Nyheter

Klimatdebatt i Göteborg — partierna gav sin syn på mål och lösningar

Klimatdebatt i Göteborg — partierna gav sin syn på mål och lösningar

Den 2 maj arran­gerade 2050 en poli­ti­ker­debatt inför valet 2022 till­sammans med CSR Västsverige där lokala poli­tiker, riks­dags­po­li­tiker och företag deltog och gav sina inspel. I fokus var en av väljarnas vikti­gaste frågor – klimatet. Syftet med debatten var att ställa frågor rakt på sak inom ett antal sakom­råden med avstamp i de svenska klimatmålen.

Biokols stabilitet — Kolinlagring att räkna med

Biokols stabilitet — Kolinlagring att räkna med

Till­sammans med SLU, Sveriges lant­bruks­u­ni­ver­sitet, ska 2050 forska om hur biokol kan bidra till negativa växt­hus­gas­ut­släpp. Forsk­nings­pro­jektet ska ge stärkt kunskap om biokolets stabi­litet i svensk jord­bruksmark och skapa förståelse om hur lösningar med minus­ut­släpp från biokol-bioe­­ner­­gi­­system kan etableras på såväl frivil­lig­mark­naden som i klimatpolitiken.

2050 bjuder in till klimatdebatt

2050 bjuder in till klimatdebatt

Den 2 maj bjuder 2050 in till ett lunch­se­mi­narium där deltagare från riks­dags­par­tierna och närings­livet disku­terar klimat­po­litik inför valet 2022. Syftet med debatten är att ställa frågor rakt på sak inom ett antal sakom­råden med avstamp i aktuella klimatfrågor. 

2050 stödjer Ukraina

2050 stödjer Ukraina

Världen står inför flera stora utma­ningar. Klimat­krisen, pandemin och nu hotas även världs­freden i och med Ryss­lands invasion av Ukraina.
Vi på 2050 Consulting stöder det ukrainska folket i denna huma­nitära kris. Därför har vi startat denna insamling där Du kan donera valfri summa. Allt räknas! Vi uppmanar kunder, anställda och kollegor i bran­schen att stödja UNHCRs arbete i Ukraina och att bidra efter bästa förmåga.

2050 hjälper företag att lyfta de viktiga hållbarhetsfrågorna i Almedalen

2050 hjälper företag att lyfta de viktiga hållbarhetsfrågorna i Almedalen

Nu pågår plane­ringen för Alme­dalen 2022 för fullt. 2050 Consulting kan hjälpa er att anordna olika typer av event och mötes­platser i Alme­dalen 2022. Med vår hjälp kan ni skapa intres­se­väc­kande semi­narier och möten som lockar en stor, nyfiken och kunskaps­törs­tande publik.

Unikt forskningsprojekt inleds om hur Ai kan förhindra koldioxidläckage i EU:s utsläppshandelssystem

Unikt forskningsprojekt inleds om hur Ai kan förhindra koldioxidläckage i EU:s utsläppshandelssystem

2050 och Linköping University inleder ett unikt forsk­nings­projekt om hur Arti­fi­ciell intel­ligens kan användas för att förhindra koldi­ox­id­läckage i EU:s utsläpps­han­dels­system. Projektet, som också genomförs till­sammans med Toyota Material Handling Manu­facturing Sweden ​och Alfa Laval, ska ta fram en legitim och effektiv teknisk lösning som under­lättar genom­fö­randet av EU:s grän­sju­ste­rings­me­kanism (CBAM).

Klimatdebatt — vad vill partierna göra på riktigt?

Klimatdebatt — vad vill partierna göra på riktigt?

Den 3 december arran­gerade 2050 en poli­ti­ker­debatt inför valet 2022. I fokus var en av väljarnas vikti­gaste frågor – klimatet. Syftet med debatten var att ställa frågor rakt på sak inom ett antal sakom­råden med avstamp i de svenska klimatmålen.

Hur kan västsvenska aktörer leda klimatomställningen?

Hur kan västsvenska aktörer leda klimatomställningen?

Hur kan väst­svenska aktörer leda klimatom­ställ­ningen? Vilka är Västsve­riges största utma­ningar och styrkor för att kunna erbjuda hållbara och konkur­rens­kraftiga lösningar? Det var centrala frågor under det semi­narium som 2050 nyligen arran­gerade i samarbete med skeppet Götheborg och CSR Västsverige. 

Vad vill partierna göra — på riktigt?

Vad vill partierna göra — på riktigt?

Är de svenska klimat­målen till­räckligt vassa? Vilka konkreta åtgärder krävs för att nå fast­ställda klimatmål? Finns accep­tansen hos svenska folket för tuffa och livsstils­för­änd­rande klimatåtgärder?

Följ oss på Twitter

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,
211 22 Malmö

Göteborg

Sven Hultins gata 9
412 58 Göteborg