets­frå­gorna blir allt mer inte­grerade i samhället. Det ställer nya krav på insikter och förståelse i analys, strategi och planer.

2050 arbetar i skär­ningen mellan politik, forskning och näringsliv och erbjuder utbild­ningar i form av öppna kurser, skräd­dar­sydda utbild­ningar och inspi­ra­tions­före­läs­ningar inom alla våra expert­om­råden.

Vårt kunskaps­hö­jande erbju­dande inne­håller:

  • Inspi­ra­tions­före­läs­ningar och workshops

För lednings­grupper eller styrelser som en uppstart inför stra­te­gipla­nering eller håll­bar­hets­satsning.

  • Kurser och utbild­nings­in­satser

Höj kompe­tensen, inspirera och motivera medar­betare.

  • Åter­kom­mande utbild­ningar inom:

Redo­visning och hantering av klimat­re­la­terade finan­siella risker och möjlig­heter enligt TCFD; klimat­be­räk­ningar enligt GHG-proto­kollet; hållbar affärs­ut­veckling – trans­formera din affärsmodell till fokus på håll­barhet; beräkna klimat­på­verkan i värde­kedjan enligt GHG-proto­kollets Scope 3.

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,
211 22 Malmö