Kommunikation

Vi hjälper företag och orga­ni­sa­tioner, som verk­ligen vill bidra till minskad påverkan på klimat‑, och miljö, att kommu­nicera både externt och internt.

Vi har spjutspetskompetens inom kommunikation med fokus på klimat‑, miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi arbetar med ärlighet som ledord och åtar oss endast uppdrag som bidrar till en hållbar utveckling. Vi arbetar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv för att skapa nya hållbara affärsmöjligheter för våra kunder. Konkret innebär det att vi hjälper våra kunder i arbetet med publicitetskapande, politisk påverkan och opinionsbildning.

Vi hjälper företag och orga­ni­sa­tioner, som verk­ligen vill bidra till minskad påverkan på klimat‑, och miljö, att kommu­nicera både externt och internt. Vi erbjuder ett helhets­grepp kring kommu­ni­kation och samhällspå­verkan samt arbetar med både stra­tegisk, lång­siktig kommu­ni­ka­tions­råd­givning och korta punktin­satser. Vi bistår med omvärldsa­nalys, att hantera medi­e­kon­takter och att kommu­nicera budskap.

 

Vi sätter också in före­taget eller orga­ni­sa­tionen i en bredare kontext. Vi analy­serar bland annat hur rele­vanta poli­tiska beslut påverkar våra uppdrags­givare och klar­lägger hur de poli­tiska besluts­gångarna ser ut. Vidare bistår vi med rådgivning kring politisk påverkan och opini­ons­bildning.

Opinionsbildning

Den politiska kontexten är komplex och politiska beslut påverkar samhälle, företag och organisationer på många sätt.

Vi klar­lägger den poli­tiska besluts­pro­cessen och bistår i arbetet med att utforma idéer och förslag som är poli­tiskt rele­vanta. Vi bistår med råd kring när, var, hur och gentemot vem dialog och påverkan bör ske. Vi åtar oss endast uppdrag som innebär politisk påverkan som bidrar till bättre klimat och miljö samt ökad håll­barhet.

Opini­ons­bildning behövs för att påverka den allmänna opinionen och olika centrala aktörer i frågor som handlar om klimat‑, miljö- och håll­barhet. Opini­ons­bildning kan också handla om att påverka specifika målgrupper. Vi hjälper er att delta i den offentliga debatten eller att genomföra kampanjer med riktade budskap, exem­pelvis via sociala medier.

 

Medierelationer och PR

De företag och organisationer som tar sitt samhällsansvar och arbetar för en reellt minskad påverkan på klimatet och miljön, har allt att vinna på att kommunicera vad de gör.

För att nå ut med ert budskap om klimat‑, miljö- och håll­barhet, krävs ett syste­ma­tiskt och regel­bundet publi­ci­tets­arbete. Vi erbjuder både nulä­ge­sa­nalys, stra­tegisk rådgivning och hjälper er med:

Vi erbjuder också inspi­ra­tions­före­läs­ningar inom PR, opini­ons­bildning och sociala medier – för att du fram­gångsrikt ska nå ut med ditt budskap.

  • medie- och omvärlds­be­vakning
  • PR-plan
  • press­med­de­landen och debattar­tiklar
  • sociala medier
  • nyhetsbrev
  • frågor och svarsdokument/Q & A
  • enkäter, under­sök­ningar och utvär­dering av kommu­ni­ka­tions­ak­ti­vi­teter

Medieträning

För att göra ett starkt framträdande och nå ut med ditt budskap inom klimat‑, miljö- och hållbarhet, behövs träning. Vi erbjuder coachning inför framträdanden om du ska vara moderator, debattera, bli intervjuad eller hålla tal.

Event/kampanj

Ett effektivt sätt att sätta ljuset på en fråga inom klimat‑, och miljö är att arrangera ett event eller bedriva en kampanj. Vi erbjuder hjälp med planering, genomförande och utvärdering av exempelvis kampanjkoncept, seminarier och frukostmöten.

Moderator och inspirationstalare

På 2050 har vi flera erfarna moderatorer och föreläsare som är flitigt anlitade i olika sammanhang där de leder seminarier, debatter, samtal och workshops. Kontakta oss så hjälper vi till med allt från planering till genomförande.

Markus Ekelund, vd och partner, 2050.

Malin Forsgren, senior konsult, 2050.

