PÅVERKAN OCH KOMMUNIKATION

2050 har kunskap om sakfrå­gorna och erfa­renhet från politik, public rela­tions, medi­a­re­la­tioner och events för kunskaps­spridning.
Vi skapar och 
kvali­tets­säkrar intern och extern kommu­ni­kation av håll­barhets- och klimatarbetet.

Förut­sätt­ningarna för att kommu­nicera och påverka effektivt utifrån omställ­ningen mot ökad håll­barhet påverkas av stora omvärldsförändringar.

Vi hjälper företag och andra orga­ni­sa­tioner att analysera poli­tiska förut­sätt­ningar och samverka med poli­tiken för att skynda på omställ­ningen till en planet i balans med lång­siktigt hållbara affärer. Vi erbjuder råd och stöd i kommu­ni­kation med besluts­fattare och andra aktörer. Vi erbjuder också stöd för varu­mär­kes­strategi och kommu­ni­ka­tions­in­satser. Vi tar utgångs­punkt i veten­skaplig grund och våra kunders håll­bar­het­sam­bi­tioner och lönsamhet som drivkraft.

2050:s experter agerar också som inspi­ra­tions­talare, mode­rator och arrangör av semi­narium och runda­bords­samtal för intern eller extern dialog.

Våra arbets­former och erbju­danden omfattar bland annat:

 • Politisk samverkan
  På olika nivåer lokalt, regi­onalt, natio­nellt, inom EU och internationellt
 • Opini­ons­bildning och rela­tions­byg­gande
  Från analys till genom­fö­rande ex. workshops, runda­bord­samtal, semi­narier, debattar­tiklar och postning i sociala medier
 • Analys och strategi
  Omvärldsa­na­lyser, intres­sen­ta­na­lyser, medi­e­a­na­lyser, stra­tegier och kommunikationsplaner
 • Agen­da­sät­tande under­sök­ningar och rapporter
  Iden­ti­fiera strategi, analysera, rekom­mendera och skriva rapport eller PM
 • Varu­mär­kes­strategi
  Vi kan stra­tegisk rådgivning och påverkan
 • Nätverk
  Vi projekt­leder och driver nätverk mellan företag i syfte att skynda på klimatomställningen.

- The Pathways Coalition ett inter­na­tio­nellt samarbete mellan fem stora svenska företag med olika roll i trans­port­kedjan för att uppnå fossilfria tunga trans­porter senast 2050, i linje med Paris­av­talet www.thepathwayscoalition.com

- Etha­Drive är ett inno­va­tions­kluster för fossilfria tunga trans­porter baserade på svensk spetstek­nologi inom fordon och driv­medel (ED95) www.ethadrive.se

- Östgö­taut­ma­ningen är ett östgötskt före­tags­nätverk med visionen om helt fossilfria trans­porter senast 2030 www.ostgotautmaningen.se

- Kluster för lönsamt lantbruk i klimatom­ställ­ningen (KLOK) är en plattform för att dela kunskap och idéer om möjlig­heter och utma­ningar i klimat­ar­betet www.hallbartjordbruk.se

- 2013–2021 (mars) projekt­ledde och drev 2050 Hagai­ni­ti­a­tivet, arbetar för ett lönsamt näringsliv utan klimat­på­verkan www.hagainitiativet.se

 

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stor­torget 13B,
211 22 Malmö

Göteborg

Sven Hultins gata 9
412 58 Göteborg