Nyheter

Case: Så kan även små företag bli drivande i klimatomställningen

Case: Så kan även små företag bli drivande i klimatomställningen

2050 byggde ett skräd­darsytt verktyg till Glas­bransch­för­e­ningens medlems­fö­retag, som ger dem möjlighet att uppskatta och förstå verk­sam­hetens klima­t­ut­släpp i hela värde­kedjan. Det gör att även de mindre före­tagen med begränsade resurser får möjlighet att vara drivande i klimatomställningen. 

Klimatdebatt i Göteborg – partierna gav sin syn på mål och lösningar

Klimatdebatt i Göteborg – partierna gav sin syn på mål och lösningar

2050 arran­gerade en poli­ti­ker­debatt inför valet 2022 till­sammans med CSR Västsverige där lokala poli­tiker, riks­dags­po­li­tiker och företag deltog och gav sina inspel. I fokus var en av väljarnas vikti­gaste frågor – klimatet. Syftet med debatten var att ställa frågor inom ett antal sakom­råden med avstamp i de svenska klimatmålen.

Biokols stabilitet — Kolinlagring att räkna med

Biokols stabilitet — Kolinlagring att räkna med

Till­sammans med SLU, Sveriges lant­bruks­u­ni­ver­sitet, ska 2050 forska om hur biokol kan bidra till negativa växt­hus­gas­ut­släpp. Forsk­nings­pro­jektet ska ge stärkt kunskap om biokolets stabi­litet i svensk jord­bruksmark och skapa förståelse om hur lösningar med minus­ut­släpp från biokol-bioe­­ner­­gi­­system kan etableras på såväl frivil­lig­mark­naden som i klimatpolitiken.

2050 bjuder in till klimatdebatt

2050 bjuder in till klimatdebatt

Den 2 maj bjuder 2050 in till ett lunch­se­mi­narium där deltagare från riks­dags­par­tierna och närings­livet disku­terar klimat­po­litik inför valet 2022. Syftet med debatten är att ställa frågor rakt på sak inom ett antal sakom­råden med avstamp i aktuella klimatfrågor. 

2050 stödjer Ukraina

2050 stödjer Ukraina

Världen står inför flera stora utma­ningar. Klimat­krisen, pandemin och nu hotas även världs­freden i och med Ryss­lands invasion av Ukraina.
Vi på 2050 Consulting stöder det ukrainska folket i denna huma­nitära kris. Därför har vi startat denna insamling där Du kan donera valfri summa. Allt räknas! Vi uppmanar kunder, anställda och kollegor i bran­schen att stödja UNHCRs arbete i Ukraina och att bidra efter bästa förmåga.

2050 hjälper företag att lyfta de viktiga hållbarhetsfrågorna i Almedalen

2050 hjälper företag att lyfta de viktiga hållbarhetsfrågorna i Almedalen

Nu pågår plane­ringen för Alme­dalen 2022 för fullt. 2050 Consulting kan hjälpa er att anordna olika typer av event och mötes­platser i Alme­dalen 2022. Med vår hjälp kan ni skapa intres­se­väc­kande semi­narier och möten som lockar en stor, nyfiken och kunskaps­törs­tande publik.

Unikt forskningsprojekt inleds om hur Ai kan förhindra koldioxidläckage i EU:s utsläppshandelssystem

Unikt forskningsprojekt inleds om hur Ai kan förhindra koldioxidläckage i EU:s utsläppshandelssystem

2050 och Linköping University inleder ett unikt forsk­nings­projekt om hur Arti­fi­ciell intel­ligens kan användas för att förhindra koldi­ox­id­läckage i EU:s utsläpps­han­dels­system. Projektet, som också genomförs till­sammans med Toyota Material Handling Manu­facturing Sweden ​och Alfa Laval, ska ta fram en legitim och effektiv teknisk lösning som under­lättar genom­fö­randet av EU:s grän­sju­ste­rings­me­kanism (CBAM).

Följ oss på Twitter

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,
211 22 Malmö

Göteborg

Sven Hultins gata 9
412 58 Göteborg