Nina Ekelund, partner och senior konsult, 2050.

Mikael Karlsson, partner och senior konsult 2050.

Internkommunikation

De företag och organisationer som tar sitt samhällsansvar och arbetar för en reellt minskad påverkan på klimatet och miljön, har allt att vinna på att kommunicera vad de gör – både externt och internt. Engagerade och stolta medarbetare är de bästa ambassadörerna för både varumärket och arbetsplatsen/arbetsgivaren.

Vi erbjuder rådgivning kring hur ert klimat‑, miljö- och håll­bar­hets­arbete bör kommu­ni­ceras internt och hur den externa kommu­ni­ka­tionen hänger ihop med den interna. Berät­telsen om före­tagets eller orga­ni­sa­tionens värde­ringar och visioner blir allt viktigare.

Nätverk

Vi är övertygade om att samarbeten över gränserna är avgörande för den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle. Fler röster är starkare än en. Därför driver 2050 nätverk inom klimat, miljö och hållbarhet.

2050 driver bland annat följande nätverk:

Före­tags­nät­verket Hagai­ni­ti­a­tivet, som arbetar för att minska närings­livets utsläpp och lyfta klimat­frågan genom att visa att ambi­tiösa klimatstra­tegier ger affärs­mässiga fördelar och ökad lönsamhet. I Hagai­ni­ti­a­tivet ingår Nouryon, Axfood, Coca-Cola Enter­prises Sverige, Folksam, Stockholm Exergi, JM, Lant­männen, Löfbergs, McDonald’s, HKScan, Preem, Siemens, Stena Recycling och Sveaskog. Läs mer på Hagai­ni­ti­a­tivets hemsida.

 

Vi arbetar även med före­tags­nät­verket Cleantech Öster­götland som ska bidra till att öka konkur­rens­kraften och utveckla affärs­möj­lig­heter för miljö­tek­nik­fö­retag i Öster­götland. Målet är att erbjuda ett nätverk i världs­klass för miljö­tek­nik­fö­retag där medlem­marna är första­handsvalet för omställ­ningen till en hållbar planet. Därutöver foku­serar nätverket på att öka känne­domen om den miljö­kom­petens som finns i regionen och tydliggöra att regionen är ett nav för miljö­tek­nikin­no­va­tioner. Nätverket har drygt 60 medlemmar med verk­sam­heter inom förnybara driv­medel, hantering av rest­pro­dukter och åter­vinning, värme & kyla, ener­gi­ef­fek­ti­vi­sering, kemi­ka­li­e­han­tering och miljö­kon­sulter. Läs mer på Cleantech Öster­göt­lands hemsida.

Almedalen

Almedalsveckan är ett unikt tillfälle att påverka beslutsfattare, få en temperaturmätare på var politiken är på väg och knyta nya värdefulla kontakter. På senare år har vi sett att miljö- och klimatfrågor är allt mer sammanlänkade med affärsnytta, men ofta krävs politiska beslut för att få full utväxling. Vilka politiska beslut påverkar era affärsmöjligheter och miljöambitioner?

Medar­be­tarna på 2050 har till­sammans planerat och genomfört ett 100-tal välbe­sökta Alme­dals­se­mi­narier. 2050 har ett brett kontaktnät inom politik, forskning och näringsliv, i kombi­nation med vår kompetens i miljö- och klimat­frågor kan vi bidra till att skapa de bästa förut­sätt­ningarna för ett givande Alme­dals­besök. Oavsett om ni vill ta pulsen på besluts­fattare genom panel­de­batter och vassa utfråg­ningar, få erfarna mode­ra­torer till rätt lokal i rätt läge eller ordna infor­mella möten med poli­tiker och andra rele­vanta besluts­fattare kan vi säker­ställa en lyckad Alme­dals­vecka. För att få bästa utväxling av din vistelse i Alme­dalen krävs förbe­re­delser och 2050 bidrar gärna till att ditt budskap, kunskaps­in­häm­tande och nätver­kande blir så bra som möjligt.

Kontakta oss på info@2050.se eller medarbetarna direkt, se om 2050.

Besök oss

Stockholm

Skeppsbron 32, 3 tr,
111 30 Stockholm

Linköping

Gjute­ri­gatan 1,
582 73 Linköping

Malmö

Stora Varvs­gatan 11,
211 19 Malmö