STRATEGI OCH AFFÄRS­UT­VECKLING  

2050 erbjuder stra­tegisk kompetens för före­tags­led­ningar och styrelser. Vi utformar och säkrar stra­tegier där håll­barhet och klimat är naturligt inte­grerad i bolagets affärsmodell. Erfa­renhet inom stra­te­gi­ut­veckling, målsättning, inno­vation och varumärke.

Affärs­strategi och håll­bar­hets­strategi kan inte längre sepa­reras. Kraven på företag och orga­ni­sa­tioner att ta större samhälls­ansvar ökar snabbt drivet av förvänt­ningar från olika intres­sent­grupper och föränd­ringar i omvärlden. Att skapa lång­siktigt värde för både företag och samhälle är idag nödvändigt för fortsatt lönsamhet och riskminimering.

Med 2050 får du en helhets­lösning som effektivt och enga­gerat leder dig framåt genom nulä­ge­sa­nalys, målsätt­nings­arbete, in i åtgärdsplan och genom­fö­rande. Vi kombi­nerar erfa­renhet och forskning i processer, modeller, verktyg och tjänster som stödjer omställning i hållbar riktning.  

 

  • Värdeska­pande styrelsearbete 

  Vi bidrar till hållbart, inno­vativt och stra­te­giskt styrelsearbete

  • Stra­tegisk planering 

  På alla nivåer — styrelse, före­tags­ledning, marknads- och hållbarhetsavdelning

  • Stra­tegisk nulägesanalys 

  Stra­te­giska analyser av Intres­senter, konkur­renter, konse­kvenser, väsentligheter

  • Målsätt­nings­arbete

  Sätter mål i linje med vetenskapen

  • Imple­men­tering av stra­tegier och initiativ 

  Vi kan stödja olika steg i den stra­te­giska processen

  • Cirkulära affärsmo­deller

  Erfa­renhet av föränd­rings­ledning och affärsutveckling

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,
211 22 Malmö

Göteborg

Sven Hultins gata 9
412 58 Göteborg