2050 är ett av 60 företag som har skrivit under det upprop som uppmanar EU att höja sina ambitioner för att nå Parisavtalet. Den 28 november kommer EU-kommissionen släppa sitt förslag till långsiktiga klimatmål.

Den nyligen publi­cerade IPCC-rapporten pekar på att världen måste ställa om rekord­snabbt för att nå Paris­av­talet. Med rådande politik är vi inte i närheten att kunna ställa om i den takt som behövs. Hagai­ni­ti­a­tivet är till­sammans med bland andra CLC, Climate Leadership Coalition, initi­a­tiv­tagare till ett upprop där de kräver att EU ska:

  1. Sätta som mål att uppnå netto-noll utsläpp av växt­hus­gaser senast 2050 eller tidigare, med IPCC:s slut­satser i beak­tande.
  2. Slå fast en bindande koldi­ox­id­budget för hur mycket växt­hus­gaser som återstår att släppas ut inom ramen för detta mål.
  3. Se till att närlig­gande mål för 2030 och 2040 leder fram till netto-noll­målet till 2050.

Bland de företag och städer som skrivit på finns bland andra ABB, Preem, Lant­männen, Stora Enso och Stockholm stad. Även Marcus Wallenberg, styrel­se­ord­fö­rande för SEB, har skrivit under uppropet.

– […] Den nordiska finans­sektorn är en pionjär inom grön och hållbar inve­stering. Mark­nads­till­växten inom hållbar finan­siering har varit uppmunt­rande, men mer måste hända inom det här området. Vi stöder varmt EU i att höja ambi­tions­nivån och tydliggöra sina klimatmål, säger Marcus Wallenberg till uppropets initi­a­tiv­tagare.

Uppropet fick ökad uppmärk­samhet i och med att Paul Polman, vd för Unilever, gav sitt stöd. Polman menar att utsläppen måste minska efter 2020 och nå netto-noll vid 2050 och att EU:s ledarskap behövs för att höja ambi­tions­nivån. Enligt honom är det stra­te­giskt för affä­rerna att ställa om till den nya klima­te­ko­nomin.

Närings­livets chanser att påverka EU:s lång­siktiga klimatmål är goda. Nina Ekelund, ordfö­rande för 2050 och gene­ral­sek­re­terare för Hagai­ni­ti­a­tivet, vill uppmana fler aktörer att skriva under uppropet.

–  Resul­tatet av IPCC:s senaste rapport visar tydligt att ambi­tions­nivån inom klimat­po­li­tiken behöver höjas. Före­tagen har insett att en skyndsam klimatom­ställning är gynnsam för affä­rerna. Det finns en tydlig koppling mellan minskad klimat­på­verkan och ökad lönsamhet då det stärker varu­märket och ökar kost­nads­ef­fek­ti­vi­teten, säger Nina Ekelund.

Varför är det viktigt för närings­livet att EU driver en snabbare klimatom­ställning?

–  Närings­livet vill ha tydliga spel­regler för att kunna agera. En skärpt klimat­po­litik ger dem möjlighet att känna till förut­sätt­ningarna för att kunna göra inve­ste­ringar samtidigt som de minskar sina utsläpp, säger Nina Ekelund.

Skriv under uppropet här.


För mer infor­mation, vänligen kontakta: 

Nina Ekelund, ordfö­rande 2050, nina.ekelund@2050.se

Rebecka Wulfing, kommu­ni­ka­tions­an­svarig 2050, rebecka.wulfing@2050.se

2018-11-19

Du missar väl inte de senaste inläggen

EU:s Taxonomi – ökade krav på hållbara investeringar

EU:s Taxonomi – ökade krav på hållbara investeringar

Nu är det klart, den 18 juni 2020 antog Euro­pa­par­la­mentet formellt EU:s förordning om gemensam taxonomi för miljö­mässigt hållbara inve­ste­ringar. Syftet är att säker­ställa att finans­sektorn får gemen­samma rikt­linjer för vilka inve­ste­ringar som ska få kallas…

läs mer
En Europeisk grön giv – vad kan vi förvänta oss?

En Europeisk grön giv – vad kan vi förvänta oss?

Paral­lellt med den stora kris som covid-19 har lett till, är miljökrisen ständigt närva­rande. Nu flyttar den nya Euro­peiska kommis­sionen fram sina posi­tioner i frågan med förslag på en euro­peisk grön giv. Den ska främja ett effektivt resurs­ut­nytt­jande, en cirkulär…

läs mer
Affärsmöjligheterna för svenskt hållbart lantbruk

Affärsmöjligheterna för svenskt hållbart lantbruk

I början av coro­nakrisen utsågs livs­me­dels­sektorn som en av samhällets bärande sektorer. Lant­bruket är en viktig livsnerv, men delar av livs­me­dels­pro­duk­tionen är fort­fa­rande ett hot mot planeten. Lösningen är ett hållbart och lönsamt lantbruk. Hur kan vi bidra till…

läs mer